TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 11:5

11:5 tufloi <5185> anablepousin <308> (5719) kai <2532> cwloi <5560> peripatousin <4043> (5719) leproi <3015> kayarizontai <2511> (5743) kai <2532> kwfoi <2974> akouousin <191> (5719) kai <2532> nekroi <3498> egeirontai <1453> (5743) kai <2532> ptwcoi <4434> euaggelizontai <2097> (5743)

Wahyu 3:17

3:17 oti <3754> legeiv <3004> (5719) oti <3754> plousiov <4145> eimi <1510> (5748) kai <2532> peplouthka <4147> (5758) kai <2532> ouden <3762> creian <5532> ecw <2192> (5719) kai <2532> ouk <3756> oidav <1492> (5758) oti <3754> su <4771> ei <1510> (5748) o <3588> talaipwrov <5005> kai <2532> eleeinov <1652> kai <2532> ptwcov <4434> kai <2532> tuflov <5185> kai <2532> gumnov <1131>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA