TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Wahyu 19:11--20:4

Konteks
Firman Allah
19:11 Lalu aku melihat sorga terbuka 1 : c  sesungguhnya, ada seekor kuda putih; dan Ia yang menungganginya d  bernama: "Yang Setia dan Yang Benar e ", Ia menghakimi dan berperang f  dengan adil. 19:12 Dan mata-Nya bagaikan nyala api g  dan di atas kepala-Nya terdapat banyak mahkota h  dan pada-Nya i  ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorangpun, kecuali Ia sendiri. j  19:13 Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah k  dan nama-Nya ialah: "Firman Allah. l " 19:14 Dan semua pasukan 2  yang di sorga mengikuti Dia; mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus m  yang putih n  bersih. 19:15 Dan dari mulut-Nya keluarlah sebilah pedang o  tajam yang akan memukul p  segala bangsa 3 . Dan Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi q  dan Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, r  yaitu kegeraman murka Allah, Yang Mahakuasa 4 . 19:16 Dan pada jubah-Nya dan paha-Nya tertulis s  suatu nama, yaitu: "Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. t "
Binatang serta nabinya dikalahkan
19:17 Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri di dalam matahari dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung u  yang terbang di tengah langit, v  katanya: "Marilah w  ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, x  perjamuan yang besar 5 , 19:18 supaya kamu makan daging semua raja dan daging semua panglima dan daging semua pahlawan dan daging semua kuda dan daging semua penunggangnya dan daging semua orang, y  baik yang merdeka maupun hamba, z  baik yang kecil maupun yang besar. a " 19:19 Dan aku melihat binatang b  itu dan raja-raja di bumi c  serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan 6  melawan Penunggang kuda d  itu dan tentara-Nya. 19:20 Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu, e  yang telah mengadakan tanda-tanda 7  f  di depan matanya, g  dan dengan demikian ia menyesatkan h  mereka yang telah menerima tanda dari binatang i  itu dan yang telah menyembah patungnya. j  Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api k  yang menyala-nyala oleh belerang. l  19:21 Dan semua orang lain dibunuh 8  dengan pedang, m  yang keluar dari mulut Penunggang kuda n  itu; dan semua burung o  kenyang oleh daging mereka.
Kerajaan seribu tahun
20:1 Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga p  memegang anak kunci q  jurang maut r  dan suatu rantai besar di tangannya; 20:2 ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu Iblis dan Satan. s  Dan ia mengikatnya seribu tahun t  lamanya 9 , 20:3 lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, u  dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya v  di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa 10 , w  sebelum berakhir masa seribu tahun itu; kemudian dari pada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. 20:4 Lalu aku melihat takhta-takhta x  dan orang-orang yang duduk di atasnya 11 ; kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. y  Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka, yang telah dipenggal kepalanya z  karena kesaksian tentang Yesus a  dan karena firman Allah; b  yang tidak menyembah binatang c  itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan d  mereka; dan mereka hidup kembali dan memerintah e  sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa seribu tahun 12 .
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[19:11]  1 Full Life : AKU MELIHAT SORGA TERBUKA.

Nas : Wahy 19:11

Ayat ini menyatakan awal kedatangan Kristus kali kedua ke bumi sebagai Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan (ayat Wahy 19:16). Ia datang dari sorga sebagai Pejuang-Mesias (bd. 2Tes 1:7-8) untuk menegakkan kebenaran dan keadilan (Mazm 96:13), untuk menghukum bangsa-bangsa dan berperang melawan kejahatan (bd. Yoh 5:30). Inilah peristiwa yang telah dinanti-nantikan oleh orang yang setia dari segala angkatan.

[19:14]  2 Full Life : SEMUA PASUKAN.

Nas : Wahy 19:14

Pasukan-pasukan yang kembali bersama Kristus termasuk semua orang kudus yang sudah ada di dalam sorga (bd. Wahy 17:14). Pakaian putih mereka menegaskan hal ini.

[19:15]  3 Full Life : MEMUKUL SEGALA BANGSA.

Nas : Wahy 19:15

Ketika Kristus kembali ke bumi, Ia akan menghukum bangsa-bangsa yang fasik. "Menggembalakan mereka dengan gada besi" berarti membinasakan mereka (Mazm 2:9). "Ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur" menunjukkan kedahsyatan hukuman-Nya (bd. Yes 64:1-2; Za 14:3-4; Mat 24:29-30; bd.

lihat cat. --> Wahy 14:19).

[atau ref. Wahy 14:19]

[19:15]  4 Full Life : KEGERAMAN MURKA ALLAH, YANG MAHAKUASA.

Nas : Wahy 19:15

Ini merupakan peringatan yang keras bahwa Allah membenci dosa. Pandangan sentimental bahwa Kristus bersikap toleran terhadap dosa dan kemesuman sama sekali tidak terdapat dalam penyataan Kristus tentang diri-Nya di dalam kitab ini

(lihat cat. --> Wahy 19:17 berikut).

[atau ref. Wahy 19:17]

[19:17]  5 Full Life : PERJAMUAN ALLAH, PERJAMUAN YANG BESAR.

Nas : Wahy 19:17

Perjamuan ini menunjuk kepada perang di Harmagedon

(lihat cat. --> Wahy 16:16).

[atau ref. Wahy 16:16]

 1. 1) Pembinasaan musuh-musuh Allah sedemikian besar sehingga akan memerlukan sekumpulan besar burung untuk membersihkan medan perang itu. Ini disebut sebagai "perjamuan Allah, perjamuan yang besar", karena Allah akan menyediakan makanan bagi burung-burung sebagai mangsa.
 2. 2) Pemandangan ini memperlihatkan hukuman terhadap kekejaman dan kejahatan yang dahsyat dari dunia ini. Nubuat-nubuat lain yang kemungkinan besar menunjuk kepada peristiwa yang akan datang ini ialah Wahy 14:14-20; 16:13-16; 17:14; Yer 51:27-44; Yeh 39:17-20; Yoel 3:9-16; Zef 3:8; Za 14:2-5).

[19:19]  6 Full Life : MELAKUKAN PEPERANGAN.

Nas : Wahy 19:19

Dalam persiapan untuk peperangan ini, melalui perantaraan roh-roh setan, Allah akan menghimpunkan bangsa-bangsa untuk berkumpul di sekitar Harmagedon

(lihat cat. --> Wahy 16:16;

[atau ref. Wahy 16:16]

Yoel 3:2; Zef 3:8; Za 14:2-3).

 1. 1) Peperangan ini akan berakhir segera dengan pembinasaan antikristus dan semua orang fasik (ayat Wahy 19:19-21).
 2. 2) Hukuman Allah tidak hanya meliputi pasukan-pasukan yang berhimpun tetapi juga meluas sampai ke seluruh dunia. (Yer 25:29-33).

[19:20]  7 Full Life : NABI PALSU ... TANDA-TANDA.

Nas : Wahy 19:20

Yohanes menggambarkan lagi nabi palsu itu dengan suatu ciri yang mencolok; ia memperdaya banyak orang dengan mengadakan tanda-tanda ajaib (bd. Wahy 13:13-15; bd. 2Tes 2:9-10). Kesimpulannya jelas sekali: pada hari-hari terakhir, mereka yang berusaha bertahan dalam kesetiaan kepada Kristus dan perintah-perintah-Nya (bd. Wahy 14:12) tidak boleh melandaskan penilaian mereka terhadap kebenaran semata-mata atas keberhasilan atau mukjizat-mukjizat. Dengan sungguh-sungguh Tuhan sendiri memperingatkan, "Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga" (Mat 24:24;

lihat art. KESENGSARAAN BESAR)

[19:21]  8 Full Life : SEMUA ORANG LAIN DIBUNUH.

Nas : Wahy 19:21

Allah membinasakan orang-orang fasik di seluruh muka bumi (lih. Yer 25:29-33). Karena itu, tidak ada orang yang tidak selamat atau tidak benar akan masuk kerajaan seribu tahun Allah (Wahy 20:4). Selama masa kesengsaraan itu, Injil telah diberitakan dengan memadai oleh para malaikat dari angkasa kepada setiap orang yang hidup di atas bumi. Orang-orang yang menolak kebenaran ditimpa "kesesatan ... yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan" (2Tes 2:11-12). Perhatikanlah bahwa orang-orang yang tidak benar "tidak akan mewarisi kerajaan Allah" (1Kor 6:9-11; bd. Gal 5:19-21). Mereka akan dipisahkan dari orang-orang benar setelah Kristus datang kembali dalam kemuliaan dan akan diserahkan kepada hukuman yang kekal (Mat 25:31-46).

[20:2]  9 Full Life : NAGA ... MENGIKATNYA SERIBU TAHUN LAMANYA.

Nas : Wahy 20:2

Setelah kedatangan Kristus kembali dan peristiwa-peristiwa dari pasal Wahy 19:1-21, Iblis akan diikat dan dipenjarakan selama seribu tahun, supaya ia tidak memperdaya bangsa-bangsa. Ini menunjukkan penghentian penuh dari pengaruhnya sepanjang masa ini. Setelah seribu tahun itu, ia akan dilepaskan untuk suatu masa yang singkat agar memperdaya mereka yang memberontak terhadap pemerintahan Allah (ayat Wahy 20:3,7-9). Pekerjaan yang sangat khas dari Iblis ialah menipu (lih. Kej 3:13; Mat 24:24; 2Tes 2:9-10).

[20:3]  10 Full Life : IA JANGAN LAGI MENYESATKAN BANGSA-BANGSA.

Nas : Wahy 20:3

Bangsa-bangsa yang akan ada selama pemerintahan Kristus di bumi terdiri atas orang percaya yang hidup pada akhir masa kesengsaraan.

(lihat cat. --> Wahy 19:21;

lihat cat. --> Wahy 20:4).

[atau ref. Wahy 19:21; 20:4]

Sekalipun kadang kala istilah "bangsa-bangsa" dipakai secara khusus untuk orang-orang yang tidak percaya, namun Yohanes memakainya juga untuk menunjuk kepada orang-orang yang telah diselamatkan. (Wahy 21:24; 22:2).

[20:4]  11 Full Life : TAKHTA-TAKHTA DAN ORANG-ORANG YANG DUDUK DI ATASNYA.

Nas : Wahy 20:4

Mereka yang duduk di atas takhta-takhta itu barangkali adalah pemenang-pemenang dari semua jemaat sepanjang masa (bd.

lihat cat. --> Wahy 2:7),

[atau ref. Wahy 2:7]

mungkin termasuk orang kudus PL (lih. Yeh 37:11-14; Ef 2:14-22; 3:6; Ibr 11:39-40). Mereka yang dihidupkan setelah kedatangan Kristus kembali disebut sebagai orang-orang setia yang mati selama masa kesengsaraan (Wahy 6:9; 12:17). Yohanes tidak menyebut kebangkitan orang kudus gereja yang telah mati, karena hal ini terjadi ketika Kristus memindahkan jemaat-Nya dari bumi dan mengangkatnya ke sorga (yaitu, keangkatan gereja;

lihat cat. --> Yoh 14:3;

lihat cat. --> 1Kor 15:51;

[atau ref. Yoh 14:3; 1Kor 15:51]

lihat art. KEANGKATAN GEREJA).

[20:4]  12 Full Life : MEMERINTAH ... BERSAMA-SAMA DENGAN KRISTUS UNTUK MASA SERIBU TAHUN.

Nas : Wahy 20:4

Pemerintahan seribu tahun Kristus ini kadang kala disebut "milenium", yang artinya "seribu tahun" (_mille_ adalah sebuah kata Latin yang berarti "seribu" dan _annus_ adalah kata Latin yang berarti "tahun"). Ciri-ciri pemerintahan ini adalah sebagai berikut:

 1. 1) Ini telah dinubuatkan dalam PL (Yes 9:5; 65:19-25; Dan 7:13-14; Mi 4:1-8; Za 14:1-9; bd. Wahy 2:25-28).
 2. 2) Iblis akan dibelenggu

  (lihat cat. --> Wahy 20:2;

  lihat cat. --> Wahy 20:3).

  [atau ref. Wahy 20:2,3]

 3. 3) Pemerintahan Kristus akan bersama-sama dengan orang yang setia dari jemaat-Nya (Wahy 2:26-27; 3:21; 5:10; 20:4), dan mungkin juga dengan orang kudus PL yang telah dibangkitkan (lih. Yeh 37:11-14; Ef 2:14-22; Ef 3:6; Ibr 11:39-40) dan orang kudus yang mati syahid dalam masa kesengsaraan (lih. catatan sebelumnya).
 4. 4) Umat yang diperintah oleh Kristus akan terdiri atas mereka yang berdiam di bumi dan yang setia kepada Kristus selama masa kesengsaraan dan yang masih hidup sampai kedatangan Kristus dan mereka yang lahir selama masa milenium (Wahy 14:12; 18:4; Yes 65:20-23;

  lihat cat. --> Mat 25:1).

  [atau ref. Mat 25:1]

 5. 5) Orang-orang yang tidak diselamatkan tidak akan masuk ke dalam kerajaan ini

  (lihat cat. --> Wahy 19:21).

  [atau ref. Wahy 19:21]

 6. 6) Mereka yang akan memerintah bersama Kristus jauh melampaui segala bangsa, karena mereka akan melayani dan memerintah baik Israel maupun bangsa-bangsa yang lain (ayat Wahy 20:6; 3:21; 5:10; Mat 19:28;

  lihat cat. --> Zef 3:9-20).

  [atau ref. Zef 3:9-20]

 7. 7) Akan ada kedamaian, keamanan, kemakmuran, dan kebenaran di seluruh bumi (Yes 2:2-4; Mi 4:4; Za 9:10;

  lihat cat. --> Za 2:5;

  lihat cat. --> Za 9:8).

  [atau ref. Za 2:5; 9:8]

 8. 8) Alam akan dipulihkan kepada tatanan, kesempurnaan, dan keindahan aslinya (Mazm 96:11-13; 98:7-9; Yes 14:7-8; 35:1-2,6-7; 51:3; Yes 55:12-13; Yes 65:25; Yeh 34:25; Rom 8:18-23;

  lihat cat. --> Yes 65:17-25;

  lihat cat. --> Yeh 36:8-15;

  lihat cat. --> Za 14:8).

  [atau ref. Yes 65:17-25; Yeh 36:8-15; Za 14:8]

 9. 9) Selama pemerintahan ini, bangsa-bangsa diharuskan untuk terus beriman pada Kristus dan taat kepada pemerintahan-Nya. Akan tetapi, beberapa orang akan memilih jalan pemberontakan dan ketidaktaatan sehingga mereka dihukum (ayat Wahy 20:7-10).
 10. 10) Pada akhir masa pemerintahan seribu tahun ini, kerajaan itu akan diserahkan oleh Yesus kepada Bapa (1Kor 15:24); kemudian, akan dimulai kerajaan Allah dan Anak Domba yang terakhir dan kekal selamanya (Wahy 21:1-22:5).TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA