TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 2:7

2:7 o <3588> ecwn <2192> (5723) ouv <3775> akousatw <191> (5657) ti <5101> to <3588> pneuma <4151> legei <3004> (5719) taiv <3588> ekklhsiaiv <1577> tw <3588> nikwnti <3528> (5723) dwsw <1325> (5692) autw <846> fagein <5315> (5629) ek <1537> tou <3588> xulou <3586> thv <3588> zwhv <2222> o <3739> estin <1510> (5748) en <1722> tw <3588> paradeisw <3857> tou <3588> yeou <2316>

Wahyu 22:2

22:2 en <1722> mesw <3319> thv <3588> plateiav <4113> authv <846> kai <2532> tou <3588> potamou <4215> enteuyen <1782> kai <2532> ekeiyen <1564> xulon <3586> zwhv <2222> poioun <4160> (5723) karpouv <2590> dwdeka <1427> kata <2596> mhna <3376> ekaston <1538> apodidoun <591> (5723) ton <3588> karpon <2590> autou <846> kai <2532> ta <3588> fulla <5444> tou <3588> xulou <3586> eiv <1519> yerapeian <2322> twn <3588> eynwn <1484>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA