TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Filipi 2:17-18

2:17 alla <235> ei <1487> kai <2532> spendomai <4689> (5743) epi <1909> th <3588> yusia <2378> kai <2532> leitourgia <3009> thv <3588> pistewv <4102> umwn <5216> cairw <5463> (5719) kai <2532> sugcairw <4796> (5719) pasin <3956> umin <5213>

2:18 to <3588> de <1161> auto <846> kai <2532> umeiv <5210> cairete <5463> (5720) kai <2532> sugcairete <4796> (5720) moi <3427>

Roma 8:37-39

8:37 all <235> en <1722> toutoiv <5125> pasin <3956> upernikwmen <5245> (5719) dia <1223> tou <3588> agaphsantov <25> (5660) hmav <2248>

8:38 pepeismai <3982> (5769) gar <1063> oti <3754> oute <3777> yanatov <2288> oute <3777> zwh <2222> oute <3777> aggeloi <32> oute <3777> arcai <746> oute <3777> enestwta <1764> (5761) oute <3777> mellonta <3195> (5723) oute <3777> dunameiv <1411>

8:39 oute <3777> uqwma <5313> oute <3777> bayov <899> oute <3777> tiv <5100> ktisiv <2937> etera <2087> dunhsetai <1410> (5695) hmav <2248> cwrisai <5563> (5658) apo <575> thv <3588> agaphv <26> tou <3588> yeou <2316> thv <3588> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> tw <3588> kuriw <2962> hmwn <2257>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA