TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 9:23-24

9:23 anagkh <318> oun <3767> ta <3588> men <3303> upodeigmata <5262> twn <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> toutoiv <5125> kayarizesyai <2511> (5745) auta <846> de <1161> ta <3588> epourania <2032> kreittosin <2909> yusiaiv <2378> para <3844> tautav <3778>

9:24 ou <3756> gar <1063> eiv <1519> ceiropoihta <5499> eishlyen <1525> (5627) agia <39> cristov <5547> antitupa <499> twn <3588> alhyinwn <228> all <235> eiv <1519> auton <846> ton <3588> ouranon <3772> nun <3568> emfanisyhnai <1718> (5683) tw <3588> proswpw <4383> tou <3588> yeou <2316> uper <5228> hmwn <2257>



TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA