TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yeremia 46:1--51:64

Konteks
Firman TUHAN tentang bangsa-bangsa
46:1 Firman TUHAN yang datang kepada nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa 1 . u 
Mengenai Mesir
46:2 Mengenai Mesir. v  Terhadap tentara Firaun Nekho, w  raja Mesir, yang berkemah di tepi sungai Efrat x  dekat Karkemis 2  y  dan yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, raja Babel, dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim z  bin Yosia, raja Yehuda: 46:3 "Siapkanlah perisai a  besar dan perisai kecil dan majulah untuk bertempur! 46:4 Pasanglah kuda, dan naiklah, hai pengendara-pengendara! Ambillah tempatmu dengan memakai ketopong, tajamkanlah b  tombakmu, pakailah baju zirahmu! c  46:5 Mengapa kulihat mereka terkejut, mundur ke belakang? Pahlawan-pahlawan mereka terpukul kalah, lari d  kocar-kacir, tanpa menoleh; kedahsyatan e  dari segala jurusan!, demikianlah firman TUHAN. 46:6 Orang yang tangkas tidak dapat melarikan diri, f  pahlawan tidak dapat meluputkan diri; di utara, di tepi sungai Efratlah g  mereka tersandung dan rebah. h  46:7 Siapakah ini yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai? i  46:8 Itulah Mesir yang meluas seperti sungai Nil, j  dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai. Ia berkata: Aku mau meluas menutupi bumi, membinasakan kota dan penduduknya. k  46:9 Majulah, hai kuda-kuda! Melajulah, hai kereta-kereta! l  Majulah berperang, hai pahlawan-pahlawan, hai kamu orang Etiopia m  dan orang Put yang memegang perisai, dan orang Lidia n  yang membentur busur! 46:10 Hari itu o  ialah hari Tuhan 3  ALLAH semesta alam, hari pembalasan p  untuk melakukan pembalasan kepada para lawan-Nya. Pedang akan makan q  sampai kenyang, dan akan puas minum darah r  mereka. Sebab Tuhan ALLAH semesta alam mengadakan korban penyembelihan s  di tanah utara, dekat sungai Efrat. t  46:11 Pergilah ke Gilead mengambil balsam, u  hai anak dara, v  puteri Mesir! Sia-sia engkau memakai banyak obat, kesembuhan w  tidak akan kaudapat! 46:12 Bangsa-bangsa telah mendengar tentang celamu, bumi telah penuh dengan teriakmu, sebab pahlawan yang satu tersandung kepada pahlawan yang lain, keduanya rebah x  bersama-sama." 46:13 Firman yang disampaikan TUHAN kepada nabi Yeremia tentang datangnya Nebukadnezar, raja Babel, y  untuk memukul kalah tanah Mesir 4 : z  46:14 "Beritahukanlah di Mesir, dan kabarkanlah di Migdol! Kabarkanlah di Memfis a  dan di Tahpanhes! b  Katakanlah: Ambillah tempat dan bersiaplah, sebab sekitarmu habis dimakan c  pedang! 46:15 Mengapa Apis melarikan diri, tidakkah sanggup sapi jantanmu bertahan? Sungguh, TUHAN telah menundukkan d  dia! 46:16 Banyak dari padamu yang tersandung e  dan rebah, f  mereka berkata seorang kepada yang lain: Marilah kita pulang kepada bangsa g  kita, ke negeri kelahiran kita, untuk mengelakkan pedang yang merajalela h  ini! 46:17 Sebutlah nama Firaun, raja Mesir: Tukang ribut i  yang membiarkan kesempatan j  berlalu! 46:18 Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Raja k  yang nama-Nya TUHAN semesta alam, ia akan datang seperti gunung Tabor l  yang menjulang di antara gunung-gunung lain, seperti gunung Karmel m  yang menganjur ke laut. 46:19 Siapkanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan, n  hai puteri Mesir yang sudah lama menetap! Sebab Memfis o  akan menjadi sunyi sepi, p  dijadikan reruntuhan yang tidak berpenduduk lagi. 46:20 Mesir adalah lembu muda yang elok, tetapi seekor pikat dari utara q  mendatangi dia. 46:21 Juga prajurit-prajurit upahan r  yang ada padanya adalah seperti anak-anak lembu s  tambun; merekapun berbalik dan melarikan diri t  bersama-sama; mereka tidak dapat bertahan, sebab hari u  bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu v  penghukuman mereka. 46:22 Suaranya seperti ular yang mendesis, apabila mereka berjalan maju dengan bertentara; mereka mendatangi dia dengan membawa kapak seperti orang-orang penebang pohon. w  46:23 Mereka menebang hutannya, demikianlah firman TUHAN, sekalipun itu tidak dapat dimasuki; sebab lebih banyak mereka dari pada belalang, x  tidak terbilang jumlahnya. 46:24 Puteri Mesir menjadi malu, diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. y " 46:25 TUHAN semesta alam, Allah Israel, berfirman: "Sesungguhnya, Aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari Tebe, z  atas Firaun a  beserta Mesir, dewa-dewanya b  dan raja-rajanya, yakni atas Firaun beserta orang-orang yang percaya c  kepadanya. 46:26 Aku akan menyerahkan d  mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar, raja e  Babel, dan para pegawainya. Tetapi sesudahnya negeri itu akan didiami 5  f  seperti dalam zaman purbakala, demikianlah firman TUHAN. 46:27 Maka engkau, janganlah takut 6 , g  hai hamba-Ku h  Yakub, i  janganlah gentar, hai Israel! Sebab sesungguhnya, Aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan j  mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. 46:28 Maka engkau, janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub, demikianlah firman TUHAN, sebab Aku menyertai engkau: k  segala bangsa yang ke antaranya engkau Kuceraiberaikan akan Kuhabiskan, l  tetapi engkau ini tidak akan Kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi Aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah."
Mengenai orang Filistin
47:1 Firman TUHAN yang datang kepada nabi Yeremia mengenai orang Filistin 7 , m  sebelum Firaun mengalahkan Gaza. n  47:2 "Beginilah firman TUHAN: Lihat, air yang meluas mengamuk dari utara o  menjadi sungai yang membanjir, membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak, dan seluruh penduduk negeri akan meratap, p  47:3 mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar derak-derik keretanya, q  kertak-kertuk rodanya. Para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas, r  47:4 oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin, dan melenyapkan bagi Tirus s  dan Sidon t  setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh, TUHAN akan membinasakan orang Filistin, u  yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. v  47:5 Gaza telah menjadi gundul, w  Askelon x  telah menjadi bungkam; hai Asdod, sisa orang Enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh y  diri? 47:6 Ah, pedang z  TUHAN, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah! a  47:7 Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah TUHAN memerintahkannya? Ke Askelon dan ke tepi pantai b  laut, ke sanalah Ia menyuruhnya!"
Mengenai Moab
48:1 Mengenai Moab 8 . c  Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: "Celakalah Nebo, d  sebab kota itu sudah dibinasakan! Kiryataim e  telah menjadi malu dan direbut! Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut: 48:2 lenyaplah sudah kemegahan f  Moab! Di Hesybon g  orang merencanakan malapetaka terhadapnya: Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa! h  Juga engkau, hai Madmen, akan dibungkamkan, engkau akan dikejar-kejar pedang. 48:3 Dengar! Teriakan dari Horonaim: i  Kebinasaan! Kehancuran besar! 48:4 Moab telah hancur lebur! kedengaran orang berteriak sampai ke Zoar. 48:5 Sungguh, orang mendaki pendakian Luhit j  sambil menangis. Sungguh, di jalan turun ke Horonaim k  orang mendengar teriak karena ditimpa bencana. 48:6 Larilah, l  selamatkanlah nyawamu: jadilah seperti keledai liar di padang gurun! m  48:7 Sungguh, oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu 9 , n  maka engkaupun akan direbut; Kamos 10  o  akan pergi ke dalam pembuangan, p  bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. q  48:8 Pembinasa r  akan datang ke setiap kota, tidak ada kota yang terluput! Lembah akan binasa, tanah datar s  habis musnah, seperti yang difirmankan TUHAN. 48:9 Berikanlah sayap t  kepada Moab, supaya ia lari terbang; u  kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi, tidak ada lagi penduduk di dalamnya. 48:10 Terkutuklah 11  orang yang melaksanakan pekerjaan TUHAN dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedang-Nya v  dari penumpahan darah! w  48:11 Moab hidup aman x  dari sejak masa mudanya, dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya, y  tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain, tidak pernah masuk ke dalam pembuangan; sebab itu rasanya tetap padanya, dan baunya tidak berubah. 48:12 Sebab itu, sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya dan memecahkan buyung-buyungnya. 48:13 Maka Moab akan menjadi malu z  oleh karena dewa Kamos, a  sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel, b  kepercayaan mereka. 48:14 Bagaimanakah kamu berani berkata: Kami adalah pahlawan-pahlawan, c  orang-orang gagah perkasa untuk berperang! 48:15 Pembinasa Moab telah maju menyerang dia, teruna-terunanya d  yang pilihan telah turun ke pembantaian, e  demikianlah firman Raja f  yang nama-Nya TUHAN semesta alam. g  48:16 Bencana Moab sudah hampir h  datang, malapetakanya sangat segera sampai. 48:17 Ratapilah dia, hai semua yang ada di sekitarnya, hai semua yang mengenal namanya! i  Katakanlah: Sungguh, sudah patah tampuk kekuasaan, tongkat keagungan itu! j  48:18 Turunlah dari kemuliaanmu dan duduklah di atas kotoran, k  hai puteri Dibon l  yang sudah lama menetap! Sebab pembinasa Moab sudah maju menyerbu engkau, memusnahkan tempat-tempatmu m  yang berkubu. 48:19 Berdirilah di tepi jalan dan tinjaulah, hai penduduk Aroer! n  Tanyakanlah kepada orang yang lari dan yang terluput, katakanlah: Apakah yang telah terjadi? 48:20 Moab sudah malu, karena ia terkejut! Merataplah o  dan berteriaklah, beritahukanlah di sungai Arnon: p  Sungguh, Moab sudah binasa! 48:21 Penghukuman telah berlaku atas daerah dataran tinggi, q  atas kota-kota Holon, r  Yahas, s  Mefaat, t  48:22 Dibon, u  Nebo, v  Bet-Diblataim, 48:23 Kiryataim, w  Bet-Gamul, Bet-Meon, x  48:24 Keriot, y  Bozra z  dan atas segala kota a  negeri Moab yang jauh dan yang dekat. 48:25 Telah patah tanduk b  kekuatan Moab, dan lengan c  kekuasaannya telah pecah! demikianlah firman TUHAN. 48:26 Buatlah dia mabuk, d  sebab dia membesarkan diri e  terhadap TUHAN! Moab akan berguling-guling dalam muntahnya, f  dan ia sendiripun akan menjadi tertawaan g  orang. 48:27 Apakah bukan Israel tadinya yang menjadi tertawaan h  bagimu? Apakah dia terdapat di antara pencuri-pencuri, i  sehingga engkau menggeleng-gelengkan kepala, j  k  setiap kali engkau berbicara tentang dia? 48:28 Tinggalkanlah kota-kota dan diamlah di bukit batu, hai penduduk Moab! Jadilah seperti burung merpati l  yang bersarang di dinding mulut liang. m  48:29 Kami telah mendengar tentang keangkuhan n  Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya dan kecongkakannya, o  tentang tinggi hatinya. 48:30 Aku ini kenal kepongahannya, demikianlah firman TUHAN, tidak benar cakapnya, p  dan tidak benar perilakunya. 48:31 Sebab itu aku akan meratap q  karena Moab, akan berteriak karena Moab seluruhnya, dan akan mengaduh karena orang-orang Kir-Heres! r  48:32 Aku akan menangis karena engkau, lebih dari pada menangis karena Yaezer, s  hai pohon anggur Sibma! t  Ranting-rantingmu merambak sampai ke laut, meluas sampai ke Yaezer. Si pembinasa telah jatuh menimpa hasil musim kemaraumu dan panen buah anggurmu. 48:33 Sukaria dan sorak-sorak telah lenyap dari kebun buah-buahan dan dari negeri Moab. Aku telah menjauhkan anggur u  dari tempat pemerasan; pengirik tidak ada lagi pengiriknya, pekik kegirangan v  tidak kedengaran lagi. 48:34 Hesybon w  dan Eleale x  meraung-raung; orang memperdengarkan suaranya sampai ke Yahas, y  dari Zoar z  sampai Horonaim a  dan Eglat-Selisia; sebab air sungai Nimrim juga menjadi ketandusan. b  48:35 Firman TUHAN: Aku akan menghentikan orang di Moab mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan c  dan mempersembahkan korban ukupan d  kepada allahnya. 48:36 Sebab itu seperti hatiku terharu e  mendengar suling, begitulah hatiku terharu melihat keadaan Moab, dan hatiku terharu melihat keadaan orang-orang Kir-Heres; f  bukankah sudah hilang segala harta yang mereka tumpuk? g  48:37 Sungguh, setiap kepala digundul h  dan setiap janggut i  dipotong, pada semua tangan ada toreh-torehan dan kain kabung j  dikenakan pada semua pinggang. 48:38 Di atas segala sotoh Moab dan di tanah-tanah lapangnya k  hanya ada perkabungan belaka; --sungguh, Aku telah memecahkan Moab seperti tembikar, l  sehingga tidak ada orang yang menyukainya, demikianlah firman TUHAN. 48:39 Betapa terkejutnya m  dia! Betapa Moab menyembunyikan mukanya karena malu! Maka Moab telah menjadi tertawaan n  dan kekejutan bagi semua yang di sekitarnya. 48:40 Sebab beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, ia datang melayang o  seperti burung rajawali dan mengembangkan sayapnya p  ke atas Moab. 48:41 Kota-kota q  direbut, kubu-kubu pertahanan dirampas. Hati para pahlawan r  Moab pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. s  48:42 Moab akan musnah t  sebagai bangsa, u  sebab ia membesarkan diri v  terhadap TUHAN. 48:43 Kejut w  dan pelubang dan jerat x  bagimu, hai penduduk Moab! demikianlah firman TUHAN. 48:44 Yang lari y  dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh, Aku mendatangkan semuanya ini atas Moab di tahun z  penghukuman atas mereka, demikianlah firman TUHAN. 48:45 Di naungan Hesybon orang-orang pelarian berhenti, kehabisan kekuatan; tetapi api keluar dari Hesybon, nyala api dari istana Sihon, a  yang memakan habis pelipis Moab dan batu kepala b  orang-orang ribut. 48:46 Celakalah engkau, hai Moab, c  binasa engkau, hai bangsa dewa Kamos! Sebab anak-anakmu lelaki telah diculik tertawan dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan. 48:47 Tetapi Aku akan memulihkan d  keadaan Moab di kemudian hari 12 , demikianlah firman TUHAN." Sampai di sinilah firman penghukuman atas Moab.
Mengenai bani Amon
49:1 Mengenai bani Amon 13 . e  Beginilah firman TUHAN: "Tidak adakah anak Israel, tidak adakah ahli warisnya? Mengapakah dewa Milkom f  memiliki Gad, g  dan bangsanya mendiami kota-kotanya? 49:2 Sebab itu, sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan memperdengarkan tempik sorak h  peperangan terhadap Raba i  bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, j  dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api; maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya, k  firman TUHAN. 49:3 Merataplah, hai Hesybon, l  sebab pembinasa telah maju menyerbu, m  berteriaklah, hai puteri-puteri Raba, kenakanlah kain kabung, n  berkabunglah, berjalan kelilinglah dengan luka toreh-torehan, sebab Milkom o  akan pergi ke dalam pembuangan p  bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. 49:4 Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai puteri q  yang congkak, yang percaya akan harta bendanya r  dan yang berkata: Siapakah yang berani datang menyerang aku? s  49:5 Sesungguhnya, Aku mendatangkan kekejutan atasmu demikianlah firman Tuhan ALLAH semesta alam, dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorak, masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara t  itu. 49:6 Tetapi sesudah itu Aku akan memulihkan u  keadaan bani Amon itu, demikianlah firman TUHAN."
Mengenai Edom
49:7 Mengenai Edom 14 . v  Beginilah firman TUHAN semesta alam: "Tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? w  Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi, sudah busukkah kebijaksanaan mereka? 49:8 Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, x  hai penduduk Dedan! y  Sebab malapetaka akan Kudatangkan atas Esau, pada waktu Aku menghukum dia. 49:9 Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya! Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya! 49:10 Tetapi Aku ini telah menelanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat z  persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa dan saudara-saudaranya dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. a  49:11 Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, b  aku akan menghidupi mereka; biarlah janda-jandamu c  menaruh kepercayaan padaku!" 49:12 Sebab beginilah firman TUHAN: "Sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala d  itu telah terpaksa meminumnya, masakan engkau ini akan bebas e  dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mesti meminumnya! 49:13 Sebab Aku telah bersumpah f  demi diri-Ku, demikianlah firman TUHAN, bahwa Bozra g  akan menjadi ketandusan, h  cela, i  keruntuhan dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal. j " 49:14 Suatu kabar telah kudengar dari TUHAN, seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa: "Berkumpullah, pergilah menyerangnya, bersiaplah untuk bertempur! 49:15 Sebab sesungguhnya, Aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan di antara manusia. 49:16 Sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan k  hatimu 15 , ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, l  yang menduduki tempat tinggi bukit! Sekalipun engkau membuat sarangmu m  tinggi seperti burung rajawali, Aku akan menurunkan engkau dari sana, demikianlah firman TUHAN. 49:17 Edom akan menjadi ketandusan; n  setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan o  yang dideritanya. 49:18 Seperti pada waktu ditunggangbalikkannya Sodom p  dan Gomora q  dan kota-kota tetangganya--firman TUHAN--maka seorangpun tidak akan diam lagi di sana dan seorang manusiapun tidak akan tinggal r  lagi di dalamnya. 49:19 Sesungguhnya, seperti singa s  yang bangkit keluar dari hutan belukar t  sungai Yordan mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah Aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di dalamnya dia yang Kupilih. Sebab siapakah yang seperti Aku? u  Siapakah yang berani mendakwa Aku? v  Siapakah gerangan gembala w  yang tahan menghadapi Aku? 49:20 Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil TUHAN terhadap Edom x  dan rancangan-rancangan y  yang telah dibuat-Nya terhadap penduduk Teman: z  Bahwa sesungguhnya, yang paling lemahpun di antara kawanan domba a  akan diseret. Bahwa sesungguhnya, padang rumput b  mereka sendiri akan merasa ngeri c  terhadap mereka. 49:21 Bumi akan goncang d  karena bunyi jatuhnya mereka; teriakan e  mereka akan terdengar bunyinya di Laut Teberau. 49:22 Sesungguhnya, ia naik terbang seperti burung rajawali, melayang f  dan mengembangkan sayapnya ke atas Bozra. g  Hati para pahlawan h  Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. i "
Mengenai Damsyik
49:23 Mengenai Damsyik 16 . j  "Hamat k  dan Arpad l  telah menjadi malu, sebab mereka mendengar kabar buruk; hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat menjadi tenang. m  49:24 Damsyik telah menjadi lemah semangat, berpaling untuk lari, kegemparan telah mencekam dia, kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. n  49:25 Sungguh, kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan, kota kegirangan itu! 49:26 Sebab itu teruna-terunanya o  akan rebah di tanah-tanah lapangnya dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam p  pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN semesta alam. 49:27 Aku akan menyalakan api q  di tembok Damsyik, r  yang menghanguskan s  puri Benhadad. t "
Mengenai suku-suku bangsa Arab
49:28 Mengenai Kedar u  dan mengenai kerajaan-kerajaan Hazor 17  v  yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, w  raja Babel. Beginilah firman TUHAN: "Bersiaplah, majulah melawan Kedar, binasakanlah orang-orang di sebelah timur! x  49:29 Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba y  mereka dirampas sampai bersih, tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka; hendaklah unta-unta mereka habis dibawa serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka: Kegentaran z  dari segala jurusan! 49:30 Larilah, mengungsilah cepat-cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, a  hai penduduk Hazor! b  demikianlah firman TUHAN. Sebab Nebukadnezar, c  raja Babel, telah mengambil putusan terhadap kamu dan telah membuat rancangan terhadap kamu. 49:31 Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman tenteram, demikianlah firman TUHAN, dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang, d  dan yang tinggal tersendiri! 49:32 Unta-unta e  mereka akan menjadi jarahan, dan ternak f  mereka yang banyak itu menjadi rampasan! Aku akan menyerakkan ke segala mata angin g  mereka yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, h  dan dari segala penjuru Aku akan mendatangkan bencana atas mereka, demikianlah firman TUHAN. 49:33 Hazor i  akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala, j  menjadi tempat tandus k  sampai selama-lamanya; seorangpun tidak akan diam l  lagi di sana dan seorang manusiapun tidak akan tinggal lagi di dalamnya."
Mengenai Elam
49:34 Firman TUHAN yang datang kepada nabi Yeremia mengenai Elam 18 , m  pada permulaan pemerintahan Zedekia, n  raja Yehuda: 49:35 Beginilah firman TUHAN semesta alam: "Sesungguhnya, Aku mematahkan busur o  Elam, yakni inti kekuatannya. 49:36 Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin p  dari keempat penjuru langit q  dan akan menyerakkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. 49:37 Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murka-Ku r  yang menyala-nyala, demikianlah firman TUHAN. Aku akan menyuruh pedang s  mengejar mereka sampai mereka Kuhabiskan. 49:38 Aku akan menaruh takhta-Ku di Elam, dan Aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka, demikianlah firman TUHAN. 49:39 Tetapi di kemudian hari Aku akan memulihkan t  keadaan Elam, demikianlah firman TUHAN."
Mengenai Babel
50:1 Firman yang disampaikan TUHAN dengan perantaraan nabi Yeremia mengenai Babel 19 , u  mengenai negeri orang-orang Kasdim: 50:2 "Beritahukanlah di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah, v  naikkanlah panji-panji w  dan kabarkanlah, janganlah sembunyikan, katakanlah: Babel telah direbut, x  dewa Bel y  menjadi malu, z  Merodakh a  telah terkejut! Berhala-berhalanya menjadi malu, dewa-dewanya b  yang keji telah terkejut! 50:3 Maka suatu bangsa maju menyerangnya dari utara, c  membuat negerinya menjadi tempat tandus 20 ; tidak ada lagi yang diam d  di dalamnya, baik manusia maupun binatang, e  semuanya lari lenyap. 50:4 Pada waktu itu 21  dan pada masa itu, demikianlah firman TUHAN, orang Israel akan datang, bersama-sama f  dengan orang Yehuda; mereka akan berjalan sambil menangis g  dan mencari h  TUHAN, Allah mereka; 50:5 mereka menanyakan jalan i  ke Sion, ke sanalah mereka terarah: Marilah j  kita menggabungkan diri kepada TUHAN, bergabung dalam suatu perjanjian k  kekal yang tidak dapat dilupakan! 50:6 Umat-Ku tadinya seperti domba-domba l  yang hilang; mereka dibiarkan sesat m  oleh gembala-gembalanya, n  dibiarkan mengembara di gunung-gunung, mereka berjalan dari gunung ke bukit o  sehingga lupa akan tempat p  pembaringannya. 50:7 Siapapun yang menjumpai mereka, memakan habis q  mereka, dan lawan-lawan mereka berkata: Kami tidak bersalah! r  Karena mereka telah berdosa kepada TUHAN, tempat kebenaran, TUHAN, pengharapan s  nenek moyang mereka! 50:8 Larilah t  dari tengah-tengah Babel, u  dari negeri orang-orang Kasdim! Keluarlah! Jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengepalai kawanannya! 50:9 Sebab sesungguhnya, Aku menggerakkan v  dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa w  yang besar 22  dari utara; x  mereka akan mengatur barisan untuk melawannya, dari sanalah kota itu akan direbut. y  Panah-panah z  mereka adalah seperti pahlawan yang mujur, yang tidak pernah kembali dengan tangan hampa. 50:10 Negeri orang-orang Kasdim akan menjadi rampasan, a  semua orang yang merampasnya akan puas hatinya, demikianlah firman TUHAN. 50:11 Sekalipun kamu bersukacita 23  dan beria-ria, hai orang-orang yang merampok milik-Ku, b  sekalipun kamu melompat-lompat seperti anak lembu c  di padang rumput, dan meringkik seperti kuda-kuda jantan, 50:12 namun, ibumu sangat menanggung malu, dan perempuan yang melahirkan kamu tersipu-sipu! d  Lihat, dialah yang menjadi terakhir dari bangsa-bangsa: padang gurun, padang belantara dan dataran rumput! e  50:13 Karena murka TUHAN negeri itu tidak akan didiami lagi, sama sekali akan menjadi tempat tandus. f  Setiap orang yang melewati Babel akan merasa ngeri g  dan akan bersuit h  karena pukulan-pukulan i  yang dideritanya. 50:14 Aturlah barisanmu menyerang Babel dari segala pihak, hai semua orang pemanah! j  Panahlah kepadanya, janganlah merasa sayang akan anak panah, k  sebab kepada Tuhanlah ia berdosa! 50:15 Bertempiksoraklah l  menyerangnya dari segala pihak! Dia sudah menyerah, tonggak-tonggaknya sudah rebah, pagar-pagarnya m  sudah runtuh! Sungguh, itulah pembalasan TUHAN! Laksanakanlah pembalasan n  terhadapnya, lakukanlah o  kepadanya seperti yang dilakukannya p  sendiri! 50:16 Lenyapkanlah orang penabur dari Babel dan orang penyabit pada musim menuai! Untuk mengelakkan pedang q  yang dahsyat ini, setiap orang akan berpaling pulang kepada bangsanya, r  setiap orang akan lari ke negerinya. s  50:17 Israel adalah seperti domba t  yang diceraiberaikan 24 , dihalaukan oleh singa-singa. u  Mula-mula raja v  Asyur memakan w  dia, dan sekarang pada akhirnya Nebukadnezar, x  raja y  Babel, mengerumit tulang-tulangnya. z  50:18 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku menghukum raja a  Babel dan negerinya, seperti Aku telah menghukum raja Asyur. b  50:19 Tetapi Aku akan mengembalikan c  Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel dan di Basan, dan menjadi kenyang d  di atas pegunungan e  Efraim dan di Gilead. f  50:20 Pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman TUHAN, orang akan mencari kesalahan Israel, tetapi tidak didapatnya, g  dan dosa h  Yehuda, tetapi tidak ada ditemukannya, sebab Aku akan mengampuni i  orang-orang j  yang Kubiarkan tinggal hidup. 50:21 Majulah ke negeri Merataim, majulah menyerangnya dan menyerang penduduk Pekod! k  Bunuhlah dan tumpaslah mereka, demikianlah firman TUHAN, lakukanlah tepat seperti yang Kuperintahkan! 50:22 Gemuruh l  perang di negeri dan terjadilah kehancuran besar! 50:23 Betapa remuk redamnya dan hancur luluhnya martil m  seluruh bumi n  itu! Betapa Babel menjadi kengerian o  di antara bangsa-bangsa! 50:24 Aku memasang jerat p  bagimu, dan memang engkau terjebak, hai Babel, dengan tidak mengetahuinya. Engkau terdapat dan memang engkau tertangkap, q  sebab engkau telah menantang r  TUHAN. 50:25 TUHAN telah membuka tempat perlengkapan-Nya dan mengeluarkan senjata-senjata s  geram-Nya, sebab ada pekerjaan bagi Tuhan ALLAH semesta alam di negeri orang-orang Kasdim: t  50:26 Marilah mendatanginya dari segala jurusan, u  bukalah lumbung-lumbungnya, onggokkanlah isinya bertimbun-timbun v  dan tumpaslah w  itu, janganlah ada tinggal sisanya! 50:27 Bunuhlah segala lembunya, x  biarlah rebah semuanya untuk dibantai! y  Celakalah mereka, sebab waktunya z  sudah tiba, saat a  penghukuman atas mereka! 50:28 Dengar! Pelarian-pelarian b  dan orang-orang yang terluput dari negeri Babel datang memberitahukan di Sion c  tentang pembalasan d  TUHAN, Allah kita, pembalasan karena bait suci-Nya. e  50:29 Kerahkanlah penembak-penembak melawan Babel, semua orang pemanah! f  Berkemahlah mengepungnya, supaya jangan ada yang lolos! g  Balaslah h  dia setimpal dengan perbuatannya, i  lakukanlah kepadanya tepat seperti yang dilakukannya sendiri! Sebab ia bertindak kurang ajar j  terhadap TUHAN, terhadap Yang Mahakudus, k  Allah Israel. 50:30 Sebab itu teruna-terunanya l  akan rebah di tanah-tanah lapangnya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN. 50:31 Sesungguhnya, Aku menjadi lawanmu, m  hai engkau yang kurang ajar, demikianlah firman Tuhan ALLAH semesta alam, sebab waktumu n  sudah tiba, saat Aku menghukum engkau. 50:32 Si kurang ajar 25  o  itu akan tersandung jatuh p  dan tidak ada yang membangkitkan q  dia. Di kota-kotanya Aku akan menyalakan api r  yang akan menghanguskan segala apa yang di sekitarnya. 50:33 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Orang Israel tertindas s  bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan t  mereka. 50:34 Tetapi Penebus u  mereka adalah kuat; TUHAN semesta alam v  nama-Nya. Tentulah Ia akan memperjuangkan perkara w  mereka, supaya Ia memberi ketenteraman x  kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. 50:35 Pedang y  akan menimpa orang-orang Kasdim, z  demikianlah firman TUHAN, menimpa penduduk Babel, menimpa pemuka-pemukanya dan orang-orangnya yang berhikmat! a  50:36 Pedang menimpa tukang-tukang ramal, sehingga ternyata mereka bodoh! Pedang menimpa pahlawan-pahlawannya, b  sehingga mereka menjadi terkejut! c  50:37 Pedang menimpa kudanya dan keretanya, d  menimpa segenap tentara campuran yang di tengah-tengahnya, sehingga mereka menjadi seperti perempuan! e  Pedang menimpa perbendaharaannya, f  sehingga dijarah orang! 50:38 Pedang menimpa segala airnya, g  sehingga menjadi kering! h  Sebab negeri itu penuh patung-patung, i  mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka! 50:39 Sebab itu binatang-binatang gurun j  serta anjing-anjing hutan akan diam di sana, juga burung-burung unta akan tinggal di dalamnya. Negeri itu tidak akan didiami lagi untuk seterusnya dan tidak akan ditinggali lagi turun-temurun. k  50:40 Seperti dahulu pada waktu Allah menunggangbalikkan Sodom dan Gomora l  serta kota-kota tetangganya, demikianlah firman TUHAN, demikianlah tidak akan ada orang lagi yang diam di sana dan seorang anak manusiapun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. m  50:41 Lihatlah, suatu bangsa akan datang dari utara, n  suatu suku bangsa yang besar, dan banyak raja, akan bergerak o  maju dari ujung bumi. p  50:42 Mereka memakai panah q  dan tombak; mereka bengis, r  tidak kenal belas kasihan. s  Suara mereka gemuruh seperti laut, t  mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju berperang, menyerang engkau, hai puteri Babel! u  50:43 Raja Babel telah mendengar kabar tentang mereka, tangannya sudah menjadi lemah lesu, v  kesesakan telah menyergap dia, ia kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. w  50:44 Sesungguhnya, seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar x  sungai Yordan mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah Aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di atasnya dia yang Kupilih. y  Sebab siapakah yang seperti Aku? Siapakah yang berani mendakwa Aku? z  Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi Aku? 50:45 Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil TUHAN terhadap Babel dan rancangan-rancangan a  yang telah dibuat-Nya terhadap negeri orang-orang Kasdim: b  Bahwa sesungguhnya, yang paling lemahpun di antara kawanan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya, padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. 50:46 Bumi akan goncang c  karena kabar: Babel sudah direbut; ratap d  mereka akan terdengar di antara bangsa-bangsa!"
Hukuman TUHAN atas Babel
51:1 Beginilah firman TUHAN: "Sesungguhnya, Aku menggerakkan e  terhadap Babel 26 , terhadap penduduk negeri orang-orang Kasdim, f  suatu semangat pemusnah. 51:2 Aku akan mengirim ke Babel penampi-penampi g  yang akan menampinya h  dan yang akan menyapu bersih negerinya, sebab mereka mengepungnya dari segala pihak pada hari i  malapetaka. 51:3 Hendaklah si pemanah membidikkan panahnya j  kepada orang yang membidik dan kepada orang yang berbaju zirah! k  Janganlah merasa sayang akan teruna-terunanya, tumpaslah segala tentaranya! 51:4 Orang-orang yang terbunuh akan rebah l  di negeri orang-orang Kasdim dan orang-orang yang luka parah di jalan-jalannya m -- 51:5 sungguh, Israel dan Yehuda tidak ditinggalkan n  sebagai janda oleh Allahnya, oleh TUHAN semesta alam--sebab negeri orang Kasdim penuh dengan kesalahan o  terhadap Yang Mahakudus, Allah Israel. 51:6 Larilah p  dari tengah-tengah Babel 27 , hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya! q  Sebab inilah waktu r  pembalasan s  bagi TUHAN; Ia membayar t  ganjaran kepadanya. 51:7 Babel tadinya seperti piala u  emas di tangan TUHAN yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya, itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. 51:8 Tiba-tiba Babel jatuh v  dan pecah, ratapilah dia! Ambillah balsam w  untuk lukanya, mungkin ia menjadi sembuh! 51:9 Kami tadinya mau menyembuhkan Babel, tetapi ia tidak dapat disembuhkan; tinggalkanlah x  dia, marilah kita pulang masing-masing ke negerinya! Sungguh, penghukumannya y  sudah sampai ke langit, sudah menjangkau awan-awan! 51:10 TUHAN telah membuat segala kebenaran z  kita menjadi nyata; marilah kita ceritakan di Sion perbuatan a  TUHAN, Allah kita! 51:11 Lancipkanlah anak-anak panah, b  siapkanlah perisai-perisai! c  TUHAN telah membangkitkan semangat raja-raja d  Media 28 , e  sebab rencana-Nya f  terhadap Babel ialah untuk memusnahkannya: itulah pembalasan g  TUHAN, pembalasan karena bait suci-Nya! h  51:12 Angkatlah panji-panji i  terhadap tembok-tembok Babel, perkuatlah penjagaan! Tempatkanlah orang-orang jaga, j  persiapkanlah penghadangan! k  Sebab TUHAN telah merencanakan l  dan melaksanakan juga apa yang diancamkan-Nya terhadap penduduk Babel. 51:13 Hai engkau yang tinggal di tepi sungai besar, m  yang mempunyai kekayaan n  besar, akhir hidupmu sudah datang, batas hidupmu sudah sampai! o  51:14 TUHAN semesta alam telah bersumpah demi diri-Nya p  sendiri: Sungguhpun engkau penuh dengan manusia-manusia seperti belalang, q  tetapi orang akan mengangkat pekik r  pertempuran terhadapmu. 51:15 Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatan-Nya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaan-Nya, s  dan yang membentangkan t  langit dengan akal budi-Nya. u  51:16 Apabila Ia memperdengarkan suara-Nya, v  menderulah bunyi air di langit, Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, Ia membuat kilat serta dengan hujan, w  dan mengeluarkan angin dari perbendaharaan-Nya. x  51:17 Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas akan menjadi malu karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, y  tidak ada nyawa di dalamnya, 51:18 semuanya adalah kesia-siaan, z  pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. 51:19 Tidaklah begitu Dia yang menjadi bagian a  Yakub, sebab Dialah yang membentuk segala-galanya, dan Israel adalah suku milik-Nya; b  nama-Nya ialah TUHAN semesta alam! 51:20 Engkau tadinya adalah palu godam c  bagi-Ku, senjata perang: Dengan engkau Aku menghancurkan d  bangsa-bangsa, e  dengan engkau Aku memusnahkan kerajaan-kerajaan, 51:21 dengan engkau Aku menghancurkan kuda dan pengendaranya, f  dengan engkau Aku menghancurkan kereta g  dan penunggangnya, 51:22 dengan engkau Aku menghancurkan orang laki-laki dan perempuan, dengan engkau Aku menghancurkan orang tua dan muda, dengan engkau Aku menghancurkan teruna dan dara, h  51:23 dengan engkau Aku menghancurkan gembala dan kawanan dombanya, dengan engkau Aku menghancurkan petani dan lembu pembajaknya, dengan engkau Aku menghancurkan bupati-bupati dan pembesar-pembesar! i  51:24 Namun Aku akan membalaskan j  kepada Babel k  dan kepada segenap penduduk negeri orang Kasdim segala kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Sion, di depan matamu sendiri, demikianlah firman TUHAN. 51:25 Sesungguhnya, Aku menjadi lawanmu, l  hai gunung pemusnah, demikianlah firman TUHAN, yang memusnahkan seluruh bumi! m  Aku akan mengacungkan tangan-Ku n  kepadamu, menggulingkan engkau dari bukit batu, dan membuat engkau menjadi gunung api o  yang telah padam. 51:26 Orang tidak akan mengambil batu penjuru atau batu dasar dari padamu, tetapi engkau akan menjadi tempat tandus p  yang kekal, demikianlah firman TUHAN. 51:27 Angkatlah panji-panji q  di bumi, tiuplah sangkakala di antara bangsa-bangsa, persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawan Babel, kerahkanlah kerajaan-kerajaan r  melawannya--Ararat 29 , s  Mini dan Askenas t --angkatlah seorang panglima melawannya, tampilkanlah kuda seperti kawanan belalang! u  51:28 Persiapkanlah bangsa-bangsa berperang melawannya, raja-raja Media v  beserta bupati-bupati dan pembesar-pembesarnya, dan setiap negeri yang di bawah kuasanya! w  51:29 Bumi berguncang x  dan bergetar, sebab rancangan y  TUHAN terhadap Babel sedang terlaksana, yakni untuk membuat negeri Babel menjadi tempat tandus z  yang tidak berpenduduk. a  51:30 Pahlawan-pahlawan b  Babel telah berhenti berperang, mereka tinggal duduk di kubu-kubu pertahanan, kegagahberanian mereka sudah lenyap, mereka sudah menjadi seperti perempuan. c  Tempat-tempat tinggalnya sudah terbakar, d  palang-palang e  pintunya sudah patah! 51:31 Pesuruh-pesuruh f  cepat berlari susul-menyusul, pembawa-pembawa kabar susul-menyusul, untuk mengabarkan kepada raja Babel, bahwa kotanya telah direbut g  dari segala penjuru, 51:32 tempat-tempat penyeberangan telah diduduki, benteng-benteng pertahanan telah dihanguskan dengan api, h  prajurit-prajurit telah menjadi gempar. i  51:33 Sebab beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Puteri Babel j  adalah seperti tempat pengirikan k  pada waktu orang menginjak-injaknya! Sedikit waktu lagi akan datang l  waktu panen m  baginya 30 . 51:34 Aku n  dimakan habis, o  dihamburkan oleh Nebukadnezar, p  raja Babel, diletakkan seperti mangkuk yang kosong. Ia menelan aku seperti ular naga, ia memenuhi perutnya dengan pengananku yang enak-enak, ia membuangkan q  aku. 51:35 Biarlah penggagahan dan penghancuran r  atasku tertimpa kepada Babel, begitulah hendaknya berkata penduduk Sion, biarlah darahku tertimpa kepada penduduk negeri orang Kasdim, begitulah hendaknya berkata Yerusalem. s  51:36 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku akan memperjuangkan perkaramu, t  dan akan melakukan pembalasan u  untukmu: Aku akan mengeringkan v  lautnya dan akan menggersangkan sumber airnya; 51:37 Babel akan menjadi timbunan puing, tempat persembunyian w  serigala-serigala tempat kengerian dan suitan, x  tanpa penduduk. y  51:38 Bersama-sama mereka mengaum seperti singa-singa z  muda, menggeram seperti anak-anak singa; 51:39 jika mereka merasa panas, Aku akan menyediakan perjamuan bagi mereka, akan membuat mereka mabuk, a  supaya mereka menjadi pusing dan jatuh tertidur untuk selama-lamanya, b  tidak akan bangun-bangun lagi, demikianlah firman TUHAN. c  51:40 Aku akan merebahkan mereka untuk dibantai seperti anak-anak kambing, seperti domba-domba jantan dan kambing-kambing jantan. d  51:41 Betapa Sesakh e  direbut, f  dan negeri pujian seluruh bumi diduduki! Betapa Babel menjadi kengerian g  di antara bangsa-bangsa! 51:42 Laut telah naik meliputi Babel, gelombang-gelombangnya h  yang menderu telah melingkupinya. 51:43 Kota-kotanya sudah menjadi tempat tandus, menjadi negeri yang kering dan padang belantara, i  negeri yang tidak didiami oleh seorangpun dan yang tidak dilewati j  oleh seorang manusiapun. 51:44 Aku akan menghukum dewa Bel k  di Babel, dan akan mengeluarkan l  dari mulutnya apa yang ditelannya. Bangsa-bangsa tidak akan datang lagi mengalir kepadanya, tembok m  Babelpun sudah runtuh. 51:45 Keluarlah n  dari tengah-tengahnya, hai umat-Ku! Hendaklah setiap orang menyelamatkan o  nyawanya dari murka p  TUHAN yang menyala-nyala itu! 51:46 Biarlah hatimu jangan kecut q  dan takut r  karena kabar yang terdengar di negeri: apabila tahun ini datang kabar ini, s  dan tahun kemudian kabar itu, apabila kekerasan merajalela di negeri dan penguasa lalim melawan penguasa lalim. 51:47 Sebab itu sesungguhnya, waktunya akan datang, bahwa Aku akan menghukum patung-patung t  Babel; seluruh negerinya akan menjadi malu u  dan semua orangnya yang terbunuh akan rebah di tengah-tengahnya. v  51:48 Maka langit dan bumi serta segala apa yang ada di dalamnya akan bersorak-sorai w  tentang Babel, apabila dari utara x  datang kepadanya para perusak y  itu, demikianlah firman TUHAN. 51:49 Babel akan jatuh oleh karena orang-orang yang mati terbunuh di antara Israel sama seperti jatuhnya orang-orang yang mati terbunuh di seluruh bumi oleh karena Babel. z  51:50 Kamu, orang-orang yang terluput dari pedang, pergilah, a  janganlah berhenti! Ingatlah b  dari jauh c  kepada TUHAN dan biarlah Yerusalem 31  timbul lagi dalam hatimu: 51:51 Kami malu, d  sebab kami telah mendengar tentang aib, noda meliputi muka kami, sebab orang-orang asing telah memasuki tempat-tempat kudus di rumah e  TUHAN. 51:52 Sebab itu sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan menghukum patung-patungnya, f  dan di seluruh negerinya akan mengerang g  orang-orang yang luka tertikam. 51:53 Sekalipun Babel naik ke langit h  dan sekalipun dibuatnya kubu tak terhampiri di tempat tingginya, atas perintah-Ku akan datang para perusak i  kepadanya, demikianlah firman TUHAN. 51:54 Dengar! Ratap j  dari Babel dan kehancuran k  besar dari negeri orang Kasdim! 51:55 Sebab TUHAN merusakkan Babel dan menghentikan l  suaranya yang besar. Biarpun gelombang-gelombangnya m  menderu seperti air besar dan suaranya bertambah ribut, 51:56 namun atas Babel akan datang perusak, n  para pahlawannya akan tertangkap dan busur-busurnya akan hancur, o  sebab TUHAN adalah Allah pembalas, tentulah Ia akan mengadakan pembalasan! p  51:57 Aku akan membuat mabuk q  para pemukanya, r  orang-orang bijaksananya, s  para bupatinya, para pembesarnya dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur t  untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi, demikianlah firman Sang Raja u  yang TUHAN semesta alam nama-Nya. 51:58 Beginilah firman TUHAN semesta alam: Tembok-tembok v  tebal Babel akan disamaratakan, dan pintu-pintu gerbangnya w  yang tinggi akan dibakar dengan api, sehingga bangsa-bangsa x  bersusah-susah y  untuk yang sia-sia dan suku-suku bangsa berlelah untuk api z  saja." 51:59 Pesan yang diberikan nabi Yeremia kepada Seraya bin Neria a  bin Mahseya, ketika Seraya pergi bersama-sama Zedekia, b  raja Yehuda, ke Babel pada tahun yang keempat c  dari pemerintahannya--Seraya waktu itu adalah kepala perlengkapan. 51:60 Yeremia telah menuliskan dalam sebuah kitab d  segenap malapetaka yang akan menimpa Babel, yakni segala perkataan yang tertulis di sini mengenai Babel. -- 51:61 Kata Yeremia kepada Seraya: "Jika engkau tiba di Babel, maka ikhtiarkanlah, supaya engkau dapat membacakan segala perkataan ini, 51:62 dan katakanlah: TUHAN, Engkau telah berfirman tentang kota ini bahwa Engkau akan melenyapkannya, sehingga tidak ada lagi yang diam di dalamnya, baik manusia maupun hewan, dan sehingga kota ini akan menjadi tempat tandus e  untuk selama-lamanya! 51:63 Apabila engkau selesai membacakan kitab ini, maka ikatkanlah sebuah batu kepadanya, lalu lemparkanlah ia ke tengah-tengah sungai Efrat f  51:64 sambil berkata: Beginilah Babel akan tenggelam, dan tidak akan timbul-timbul lagi, g  oleh karena malapetaka yang Kudatangkan atasnya." h  i  Sampai di sinilah j  perkataan-perkataan Yeremia.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[46:1]  1 Full Life : TENTANG BANGSA-BANGSA.

Nas : Yer 46:1-51:64

Pasal-pasal ini berisi aneka nubuat tentang hukuman ilahi atas bangsa-bangsa asing. Yeremia ditahbiskan bukan untuk menjadi nabi kepada bangsa Yehuda saja, tetapi juga "nabi bagi bangsa-bangsa" (Yer 1:5).

[46:2]  2 Full Life : MESIR ... KARKEMIS.

Nas : Yer 46:2

Karkemis, yang terletak di Siria sekitar 480 km di utara Yerusalem, adalah tempat pasukan Babel mengalahkan pasukan Mesir pada tahun 605 SM. Ketika itu Babel menjadi negara besar yang berkuasa.

[46:10]  3 Full Life : HARI ITU IALAH HARI TUHAN.

Nas : Yer 46:10

Kekalahan Mesir disebabkan oleh Allah; saat itu adalah "hari pembalasan" karena penindasan Mesir terhadap Yehuda (mis. 2Raj 23:29,33-35). Pada akhirnya, Allah akan menghukum semua bangsa yang telah menolak Injil-Nya dan perintah-perintah-Nya yang benar.

[46:13]  4 Full Life : MEMUKUL KALAH TANAH MESIR.

Nas : Yer 46:13

Yeremia bernubuat bahwa bukan saja pasukan Babel akan mengalahkan Mesir di Karkemis, melainkan akan mengalahkan pasukan Mesir di negeri mereka sendiri (568-567 SM). Allah akan menunjukkan dengan jelas sekali bahwa dewa-dewa Mesir tidak dapat menyelamatkan mereka dari kekalahan (ayat Yer 46:25-26).

[46:26]  5 Full Life : NEGERI ITU AKAN DIDIAMI.

Nas : Yer 46:26

Kebinasaan itu bukan untuk selamanya; Mesir akan dipulihkan di masa depan dan pada zaman Mesias (bd. Yes 19:23-25; Yeh 29:8-14).

[46:27]  6 Full Life : JANGANLAH TAKUT.

Nas : Yer 46:27-28

Israel tidak perlu takut akan kebinasaan total. Mereka akan dihukum karena dosa-dosa mereka, tetapi akan ada sisa yang selamat dan dibawa kembali ke negeri perjanjian dan berkat Allah (bd. Yer 30:10-11; Yer 31:1-6).

[47:1]  7 Full Life : ORANG FILISTIN.

Nas : Yer 47:1-7

Orang Filistin menguasai wilayah pantai Yehuda. Permusuhan sering terjadi di antara mereka dengan umat Allah. Nubuat lainnya tentang orang Filistin terdapat dalam Yes 14:28-31; Yeh 25:15-17; Am 1:6-8; Zef 2:4-7.

[48:1]  8 Full Life : MOAB.

Nas : Yer 48:1

Negeri Moab ada di pantai timur Laut Mati. Orang Moab adalah keturunan Lot, keponakan Abraham (Kej 19:30-37), dan sering berselisih dengan Israel. Pada zaman Yeremia berbagai gerombolan Moab menyerang wilayah-wilayah Yehuda setelah Nebukadnezar menyerbu Palestina (2Raj 24:2). Yeremia menyebutkan sejumlah kota Moab yang akan dihancurkan; Moab ditaklukkan oleh pasukan Babel dan kemudian menghilang sebagai bangsa

(lihat cat. --> Yer 48:47).

[atau ref. Yer 48:47]

Nubuat lainnya tentang Moab terdapat di Yes 15:1-16:14; Yer 9:25-26; Yer 25:14-21; 27:2-3; Yeh 25:8-11; Am 2:1-3; Zef 2:8-11.

[48:7]  9 Full Life : PERCAYA KEPADA BENTENGMU DAN PERBENDAHARAANMU.

Nas : Yer 48:7

Kecenderungan bangsa-bangsa di dunia ialah mengandalkan teknologi, kekuatan militer, keberhasilan, dan kekayaan; kepercayaan yang salah ini, bersama dengan perilaku fasik bangsa itu, akan menyebabkan kejatuhan mereka. Sebagaimana Allah membinasakan Moab, akan tiba suatu hari ketika Dia akan menggulingkan semua bangsa di dunia -- hari itu dinamakan "hari Tuhan"

(lihat cat. --> 1Tes 5:2;

lihat cat. --> 1Tes 5:3;

lihat cat. --> 1Tes 5:4).

[atau ref. 1Tes 5:2-4]

[48:7]  10 Full Life : KAMOS.

Nas : Yer 48:7

Kamos adalah dewa Moab yang tertinggi (lih. 1Raj 11:7,33; 2Raj 23:13).

[48:10]  11 Full Life : TERKUTUKLAH.

Nas : Yer 48:10

Ayat ini dialamatkan kepada mereka yang akan membinasakan Moab.

[48:47]  12 Full Life : DI KEMUDIAN HARI.

Nas : Yer 48:47

Tidak semua orang Moab akan dimusnahkan; suatu kaum sisa akan selamat. Frasa "di kemudian hari" menunjukkan bahwa pemulihan ini akan terjadi pada zaman Mesias, yaitu ketika Kristus memerintah atas bangsa-bangsa.

[49:1]  13 Full Life : AMON.

Nas : Yer 49:1

Mereka juga keturunan Lot, keponakan Abraham (Kej 19:30-38) yang menetap di tepi timur Sungai Yordan dan sebelah utara Moab. Dosa-dosa mereka adalah penyembahan berhala, kesombongan, mengandalkan kekayaan (ayat Yer 49:3-4), dan permusuhan terhadap Israel (ayat Yer 49:1).

[49:7]  14 Full Life : EDOM.

Nas : Yer 49:7

Bangsa Edom adalah keturunan saudara kembar Yakub, Esau (Kej 36:1). Mereka tinggal di wilayah pegunungan bagian selatan Laut Mati, dan mempunyai sejarah permusuhan dan pertentangan dengan Israel. Dosa-dosa Edom yang besar ialah kesombongan (ayat Yer 49:16) dan kebencian keras mereka terhadap Israel (bd. Ob 1:3,10-14).

[49:16]  15 Full Life : KEANGKUHAN HATIMU.

Nas : Yer 49:16

Kejatuhan orang Edom ialah kesombongan mereka, yang membuat mereka terlalu percaya diri; karena memiliki benteng pertahanan yang kuat mereka mengira tidak akan pernah dikalahkan. Kesombongan, terlalu percaya diri, dan kekayaan materiel juga dapat menipu kita sehingga menyangka tidak perlu terus mengandalkan Allah untuk pertolongan dan kasih karunia-Nya.

[49:23]  16 Full Life : DAMSYIK.

Nas : Yer 49:23-26

Damsyik adalah kota utama orang Aram dan terletak di bagian selatan negeri mereka. Amos juga bernubuat terhadap penduduk Damsyik karena kekejaman mereka (Am 1:3-5).

[49:28]  17 Full Life : KEDAR ... HAZOR.

Nas : Yer 49:28-33

Bagian ini berisi nubuat terhadap suku-suku Arab. Penduduk Kedar adalah keturunan Ismael, putra Abraham dari Hagar (Kej 25:13; bd. Yes 21:13,16).

[49:34]  18 Full Life : ELAM.

Nas : Yer 49:34-39

Elam terletak 320 kilometer sebelah timur Babel di daerah yang sekarang menjadi negara Iran. Setelah mengalami hukuman Allah, Elam akan dipulihkan. Beberapa orang Elam ada di Yerusalem ketika Roh Kudus dicurahkan atas para murid pada hari Pentakosta (Kis 2:5-9).

[50:1]  19 Full Life : BABEL.

Nas : Yer 50:1

Yeremia juga bernubuat tentang kejatuhan Babel, suatu peristiwa yang memainkan peranan penting dalam sejarah penebusan.

 1. 1) Ketika sang nabi mengucapkan kata-kata ini, umat Allah sedang dalam pembuangan di sana dan terancam pembauran dengan bangsa dan kebudayaan yang lain. Apabila hal itu terjadi, maka keselamatan melalui keturunan Abraham akan mustahil. Kekuasaan Babel atas Israel harus dipatahkan dan umat Allah dibebaskan supaya Allah dapat menjalankan kehendak-Nya dan bersiap-siap untuk kedatangan Mesias. Walaupun Babel menjadi negara adikuasa ketika itu, Yeremia menubuatkan kejatuhannya lima tahun sebelum Yerusalem direbut (Yer 51:59-60).
 2. 2) Akan tetapi, nubuat Yeremia menjangkau lebih jauh daripada kekalahan Babel oleh Koresy

  (lihat cat. --> Yer 50:3 berikutnya);

  [atau ref. Yer 50:3]

  nubuat ini meramalkan kebinasaan Babel yang akan menyebabkan Israel dan Yehuda mengadakan suatu perjanjian kekal dengan Allah yang tidak akan pernah dibatalkan (ayat Yer 50:4-5). Kebinasaan ini akan terjadi pada akhir masa kesengsaraan

  (lihat cat. --> Wahy 17:1).

  [atau ref. Wahy 17:1]

[50:3]  20 Full Life : MEMBUAT NEGERINYA MENJADI TEMPAT TANDUS.

Nas : Yer 50:3

Yeremia bernubuat bahwa Babel akan mengalami kehancuran berat. Pada zaman Yeremia bangsa dari utara ialah persekutuan Media-Persia. Babel jatuh pada tahun 539 SM oleh serbuan tentara di bawah pimpinan Koresy dari Persia.

[50:4]  21 Full Life : PADA WAKTU ITU.

Nas : Yer 50:4-5

Bagian ini berbicara tentang pertobatan orang Yahudi dan kembalinya mereka kepada Allah pada hari-hari terakhir (bd. Yer 31:31; 32:40); mereka akan berbalik kepada Allah dan tetap setia kepada Dia untuk selama-lamanya (bd. ayat Yer 50:19-20;

lihat cat. --> Wahy 12:6).

[atau ref. Wahy 12:6]

[50:9]  22 Full Life : SEKUMPULAN BANGSA-BANGSA YANG BESAR.

Nas : Yer 50:9

Bangsa-bangsa tersebut terdaftar dalam Yer 51:27-28.

[50:11]  23 Full Life : SEKALIPUN KAMU BERSUKACITA.

Nas : Yer 50:11

Allah akan mendatangkan kekalahan atas orang Babel karena mereka telah bersukacita atas kekalahan Yehuda dan Yerusalem; apa yang telah dilakukan Babel terhadap bangsa lain kini akan menimpa mereka (ayat Yer 50:29).

[50:17]  24 Full Life : ISRAEL ADALAH SEPERTI DOMBA YANG DICERAIBERAIKAN.

Nas : Yer 50:17

Asyur membinasakan Israel, kerajaan utara, pada tahun 722 SM (2Raj 17:1-6), dan Babel membinasakan Yehuda, kerajaan selatan, pada tahun 586 SM (pasal 2Raj 24:1-20). Kedua bangsa ini menawan orang-orang dari umat Allah dan menempatkan mereka jauh dari tanah air mereka.

[50:32]  25 Full Life : SI KURANG AJAR.

Nas : Yer 50:32

Babel menentang Tuhan dan hidup dalam kesombongan; karena itu dia akan direndahkan. Tidak ada yang lebih menjijikkan daripada kesombongan bangsa dan orang yang hidup sesuka hati sendiri sambil memandang rendah standar-standar yang benar dan hukum yang dinyatakan dalam Firman Allah. Apa yang terjadi pada Babel kuno akan terjadi kepada semua orang fasik pada hari-hari terakhir

(lihat cat. --> Wahy 18:2;

lihat cat. --> Wahy 18:4;

lihat cat. --> Wahy 18:7;

lihat cat. --> Wahy 18:9;

lihat cat. --> Wahy 18:20;

lihat cat. --> Wahy 18:21).

[atau ref. Wahy 18:2-21]

[51:1]  26 Full Life : TERHADAP BABEL.

Nas : Yer 51:1-64

Pasal yang kedua mengenai kehancuran Babel bernubuat bahwa Tuhan akan menggulingkan Babel secara menyeluruh untuk membebaskan umat-Nya dari penindasan. Pada hari-hari terakhir zaman ini, Kristus akan merobohkan seluruh sistem dunia, yang secara simbolis disebut "Babel, kota besar itu" (Wahy 18:2), dengan segenap dosa dan kebejatannya; kebinasaan ini akan menjadi hukuman adil Allah atas dunia yang dikuasai oleh Iblis dan kejahatan

(lihat cat. --> Wahy 17:1).

[atau ref. Wahy 17:1]

[51:6]  27 Full Life : LARILAH DARI ... BABEL.

Nas : Yer 51:6

Allah meminta umat-Nya meninggalkan Babel sebelum kebinasaannya terakhir. Demikian pula, PB menasihatkan orang percaya untuk keluar dari Babel akhir zaman (yaitu sistem dunia yang fasik), agar jangan mereka mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan menerima hukumannya

(lihat cat. --> Wahy 18:4;

[atau ref. Wahy 18:4]

lihat art. PEMISAHAN ROHANI ORANG PERCAYA).

[51:11]  28 Full Life : MEDIA.

Nas : Yer 51:11

Pasukan Media, bersama dengan pasukan Persia, menggulingkan Babel pada tahun 539 SM.

[51:27]  29 Full Life : ARARAT.

Nas : Yer 51:27

Penduduk Ararat ditaklukkan pasukan Media pada abad ke-6 SM. Mereka bergabung dengan orang Media ketika menggulingkan Babel.

[51:33]  30 Full Life : SEDIKIT WAKTU LAGI AKAN DATANG WAKTU PANEN BAGINYA.

Nas : Yer 51:33

Babel telah menabur benih-benih kekejaman, penyembahan berhala dan kebejatan; kini dia akan menuai panen hukuman Allah. Kita harus ingat bahwa dosa merupakan benih yang akhirnya akan menghasilkan panen besar yang dahsyat. "Jangan sesat! Allah tidak membiarkan diri-Nya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya" (Gal 6:7).

[51:50]  31 Full Life : YERUSALEM.

Nas : Yer 51:50

Setelah luput dari bahaya kebinasaan Babel, para buangan itu harus mempertimbangkan bahwa telah tiba waktunya untuk kembali ke Yerusalem dan hidup bagi Tuhan.TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA