TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 6:9

6:9 kai <2532> ote <3753> hnoixen <455> (5656) thn <3588> pempthn <3991> sfragida <4973> eidon <1492> (5627) upokatw <5270> tou <3588> yusiasthriou <2379> tav <3588> qucav <5590> twn <3588> esfagmenwn <4969> (5772) dia <1223> ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> dia <1223> thn <3588> marturian <3141> hn <3739> eicon <2192> (5707)

Wahyu 7:9

7:9 meta <3326> tauta <5023> eidon <1492> (5627) kai <2532> idou <2400> (5628) oclov <3793> poluv <4183> on <3739> ariymhsai <705> (5658) auton <846> oudeiv <3762> edunato <1410> (5711) ek <1537> pantov <3956> eynouv <1484> kai <2532> fulwn <5443> kai <2532> lawn <2992> kai <2532> glwsswn <1100> estwtev <2476> (5761) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> enwpion <1799> tou <3588> arniou <721> peribeblhmenouv <4016> (5772) stolav <4749> leukav <3022> kai <2532> foinikev <5404> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autwn <846>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA