TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Efesus 2:2-3

2:2 en <1722> aiv <3739> pote <4218> periepathsate <4043> (5656) kata <2596> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127> kata <2596> ton <3588> arconta <758> thv <3588> exousiav <1849> tou <3588> aerov <109> tou <3588> pneumatov <4151> tou <3588> nun <3568> energountov <1754> (5723) en <1722> toiv <3588> uioiv <5207> thv <3588> apeiyeiav <543>

2:3 en <1722> oiv <3739> kai <2532> hmeiv <2249> pantev <3956> anestrafhmen <390> (5648) pote <4218> en <1722> taiv <3588> epiyumiaiv <1939> thv <3588> sarkov <4561> hmwn <2257> poiountev <4160> (5723) ta <3588> yelhmata <2307> thv <3588> sarkov <4561> kai <2532> twn <3588> dianoiwn <1271> kai <2532> hmeya <1510> (5713) tekna <5043> fusei <5449> orghv <3709> wv <5613> kai <2532> oi <3588> loipoi <3062>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA