TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Samuel 2:4

2:4 <02428> lyx <0247> wrza <03782> Mylsknw <02844> Mytx <01368> Myrbg <07198> tsq(2:4)

2:4 toxon <5115> dunatwn <1415> hsyenhsen <770> kai <2532> asyenountev <770> periezwsanto <4024> dunamin <1411>

1 Samuel 2:2

2:2 <0430> wnyhlak <06697> rwu <0369> Nyaw <01115> Ktlb <0369> Nya <03588> yk <03068> hwhyk <06918> swdq <0369> Nya(2:2)

2:2 oti <3754> ouk <3364> estin <1510> agiov <40> wv <3739> kuriov <2962> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> dikaiov <1342> wv <3739> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> ouk <3364> estin <1510> agiov <40> plhn <4133> sou <4771>

1 Raja-raja 6:33

6:33 <07243> tyebr <0853> tam <08081> Nms <06086> yue <04201> twzwzm <01964> lkyhh <06607> xtpl <06213> hve <03651> Nkw(6:33)

6:33 kai <2532> outwv <3778> epoihsen <4160> tw <3588> pulwni <4440> tou <3588> naou <3485> fliai xulwn <3586> arkeuyinwn stoai <4745> tetraplwv

1 Raja-raja 6:2

6:2 <06967> wtmwq <0520> hma <07970> Myslsw <07341> wbxr <06242> Myrvew <0753> wkra <0520> hma <08346> Myss <03068> hwhyl <08010> hmls <04428> Klmh <01129> hnb <0834> rsa <01004> tybhw(6:2)

6:2 kai <2532> o <3588> oikov <3624> on <3739> wkodomhsen <3618> o <3588> basileuv <935> salwmwn tw <3588> kuriw <2962> tessarakonta <5062> phcewn <4083> mhkov <3372> autou <846> kai <2532> eikosi <1501> en <1722> phcei <4083> platov <4114> autou <846> kai <2532> pente <4002> kai <2532> eikosi <1501> en <1722> phcei <4083> to <3588> uqov <5311> autou <846>

1 Korintus 4:16

4:16 parakalw <3870> (5719) oun <3767> umav <5209> mimhtai <3402> mou <3450> ginesye <1096> (5737)TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA