TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Raja-raja 1:19

1:19 <07121> arq <03808> al <05650> Kdbe <08010> hmlslw <06635> abuh <08269> rv <03097> baylw <03548> Nhkh <054> rtybalw <04428> Klmh <01121> ynb <03605> lkl <07121> arqyw <07230> brl <06629> Nauw <04806> ayrmw <07794> rws <02076> xbzyw(1:19)

1:19 kai <2532> eyusiasen moscouv <3448> kai <2532> arnav kai <2532> probata <4263> eiv <1519> plhyov <4128> kai <2532> ekalesen <2564> pantav <3956> touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> abiayar <8> ton <3588> ierea <2409> kai <2532> iwab ton <3588> arconta <758> thv <3588> dunamewv <1411> kai <2532> ton <3588> salwmwn ton <3588> doulon <1401> sou <4771> ouk <3364> ekalesen <2564>

1 Raja-raja 1:25-26

1:25 <0138> whynda <04428> Klmh <02421> yxy <0559> wrmayw <06440> wynpl <08354> Mytsw <0398> Mylka <02009> Mnhw <03548> Nhkh <054> rtybalw <06635> abuh <08269> yrvlw <04428> Klmh <01121> ynb <03605> lkl <07121> arqyw <07230> brl <06629> Nauw <04806> ayrmw <07794> rws <02076> xbzyw <03117> Mwyh <03381> dry <03588> yk(1:25)

1:25 oti <3754> katebh <2597> shmeron <4594> kai <2532> eyusiasen moscouv <3448> kai <2532> arnav kai <2532> probata <4263> eiv <1519> plhyov <4128> kai <2532> ekalesen <2564> pantav <3956> touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> touv <3588> arcontav <758> thv <3588> dunamewv <1411> kai <2532> abiayar <8> ton <3588> ierea <2409> kai <2532> idou <2400> eisin <1510> esyiontev <2068> kai <2532> pinontev <4095> enwpion <1799> autou <846> kai <2532> eipan zhtw <2198> o <3588> basileuv <935> adwniav

1:26 <07121> arq <03808> al <05650> Kdbe <08010> hmlslw <03077> edywhy <01121> Nb <01141> whynblw <03548> Nhkh <06659> qdulw <05650> Kdbe <0589> yna <0> ylw(1:26)

1:26 kai <2532> eme <1473> auton <846> ton <3588> doulon <1401> sou <4771> kai <2532> sadwk <4524> ton <3588> ierea <2409> kai <2532> banaian uion <5207> iwdae kai <2532> salwmwn ton <3588> doulon <1401> sou <4771> ouk <3364> ekalesen <2564>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA