TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Timotius 6:9-11

6:9 oi <3588> de <1161> boulomenoi <1014> (5740) ploutein <4147> (5721) empiptousin <1706> (5719) eiv <1519> peirasmon <3986> kai <2532> pagida <3803> kai <2532> epiyumiav <1939> pollav <4183> anohtouv <453> kai <2532> blaberav <983> aitinev <3748> buyizousin <1036> (5719) touv <3588> anyrwpouv <444> eiv <1519> oleyron <3639> kai <2532> apwleian <684>

6:10 riza <4491> gar <1063> pantwn <3956> twn <3588> kakwn <2556> estin <1510> (5748) h <3588> filarguria <5365> hv <3739> tinev <5100> oregomenoi <3713> (5734) apeplanhyhsan <635> (5681) apo <575> thv <3588> pistewv <4102> kai <2532> eautouv <1438> periepeiran <4044> (5656) odunaiv <3601> pollaiv <4183>

6:11 su <4771> de <1161> w <5599> anyrwpe <444> yeou <2316> tauta <5023> feuge <5343> (5720) diwke <1377> (5720) de <1161> dikaiosunhn <1343> eusebeian <2150> pistin <4102> agaphn <26> upomonhn <5281> praupayian <4236>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA