TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 4:2

4:2 <05439> bybo <03733> Myrk <05921> hyle <07760> Myvw <04264> twnxm <05921> hyle <05414> httnw <05550> hllo <05921> hyle <08210> tkpsw <01785> qyd <05921> hyle <01129> tynbw <04692> rwum <05921> hyle <05414> httnw(4:2)

4:2 kai <2532> dwseiv <1325> ep <1909> authn <846> periochn <4042> kai <2532> oikodomhseiv <3618> ep <1909> authn <846> promacwnav kai <2532> peribaleiv <4016> ep <1909> authn <846> caraka <5482> kai <2532> dwseiv <1325> ep <1909> authn <846> parembolav kai <2532> taxeiv <5021> tav <3588> belostaseiv kuklw

Yehezkiel 25:4

25:4 <02461> Kblx <08354> wtsy <01992> hmhw <06529> Kyrp <0398> wlkay <01992> hmh <04908> Mhynksm <0> Kb <05414> wntnw <0> Kb <02918> Mhytwryj <03427> wbsyw <04181> hsrwml <06924> Mdq <01121> ynbl <05414> Kntn <02005> ynnh <03651> Nkl(25:4)

25:4 dia <1223> touto <3778> idou <2400> egw <1473> paradidwmi <3860> umav <4771> toiv <3588> uioiv <5207> kedem eiv <1519> klhronomian <2817> kai <2532> kataskhnwsousin <2681> en <1722> th <3588> apartia autwn <846> en <1722> soi <4771> kai <2532> dwsousin <1325> en <1722> soi <4771> ta <3588> skhnwmata <4638> autwn <846> autoi <846> fagontai <2068> touv <3588> karpouv <2590> sou <4771> kai <2532> autoi <846> piontai <4095> thn <3588> piothta <4096> sou <4771>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA