TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 6:3

6:3 episkeqasye <1980> (5663) de <1161> adelfoi <80> andrav <435> ex <1537> umwn <5216> marturoumenouv <3140> (5746) epta <2033> plhreiv <4134> pneumatov <4151> kai <2532> sofiav <4678> ouv <3739> katasthsomen <2525> (5692) epi <1909> thv <3588> creiav <5532> tauthv <3778>

Kisah Para Rasul 6:5

6:5 kai <2532> hresen <700> (5656) o <3588> logov <3056> enwpion <1799> pantov <3956> tou <3588> plhyouv <4128> kai <2532> exelexanto <1586> (5668) stefanon <4736> andra <435> plhrh <4134> pistewv <4102> kai <2532> pneumatov <4151> agiou <40> kai <2532> filippon <5376> kai <2532> procoron <4402> kai <2532> nikanora <3527> kai <2532> timwna <5096> kai <2532> parmenan <3937> kai <2532> nikolaon <3532> proshluton <4339> antiocea <491>

Kisah Para Rasul 7:55

7:55 uparcwn <5225> (5723) de <1161> plhrhv <4134> pneumatov <4151> agiou <40> atenisav <816> (5660) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> eiden <1492> (5627) doxan <1391> yeou <2316> kai <2532> ihsoun <2424> estwta <2476> (5761) ek <1537> dexiwn <1188> tou <3588> yeou <2316>TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA