TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Wahyu 14:10

Konteks
14:10 maka ia akan minum dari anggur murka c  Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murka-Nya; d  dan ia akan disiksa dengan api dan belerang e  di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba.

Wahyu 19:20

Konteks
19:20 Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, e  yang telah mengadakan tanda-tanda 1  f  di depan matanya, g  dan dengan demikian ia menyesatkan h  mereka yang telah menerima tanda dari binatang i  itu dan yang telah menyembah patungnya. j  Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api k  yang menyala-nyala oleh belerang. l 

Wahyu 20:10

Konteks
20:10 dan Iblis, yang menyesatkan mereka, t  dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang 2 , u  yaitu tempat binatang v  dan nabi palsu w  itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. x 

Wahyu 20:14

Konteks
20:14 Lalu maut i  dan kerajaan maut j  itu dilemparkanlah ke dalam lautan api 3 . k  Itulah kematian l  yang kedua: lautan api.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[19:20]  1 Full Life : NABI PALSU ... TANDA-TANDA.

Nas : Wahy 19:20

Yohanes menggambarkan lagi nabi palsu itu dengan suatu ciri yang mencolok; ia memperdaya banyak orang dengan mengadakan tanda-tanda ajaib (bd. Wahy 13:13-15; bd. 2Tes 2:9-10). Kesimpulannya jelas sekali: pada hari-hari terakhir, mereka yang berusaha bertahan dalam kesetiaan kepada Kristus dan perintah-perintah-Nya (bd. Wahy 14:12) tidak boleh melandaskan penilaian mereka terhadap kebenaran semata-mata atas keberhasilan atau mukjizat-mukjizat. Dengan sungguh-sungguh Tuhan sendiri memperingatkan, "Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga" (Mat 24:24;

lihat art. KESENGSARAAN BESAR)

[20:10]  2 Full Life : IBLIS ... LAUTAN API DAN BELERANG.

Nas : Wahy 20:10

Kuasa Iblis tidak akan bertahan selama-lamanya, karena Allah akan melemparkannya ke dalam lautan api dan belerang (lih. Yes 14:9-17). Di sana ia tidak akan memerintah, tetapi akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya.

[20:14]  3 Full Life : LAUTAN API.

Nas : Wahy 20:14

Alkitab melukiskan gambaran yang dahsyat sekali mengenai nasib akhir orang-orang terhilang.

 1. 1) Gambaran itu berbicara tentang "penderitaan dan kesesakan" (Rom 2:9), "ratap dan kertak gigi" (Mat 22:13; 25:30), "kebinasaan selama-lamanya" (2Tes 1:9), dan "dapur api" (Mat 13:42,50). Gambaran ini berbicara tentang "gua-gua yang gelap" (2Pet 2:4), "siksaan yang kekal" (Mat 25:46), dan sebuah "neraka ... api yang tak terpadamkan" (Mr 9:43), suatu "lautan api yang menyala-nyala oleh belerang" (Wahy 19:20), dan "asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa" (Wahy 14:11). Sungguh, "ngeri benar, kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup" (Ibr 10:31); "adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan" (Mat 26:24; juga

  lihat cat. --> Mat 10:28).

  [atau ref. Mat 10:28]

 2. 2) Orang percaya dari jemaat PB sadar sekali mengenai nasib orang-orang yang hidup di dalam dosa. Demi alasan inilah mereka berkhotbah dengan cucuran air mata

  (lihat cat. --> Kis 20:19)

  [atau ref. Kis 20:19]

  dan membela Firman Allah yang tak pernah salah dan Injil Keselamatan melawan segala bentuk pemutarbalikan dan ajaran yang palsu

  (lihat cat. --> Fili 1:17;

  lihat cat. --> 2Tim 1:14;

  [atau ref. Fili 1:17; 2Tim 1:14]

  lihat art. PENILIK JEMAAT DAN KEWAJIBANNYA)

 3. 3) Kenyataan yang sungguh-sungguh mengenai hukuman kekal untuk orang fasik merupakan daya pendorong yang terbesar untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia dan berusaha sekuat-kuatnya untuk meyakinkan orang untuk bertobat dan menerima Kristus sebelum terlambat

  (lihat cat. --> Yoh 3:16).

  [atau ref. Yoh 3:16]TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA