TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 4:34

4:34 oude <3761> gar <1063> endehv <1729> tiv <5100> hn <1510> (5713) en <1722> autoiv <846> osoi <3745> gar <1063> kthtorev <2935> cwriwn <5564> h <2228> oikiwn <3614> uphrcon <5225> (5707) pwlountev <4453> (5723) eferon <5342> (5707) tav <3588> timav <5092> twn <3588> pipraskomenwn <4097> (5746)

Roma 15:26-27

15:26 eudokhsan <2106> (5656) gar <1063> makedonia <3109> kai <2532> acaia <882> koinwnian <2842> tina <5100> poihsasyai <4160> (5670) eiv <1519> touv <3588> ptwcouv <4434> twn <3588> agiwn <40> twn <3588> en <1722> ierousalhm <2419>

15:27 eudokhsan <2106> (5656) gar <1063> kai <2532> ofeiletai <3781> eisin <1510> (5748) autwn <846> ei <1487> gar <1063> toiv <3588> pneumatikoiv <4152> autwn <846> ekoinwnhsan <2841> (5656) ta <3588> eynh <1484> ofeilousin <3784> (5719) kai <2532> en <1722> toiv <3588> sarkikoiv <4559> leitourghsai <3008> (5658) autoiv <846>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA