TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 3:14-15

3:14 kai <2532> epoihsen <4160> (5656) dwdeka <1427> ouv <3739> kai <2532> apostolouv <652> wnomasen <3687> (5656) ina <2443> wsin <1510> (5753) met <3326> autou <846> kai <2532> ina <2443> apostellh <649> (5725) autouv <846> khrussein <2784> (5721)

3:15 kai <2532> ecein <2192> (5721) exousian <1849> ekballein <1544> (5721) ta <3588> daimonia <1140> (3-16) kai <2532> epoihsen <4160> (5656) touv <3588> dwdeka <1427>

Markus 4:15

4:15 outoi <3778> de <1161> eisin <1510> (5748) oi <3588> para <3844> thn <3588> odon <3598> opou <3699> speiretai <4687> (5743) o <3588> logov <3056> kai <2532> otan <3752> akouswsin <191> (5661) euyuv <2117> ercetai <2064> (5736) o <3588> satanav <4567> kai <2532> airei <142> (5719) ton <3588> logon <3056> ton <3588> esparmenon <4687> (5772) eiv <1519> autouv <846>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA