TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 3:8-9

3:8 <04696> Mxum <05980> tmel <02389> qzx <04696> Kxum <0853> taw <06440> Mhynp <05980> tmel <02389> Myqzx <06440> Kynp <0853> ta <05414> yttn <02009> hnh(3:8)

3:8 kai <2532> idou <2400> dedwka <1325> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> dunaton <1415> katenanti twn <3588> proswpwn <4383> autwn <846> kai <2532> to <3588> neikov sou <4771> katiscusw <2729> katenanti tou <3588> neikouv autwn <846>

3:9 P <01992> hmh <04805> yrm <01004> tyb <03588> yk <06440> Mhynpm <02865> txt <03808> alw <0853> Mtwa <03372> aryt <03808> al <04696> Kxum <05414> yttn <06864> rum <02389> qzx <08068> rymsk(3:9)

3:9 kai <2532> estai <1510> dia <1223> pantov <3956> krataioteron <2900> petrav <4073> mh <3165> fobhyhv <5399> ap <575> autwn <846> mhde <3366> ptohyhv <4422> apo <575> proswpou <4383> autwn <846> dioti <1360> oikov <3624> parapikrainwn <3893> estin <1510>



TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA