TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 12:14-16

12:14 kai <2532> edoyhsan <1325> (5681) th <3588> gunaiki <1135> ai <3588> duo <1417> pterugev <4420> tou <3588> aetou <105> tou <3588> megalou <3173> ina <2443> pethtai <4072> (5741) eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> authv <846> opou <3699> trefetai <5142> (5743) ekei <1563> kairon <2540> kai <2532> kairouv <2540> kai <2532> hmisu <2255> kairou <2540> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> ofewv <3789>

12:15 kai <2532> ebalen <906> (5627) o <3588> ofiv <3789> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autou <846> opisw <3694> thv <3588> gunaikov <1135> udwr <5204> wv <5613> potamon <4215> ina <2443> authn <846> potamoforhton <4216> poihsh <4160> (5661)

12:16 kai <2532> ebohyhsen <997> (5656) h <3588> gh <1093> th <3588> gunaiki <1135> kai <2532> hnoixen <455> (5656) h <3588> gh <1093> to <3588> stoma <4750> authv <846> kai <2532> katepien <2666> (5627) ton <3588> potamon <4215> on <3739> ebalen <906> (5627) o <3588> drakwn <1404> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autou <846>TIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA