TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Petrus 4:9-11

4:9 filoxenoi <5382> eiv <1519> allhlouv <240> aneu <427> goggusmou <1112>

4:10 ekastov <1538> kaywv <2531> elaben <2983> (5627) carisma <5486> eiv <1519> eautouv <1438> auto <846> diakonountev <1247> (5723) wv <5613> kaloi <2570> oikonomoi <3623> poikilhv <4164> caritov <5485> yeou <2316>

4:11 ei <1487> tiv <5100> lalei <2980> (5719) wv <5613> logia <3051> yeou <2316> ei <1487> tiv <5100> diakonei <1247> (5719) wv <5613> ex <1537> iscuov <2479> hv <3739> corhgei <5524> (5719) o <3588> yeov <2316> ina <2443> en <1722> pasin <3956> doxazhtai <1392> (5747) o <3588> yeov <2316> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> w <3739> estin <1510> (5748) h <3588> doxa <1391> kai <2532> to <3588> kratov <2904> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> amhn <281>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA