TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 13:13-15

13:13 dia <1223> touto <5124> en <1722> parabolaiv <3850> autoiv <846> lalw <2980> (5719) oti <3754> blepontev <991> (5723) ou <3756> blepousin <991> (5719) kai <2532> akouontev <191> (5723) ouk <3756> akouousin <191> (5719) oude <3761> suniousin <4920> (5719)

13:14 kai <2532> anaplhroutai <378> (5743) autoiv <846> h <3588> profhteia <4394> hsaiou <2268> h <3588> legousa <3004> (5723) akoh <189> akousete <191> (5692) kai <2532> ou <3756> mh <3361> sunhte <4920> (5655) kai <2532> blepontev <991> (5723) bleqete <991> (5692) kai <2532> ou <3756> mh <3361> idhte <1492> (5632)

13:15 epacunyh <3975> (5681) gar <1063> h <3588> kardia <2588> tou <3588> laou <2992> toutou <5127> kai <2532> toiv <3588> wsin <3775> barewv <917> hkousan <191> (5656) kai <2532> touv <3588> ofyalmouv <3788> autwn <846> ekammusan <2576> (5656) mhpote <3379> idwsin <1492> (5632) toiv <3588> ofyalmoiv <3788> kai <2532> toiv <3588> wsin <3775> akouswsin <191> (5661) kai <2532> th <3588> kardia <2588> sunwsin <4920> (5632) kai <2532> epistreqwsin <1994> (5661) kai <2532> iasomai <2390> (5695) autouv <846>TIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA