TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 16:19-21

16:19 anyrwpov <444> de <1161> tiv <5100> hn <1510> (5713) plousiov <4145> kai <2532> enedidusketo <1737> (5710) porfuran <4209> kai <2532> busson <1040> eufrainomenov <2165> (5746) kay <2596> hmeran <2250> lamprwv <2988>

16:20 ptwcov <4434> de <1161> tiv <5100> onomati <3686> lazarov <2976> ebeblhto <906> (5718) prov <4314> ton <3588> pulwna <4440> autou <846> eilkwmenov <1669> (5772)

16:21 kai <2532> epiyumwn <1937> (5723) cortasyhnai <5526> (5683) apo <575> twn <3588> piptontwn <4098> (5723) apo <575> thv <3588> trapezhv <5132> tou <3588> plousiou <4145> alla <235> kai <2532> oi <3588> kunev <2965> ercomenoi <2064> (5740) epeleicon <621> (5707) ta <3588> elkh <1668> autou <846>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA