TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 26:14-16

26:14 tote <5119> poreuyeiv <4198> (5679) eiv <1520> twn <3588> dwdeka <1427> o <3588> legomenov <3004> (5746) ioudav <2455> iskariwthv <2469> prov <4314> touv <3588> arciereiv <749>

26:15 eipen <2036> (5627) ti <5101> yelete <2309> (5719) moi <3427> dounai <1325> (5629) kagw <2504> umin <5213> paradwsw <3860> (5692) auton <846> oi <3588> de <1161> esthsan <2476> (5627) autw <846> triakonta <5144> arguria <694>

26:16 kai <2532> apo <575> tote <5119> ezhtei <2212> (5707) eukairian <2120> ina <2443> auton <846> paradw <3860> (5632)

Matius 26:47

26:47 kai <2532> eti <2089> autou <846> lalountov <2980> (5723) idou <2400> (5628) ioudav <2455> eiv <1520> twn <3588> dwdeka <1427> hlyen <2064> (5627) kai <2532> met <3326> autou <846> oclov <3793> poluv <4183> meta <3326> macairwn <3162> kai <2532> xulwn <3586> apo <575> twn <3588> arcierewn <749> kai <2532> presbuterwn <4245> tou <3588> laou <2992>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA