TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kolose 3:10-11

3:10 kai <2532> endusamenoi <1746> (5671) ton <3588> neon <3501> ton <3588> anakainoumenon <341> (5746) eiv <1519> epignwsin <1922> kat <2596> eikona <1504> tou <3588> ktisantov <2936> (5660) auton <846>

3:11 opou <3699> ouk <3756> eni <1762> (5748) ellhn <1672> kai <2532> ioudaiov <2453> peritomh <4061> kai <2532> akrobustia <203> barbarov <915> skuyhv <4658> doulov <1401> eleuyerov <1658> alla <235> panta <3956> kai <2532> en <1722> pasin <3956> cristov <5547>TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA