TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 10:28-31

10:28 hrxato <756> (5662) legein <3004> (5721) o <3588> petrov <4074> autw <846> idou <2400> (5628) hmeiv <2249> afhkamen <863> (5656) panta <3956> kai <2532> hkolouyhkamen <190> (5758) soi <4671>

10:29 efh <5346> (5713) o <3588> ihsouv <2424> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oudeiv <3762> estin <1510> (5748) ov <3739> afhken <863> (5656) oikian <3614> h <2228> adelfouv <80> h <2228> adelfav <79> h <2228> mhtera <3384> h <2228> patera <3962> h <2228> tekna <5043> h <2228> agrouv <68> eneken <1752> emou <1700> kai <2532> [eneken] <1752> tou <3588> euaggeliou <2098>

10:30 ean <1437> mh <3361> labh <2983> (5632) ekatontaplasiona <1542> nun <3568> en <1722> tw <3588> kairw <2540> toutw <5129> oikiav <3614> kai <2532> adelfouv <80> kai <2532> adelfav <79> kai <2532> mhterav <3384> kai <2532> tekna <5043> kai <2532> agrouv <68> meta <3326> diwgmwn <1375> kai <2532> en <1722> tw <3588> aiwni <165> tw <3588> ercomenw <2064> (5740) zwhn <2222> aiwnion <166>

10:31 polloi <4183> de <1161> esontai <1510> (5704) prwtoi <4413> escatoi <2078> kai <2532> [oi] <3588> escatoi <2078> prwtoi <4413>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA