TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Daniel 5:3-6

5:3 <03904> htnxlw <07695> htlgs <07261> yhwnbrbrw <04430> aklm <0> Nwhb <08355> wytsaw <03390> Mlswryb <01768> yd <0426> ahla <01005> tyb <01768> yd <01965> alkyh <04481> Nm <05312> wqpnh <01768> yd <01722> abhd <03984> ynam <0858> wytyh <0116> Nydab(5:3)

5:3 kai <2532> hnecyhsan <5342> ta <3588> skeuh <4632> ta <3588> crusa kai <2532> ta <3588> argura a <3739> exhnegken <1627> ek <1537> tou <3588> naou <3485> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> epinon <4095> en <1722> autoiv <846> o <3588> basileuv <935> kai <2532> oi <3588> megistanev autou <846> kai <2532> ai <3588> pallakai autou <846> kai <2532> ai <3588> parakoitoi autou <846>

5:4 <069> anbaw <0636> aea <06523> alzrp <05174> asxn <03702> apokw <01722> abhd <0426> yhlal <07624> wxbsw <02562> armx <08355> wytsa(5:4)

5:4 epinon <4095> oinon <3631> kai <2532> hnesan <134> touv <3588> yeouv <2316> touv <3588> crusouv kai <2532> argurouv kai <2532> calkouv kai <2532> sidhrouv kai <2532> xulinouv <3585> kai <2532> liyinouv <3035>

5:5 <03790> hbtk <01768> yd <03028> hdy <06447> op <02370> hzx <04430> aklmw <04430> aklm <01768> yd <01965> alkyh <03797> ltk <01768> yd <01528> aryg <05922> le <05043> atsrbn <06903> lbql <03790> Nbtkw <0606> sna <03028> dy <01768> yd <0677> Nebua <05312> *hqpn {wqpn} <08160> htes <0> hb(5:5)

5:5 en <1722> auth <846> th <3588> wra <5610> exhlyon <1831> daktuloi <1147> ceirov <5495> anyrwpou <444> kai <2532> egrafon <1125> katenanti thv <3588> lampadov <2985> epi <1909> to <3588> koniama tou <3588> toicou <5109> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> o <3588> basileuv <935> eyewrei <2334> touv <3588> astragalouv thv <3588> ceirov <5495> thv <3588> grafoushv <1125>

5:6 <05368> Nsqn <01668> adl <01668> ad <0755> htbkraw <08271> Nyrtsm <02783> hurx <07001> yrjqw <0927> hnwlhby <07476> yhnyerw <08133> yhwns <02122> yhwyz <04430> aklm <0116> Nyda(5:6)

5:6 tote <5119> tou <3588> basilewv <935> h <3588> morfh <3444> hlloiwyh kai <2532> oi <3588> dialogismoi <1261> autou <846> sunetarasson auton <846> kai <2532> oi <3588> sundesmoi <4886> thv <3588> osfuov <3751> autou <846> dieluonto <1262> kai <2532> ta <3588> gonata <1119> autou <846> sunekrotountoTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA