TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Matius 16:27-28

Konteks
16:27 Sebab Anak Manusia s  akan datang t  dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat-Nya; pada waktu itu Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. u  16:28 Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam Kerajaan-Nya 1 ."

Matius 24:3

Konteks
Permulaan penderitaan
24:3 2 Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, h  datanglah murid-murid-Nya kepada-Nya untuk bercakap-cakap sendirian dengan Dia. Kata mereka: "Katakanlah kepada kami, bilamanakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatangan-Mu i  dan tanda kesudahan dunia 3 ? j "

Matius 24:27

Konteks
24:27 Sebab sama seperti kilat e  memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pulalah kelak kedatangan f  Anak Manusia. g 

Matius 24:44

Konteks
24:44 Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, y  karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga 4 ."

Matius 25:31

Konteks
Penghakiman terakhir
25:31 "Apabila Anak Manusia datang u  dalam kemuliaan-Nya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta v  kemuliaan-Nya.

Markus 9:1

Konteks
9:1 Kata-Nya lagi kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa Kerajaan Allah telah datang p  dengan kuasa 5 . q "

Markus 9:1

Konteks
9:1 Kata-Nya lagi kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa Kerajaan Allah telah datang p  dengan kuasa 6 . q "

Kolose 4:5

Konteks
4:5 Hiduplah dengan penuh hikmat t  terhadap orang-orang luar, u  pergunakanlah waktu yang ada. v 

Kolose 1:26

Konteks
1:26 yaitu rahasia p  yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya.

Wahyu 1:7

Konteks
1:7 Lihatlah, Ia datang 7  dengan awan-awan u  dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. v  Dan semua bangsa di bumi akan meratapi w  Dia. Ya, amin.

Wahyu 2:25

Konteks
2:25 Tetapi apa yang ada padamu, peganglah t  itu sampai Aku datang 8 . u 

Wahyu 3:11

Konteks
3:11 Aku datang segera 9 . g  Peganglah apa yang ada padamu, h  supaya tidak seorangpun mengambil mahkotamu. i 

Wahyu 22:7

Konteks
22:7 "Sesungguhnya Aku datang segera 10 . l  Berbahagialah m  orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini! n "

Wahyu 22:20

Konteks
22:20 Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini, x  berfirman: "Ya, Aku datang segera! y " Amin, datanglah, Tuhan Yesus 11 ! z 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[16:28]  1 Full Life : DATANG ... DALAM KERAJAAN-NYA.

Nas : Mat 16:28

"Anak Manusia datang sebagai Raja dalam Kerajaan-Nya" mungkin menunjuk kepada peristiwa pada hari Pentakosta ketika Kristus membaptiskan para pengikut-Nya dengan Roh Kudus dan kuasa yang luar biasa (bd. Mr 9:1; Kis 1:8; 2:4).

[24:3]  2 Full Life : PERCAKAPAN DI BUKIT ZAITUN.

Nas : Mat 24:3-25:46

Nubuat Yesus ini terutama merupakan jawaban atas pertanyaan para murid-Nya, "Apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Yesus memberikan kepada mereka:

 1. (1) tanda-tanda umum yang akan terjadi selama zaman ini sampai pada akhir zaman (Mat 24:4-14);
 2. (2) tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa akhir zaman telah tiba, yaitu masa kesengsaraan besar (Mat 24:15-28);
 3. (3) tanda-tanda yang menakjubkan yang terjadi pada saat Ia datang dengan kemuliaan dan kuasa (Mat 24:29-31);
 4. (4) peringatan kepada orang kudus dalam masa kesengsaraan besar agar berjaga-jaga terhadap tanda-tanda yang menuju kepada kedatangan Kristus yang dinanti-nantikan segera setelah masa kesengsaraan besar berakhir (Mat 24:32-35);
 5. (5) peringatan kepada orang percaya yang hidup sebelum masa kesengsaraan untuk siap sedia secara rohani karena kedatangan Kristus untuk jemaat-Nya akan terjadi pada saat yang tak diduga-duga (Mat 24:36-51; 25:1-30;

  lihat cat. --> Yoh 14:3, dan

  [atau ref. Yoh 14:3]

  lihat art. KEANGKATAN GEREJA);

 6. (6) suatu gambaran mengenai penghakiman bangsa-bangsa setelah Ia datang kembali ke bumi (Mat 25:31-46). Perlu diperhatikan bahwa banyak rincian mengenai kedatangan kembali Kristus tidak dijelaskan dalam pasal Mat 24:1-51. Selanjutnya, sampai saat ini belum ada seorang pun yang mengartikan semua nubuat mengenai akhir zaman dengan kepastian penuh. Dalam percakapan Yesus terdapat unsur rahasia yang perlu kerendahan hati dan hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus sendiri. Kita dapat menantikan tambahan pengertian tentang penyataan ini pada akhir zaman (bd. Dan 12:9).

[24:3]  3 Full Life : TANDA KESUDAHAN DUNIA.

Nas : Mat 24:3

Dalam ayat Mat 24:4-14 Yesus memberikan tanda-tanda (bd. ayat Mat 24:3) yang akan menjadi ciri dari hari-hari terakhir; tanda itu akan makin hebat pada saat akhir zaman makin dekat.

 1. 1) Nabi palsu dan orang beragama yang berkompromi di dalam gereja yang kelihatan akan bertambah banyak dan menyesatkan banyak orang (ayat Mat 24:4-5,11).
 2. 2) Makin meningkatnya peperangan, bencana kelaparan, dan gempa bumi (ayat Mat 24:6-7) akan merupakan "permulaan penderitaan menjelang zaman baru" (ayat Mat 24:8).
 3. 3) Apabila akhir zaman makin dekat, penganiayaan terhadap umat Allah akan makin hebat (ayat Mat 24:9), sehingga banyak orang akan meninggalkan Kristus (ayat Mat 24:9-10).
 4. 4) Kekerasan, kejahatan, dan pengabaian hukum-hukum Allah akan meningkat dengan cepat, dan kasih yang wajar serta kasih sayang kepada keluarga akan berkurang (ayat Mat 24:12; bd. Mr 13:12; 2Tim 3:3).
 5. 5) Sekalipun kesulitan makin hebat, Injil tetap diberitakan di seluruh dunia (ayat Mat 24:14).
 6. 6) Orang yang selamat adalah mereka yang teguh iman selama kesukaran akhir zaman (ayat Mat 24:13).
 7. 7) Orang beriman yang setia, yang menyaksikan peningkatan tanda-tanda ini, akan mengetahui bahwa hari kedatangan Tuhan bagi mereka sudah "mendekat" (Ibr 10:25;

  lihat cat. --> Yoh 14:3).

  [atau ref. Yoh 14:3]

[24:44]  4 Full Life : PADA SAAT YANG TIDAK KAMU DUGA.

Nas : Mat 24:44

Sekali lagi Kristus menyebutkan bahwa kedatangan-Nya untuk orang percaya dari gereja-Nya akan terjadi pada saat yang tidak terduga dan tidak diketahui.

 1. 1) Peringatan ini bukan bagi orang kudus pada masa kesengsaraan besar

  (lihat art. KESENGSARAAN BESAR).

  Satu-satunya cara untuk mencocokkan ajaran Kristus mengenai kedatangan-Nya yang tidak terduga (ayat Mat 24:42,44) dengan pernyataan-Nya mengenai kedatangan-Nya yang dinantikan (ayat Mat 24:33) adalah dengan beranggapan bahwa kedatangan-Nya kali kedua itu terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama meliputi kedatangan-Nya yang tidak terduga untuk mengangkat orang percaya dari bumi ini (bd. 1Tes 4:17;

  lihat cat. --> Yoh 14:3 dan

  lihat cat. --> Wahy 3:10;

  [atau ref. Yoh 14:3; Wahy 3:10]

  lihat art. KEANGKATAN GEREJA),

  sedangkan tahap kedua adalah kedatangan-Nya pada akhir zaman pada saat yang dapat diduga (yaitu, sesudah kesengsaraan besar dan tanda-tanda alam, ayat Mat 24:29-30) untuk membinasakan orang fasik dan memulai pemerintahan-Nya di bumi ini (lih. ayat Mat 24:42; Wahy 19:11-21; Wahy 20:4).
 2. 2) Kedatangan Kristus kali kedua sebagai satu peristiwa yang terjadi dalam dua tahap sejajar dengan kedatangan Kristus yang dinubuatkan dalam PL; PL berbicara tentang satu kedatangan Mesias, namun melihat penggenapannya dalam dua tahap: kedatangan-Nya untuk mati karena dosa dan kedatangan-Nya untuk memerintah (lih. Yes 9:1-6; 40:3-5; bd. Yes 61:1-3 dengan Luk 4:18-19;

  lihat cat. --> Yes 9:6).

  [atau ref. Yes 9:6]

 3. 3) Peringatan Kristus untuk senantiasa siap sedia secara rohani bagi kedatangan-Nya yang tidak terduga (yaitu, keangkatan gereja) berlaku bagi semua angkatan orang Kristen prakesengsaraan besar (ayat Mat 24:15-29). Peringatan ini merupakan dorongan untuk senantiasa bertekun dalam iman.

[9:1]  5 Full Life : KERAJAAN ALLAH ... DATANG DENGAN KUASA.

Nas : Mr 9:1

Lihat cat. --> Mat 16:28

[atau ref. Mat 16:28]

[9:1]  6 Full Life : KERAJAAN ALLAH ... DATANG DENGAN KUASA.

Nas : Mr 9:1

Lihat cat. --> Mat 16:28

[atau ref. Mat 16:28]

[1:7]  7 Full Life : IA DATANG.

Nas : Wahy 1:7

Tujuan utama kitab Wahyu adalah menggambarkan kemenangan kerajaan Allah ketika Kristus datang kembali untuk mendirikan kerajaan-Nya di bumi; peristiwa-peristiwa akhir zaman sekitar kedatangan-Nya itu juga dipaparkan (bd. Dan 7:13; Mat 24:29-30). Ini menyampaikan suatu kemenangan eskatologis bagi orang yang setia, sambil mengajarkan bahwa sejarah akan berakhir dengan jatuhnya hukuman atas sistem Iblis dalam dunia ini (pasal Wahy 17:1-18:24) dan dalam pemerintahan Kristus yang kekal dengan umat-Nya (Wahy 20:4; 21:1-22:5).

[2:25]  8 Full Life : PEGANGLAH ITU SAMPAI AKU DATANG.

Nas : Wahy 2:25

Perkataan Kristus "sampai Aku datang" dan "sampai kesudahannya" (ayat Wahy 2:26) menjelaskan bahwa pesan-pesan, peringatan-peringatan dan janji-janji-Nya kepada ketujuh jemaat itu juga diterapkan pada semua jemaat sampai pada akhir zaman.

[3:11]  9 Full Life : AKU DATANG SEGERA.

Nas : Wahy 3:11

Kaitan yang erat antara ayat ini dengan ayat Wahy 3:10 menunjukkan

 1. (1) bahwa kedatangan Kristus untuk mengangkat jemaat-Nya dari bumi ini akan menjadi cara untuk membebaskan mereka (bd. 1Tes 1:10; 1Tes 4:14-18), dan
 2. (2) bahwa keluputan dari hari pencobaan dan kesengsaraan itu hanya akan terjadi bagi mereka yang setia dalam gereja yang berpegang erat kepada Kristus dan Firman-Nya (ayat Wahy 3:8).

[22:7]  10 Full Life : AKU DATANG SEGERA!

Nas : Wahy 22:7

Lihat cat. --> 1Kor 15:51,

[atau ref. 1Kor 15:51]

mengenai pandangan waktu PB yang dikaitkan dengan kedatangan Kristus kembali (juga

lihat cat. --> Rom 13:12).

[atau ref. Rom 13:12]

[22:20]  11 Full Life : DATANGLAH, TUHAN YESUS!

Nas : Wahy 22:20

Alkitab berakhir dengan janji Yesus bahwa Ia akan datang segera, yang ditanggapi Yohanes dengan mengatakan, "Datanglah, Tuhan Yesus!" Kerinduan ini menjadi bagian dari semua orang Kristen yang sejati.

 1. 1) Doa ini merupakan suatu pengakuan bahwa sebelum Ia datang, keselamatan kita tetap belum sempurna, kejahatan dan dosa masih belum diatasi dan dunia ini belum dibaharui.
 2. 2) Kita memiliki cukup alasan untuk percaya bahwa hari itu dengan cepat mendekat ketika Ia yang disebut "Firman Allah" (Wahy 19:13) dan "Bintang Timur yang gilang-gemilang" itu (ayat Wahy 22:16) akan turun dari sorga untuk mengambil umat-Nya yang setia dari bumi untuk dibawa ke rumah Bapa-Nya (Yoh 14:1-3; 1Tes 4:16-18). Setelah itu Ia akan datang kembali dengan kemenangan dalam kemuliaan untuk memerintah selama-lamanya sebagai "Raja Segala Raja Dan Tuan Di Atas Segala Tuan" (Wahy 19:16). Ini merupakan pengharapan kita yang tak kunjung padam dan penuh bahagia (2Pet 1:19).TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA