TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Efesus 2:2

2:2 en <1722> aiv <3739> pote <4218> periepathsate <4043> (5656) kata <2596> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127> kata <2596> ton <3588> arconta <758> thv <3588> exousiav <1849> tou <3588> aerov <109> tou <3588> pneumatov <4151> tou <3588> nun <3568> energountov <1754> (5723) en <1722> toiv <3588> uioiv <5207> thv <3588> apeiyeiav <543>

Efesus 5:6

5:6 mhdeiv <3367> umav <5209> apatatw <538> (5720) kenoiv <2756> logoiv <3056> dia <1223> tauta <5023> gar <1063> ercetai <2064> (5736) h <3588> orgh <3709> tou <3588> yeou <2316> epi <1909> touv <3588> uiouv <5207> thv <3588> apeiyeiav <543>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA