TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 6:17-19

6:17 kai <2532> katabav <2597> (5631) met <3326> autwn <846> esth <2476> (5627) epi <1909> topou <5117> pedinou <3977> kai <2532> oclov <3793> poluv <4183> mayhtwn <3101> autou <846> kai <2532> plhyov <4128> polu <4183> tou <3588> laou <2992> apo <575> pashv <3956> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> ierousalhm <2419> kai <2532> thv <3588> paraliou <3882> turou <5184> kai <2532> sidwnov <4605> (6-18) oi <3739> hlyon <2064> (5627) akousai <191> (5658) autou <846> kai <2532> iayhnai <2390> (5683) apo <575> twn <3588> noswn <3554> autwn <846>

6:18 kai <2532> oi <3588> enocloumenoi <1776> (5746) apo <575> pneumatwn <4151> akayartwn <169> eyerapeuonto <2323> (5712)

6:19 kai <2532> pav <3956> o <3588> oclov <3793> ezhtoun <2212> (5707) aptesyai <680> (5733) autou <846> oti <3754> dunamiv <1411> par <3844> autou <846> exhrceto <1831> (5711) kai <2532> iato <2390> (5711) pantav <3956>TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA