TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 14:12-14

14:12 elegen <3004> (5707) de <1161> kai <2532> tw <3588> keklhkoti <2564> (5761) auton <846> otan <3752> poihv <4160> (5725) ariston <712> h <2228> deipnon <1173> mh <3361> fwnei <5455> (5720) touv <3588> filouv <5384> sou <4675> mhde <3366> touv <3588> adelfouv <80> sou <4675> mhde <3366> touv <3588> suggeneiv <4773> sou <4675> mhde <3366> geitonav <1069> plousiouv <4145> mhpote <3379> kai <2532> autoi <846> antikaleswsin <479> (5661) se <4571> kai <2532> genhtai <1096> (5638) antapodoma <468> soi <4671>

14:13 all <235> otan <3752> dochn <1403> poihv <4160> (5725) kalei <2564> (5720) ptwcouv <4434> anapeirouv <376> cwlouv <5560> tuflouv <5185>

14:14 kai <2532> makariov <3107> esh <1510> (5704) oti <3754> ouk <3756> ecousin <2192> (5719) antapodounai <467> (5629) soi <4671> antapodoyhsetai <467> (5701) gar <1063> soi <4671> en <1722> th <3588> anastasei <386> twn <3588> dikaiwn <1342>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA