TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Keluaran 32:1--34:35

Konteks
Anak lembu emas
32:1 Ketika bangsa itu melihat, bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung s  itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya: "Mari, buatlah untuk kami allah, yang akan berjalan di depan t  kami sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir--kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. u " 32:2 Lalu berkatalah Harun kepada mereka: "Tanggalkanlah anting-anting v  emas yang ada pada telinga isterimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." 32:3 Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. 32:4 Diterimanyalah itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah dari padanya anak lembu w  tuangan 1 . x  Kemudian berkatalah mereka: "Hai Israel, inilah Allahmu, y  yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir! z " 32:5 Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya: "Besok hari raya a  bagi TUHAN!" 32:6 Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, b  sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum; c  kemudian bangunlah mereka dan bersukaria 2 . d  32:7 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kaupimpin keluar dari tanah Mesir e  telah rusak f  lakunya. 32:8 Segera juga mereka menyimpang g  dari jalan yang Kuperintahkan kepada mereka; mereka telah membuat anak lembu h  tuangan, i  dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, j  sambil berkata: Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. k " 32:9 Lagi firman TUHAN kepada Musa: "Telah Kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. l  32:10 Oleh sebab itu biarkanlah m  Aku, supaya murka-Ku bangkit terhadap mereka dan Aku akan membinasakan n  mereka 3 , tetapi engkau akan Kubuat menjadi bangsa o  yang besar." 32:11 Lalu Musa mencoba melunakkan p  hati TUHAN 4 , Allahnya, dengan berkata: "Mengapakah, TUHAN, murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu, yang telah Kaubawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan q  yang kuat? 32:12 Mengapakah orang Mesir akan berkata: Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? r  Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka s  yang hendak Kaudatangkan kepada umat-Mu. 32:13 Ingatlah t  kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu u  sendiri dengan berfirman kepada mereka: Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang v  di langit, dan seluruh negeri w  yang telah Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." 32:14 Dan menyesallah 5  x  TUHAN karena malapetaka yang dirancangkan-Nya atas umat-Nya. 32:15 Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum y  Allah dalam tangannya, z  loh-loh yang bertulis a  pada kedua sisinya; bertulis sebelah-menyebelah. 32:16 Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh-loh b  itu. 32:17 Ketika Yosua c  mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa: "Ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan." 32:18 Tetapi jawab Musa: "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan--bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." 32:19 Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu d  dan melihat orang menari-nari, e  maka bangkitlah f  amarah Musa; dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya 6  g  pada kaki gunung itu. 32:20 Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya h  dengan api dan digilingnya sampai halus, i  kemudian ditaburkannya ke atas air j  dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. 32:21 Lalu berkatalah Musa kepada Harun: "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" 32:22 Tetapi jawab Harun: "Janganlah bangkit amarah k  tuanku; engkau sendiri tahu, bahwa bangsa ini jahat l  semata-mata. 32:23 Mereka berkata kepadaku: Buatlah untuk kami allah, yang akan berjalan di depan kami sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir--kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. m  32:24 Lalu aku berkata kepada mereka: Siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. n " 32:25 Ketika Musa melihat, bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang--sebab Harun telah melepaskannya, sampai menjadi buah cemooh o  bagi lawan mereka-- 32:26 maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata: "Siapa yang memihak kepada TUHAN 7  datanglah kepadaku!" Lalu berkumpullah kepadanya seluruh bani Lewi. 32:27 Berkatalah ia kepada mereka: "Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian ke mari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. p " 32:28 Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira-kira tiga ribu orang dari bangsa itu. 32:29 Kemudian berkatalah Musa: "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada TUHAN, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya--yakni supaya kamu diberi berkat 8  pada hari ini." 32:30 Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu: "Kamu ini telah berbuat dosa q  besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap TUHAN, mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian r  karena dosamu itu." 32:31 Lalu kembalilah Musa menghadap TUHAN dan berkata: "Ah, bangsa ini telah berbuat s  dosa besar, sebab mereka telah membuat allah emas t  bagi mereka. 32:32 Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa u  mereka 9  itu--dan jika tidak, hapuskanlah v  kiranya namaku dari dalam kitab w  yang telah Kautulis." 32:33 Tetapi TUHAN berfirman kepada Musa: "Siapa yang berdosa kepada-Ku, nama orang itulah yang akan Kuhapuskan x  dari dalam kitab-Ku. 32:34 Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah y  bangsa itu ke tempat z  yang telah Kusebutkan kepadamu; akan berjalan malaikat-Ku a  di depanmu, tetapi pada hari pembalasan-Ku b  itu Aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." 32:35 Demikianlah TUHAN menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu c  buatan Harun itu.
Musa meminta penyertaan TUHAN di gurun
33:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kaupimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah Kujanjikan dengan sumpah d  kepada Abraham, Ishak dan Yakub, demikian: Kepada keturunanmulah e  akan Kuberikan negeri itu-- 33:2 Aku akan mengutus seorang malaikat f  berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus g -- 33:3 yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. h  Sebab Aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu 10 , karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, i  supaya Aku jangan membinasakan j  engkau di jalan." 33:4 Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah k  mereka dan seorangpun tidak ada yang memakai perhiasannya. 33:5 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Katakanlah kepada orang Israel: Kamu ini bangsa l  yang tegar tengkuk. Jika Aku berjalan di tengah-tengahmu sesaatpun, tentulah Aku akan membinasakan m  kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka Aku akan melihat, apa yang akan Kulakukan kepadamu." 33:6 Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. n  33:7 Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya Kemah Pertemuan. o  Setiap orang yang mencari p  TUHAN, keluarlah ia pergi ke Kemah Pertemuan yang di luar perkemahan. 33:8 Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya, q  dan mereka mengikuti Musa dengan matanya, sampai ia masuk ke dalam kemah. 33:9 Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan r  dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah s  TUHAN dengan Musa di sana. 33:10 Setelah seluruh bangsa itu melihat, bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. t  33:11 Dan TUHAN berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka u  seperti seorang berbicara kepada temannya 11 ; kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua v  bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu 12 . 33:12 Lalu berkatalah Musa 13  kepada TUHAN: "Memang Engkau berfirman kepadaku: Suruhlah bangsa ini w  berangkat, tetapi Engkau tidak memberitahukan kepadaku, siapa yang akan Kauutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian Engkau berfirman: Aku mengenal namamu x  dan juga engkau mendapat kasih karunia y  di hadapan-Ku. 33:13 Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, beritahukanlah kiranya jalan-Mu z  kepadaku 14 , sehingga aku mengenal Engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan-Mu. Ingatlah, bahwa bangsa ini umat-Mu. a " 33:14 Lalu Ia berfirman: "Aku b  sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman c  kepadamu." 33:15 Berkatalah Musa kepada-Nya: "Jika Engkau d  sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. 33:16 Dari manakah gerangan akan diketahui, bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, yakni aku dengan umat-Mu ini? Bukankah karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, e  sehingga kami, aku dengan umat-Mu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi f  ini?" 33:17 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Juga hal yang telah kaukatakan g  ini akan Kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapan-Ku 15  dan Aku mengenal h  engkau." 33:18 Tetapi jawabnya: "Perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu i  kepadaku." 33:19 Tetapi firman-Nya: "Aku akan melewatkan j  segenap kegemilangan-Ku dari depanmu dan menyerukan nama k  TUHAN di depanmu: Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang Kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang Kukasihani. l " 33:20 Lagi firman-Nya: "Engkau tidak tahan memandang wajah-Ku, sebab tidak ada orang yang memandang m  Aku dapat hidup." 33:21 Berfirmanlah TUHAN: "Ada suatu tempat dekat-Ku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu; 33:22 apabila kemuliaan-Ku lewat, maka Aku akan menempatkan engkau dalam lekuk n  gunung itu dan Aku akan menudungi engkau dengan tangan-Ku, o  sampai Aku berjalan lewat. 33:23 Kemudian Aku akan menarik tangan-Ku dan engkau akan melihat belakang-Ku, tetapi wajah-Ku tidak akan kelihatan."
Dua loh batu yang baru
34:1 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula, p  maka Aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula, q  yang telah kaupecahkan. r  34:2 Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai; s  berdirilah di sana menghadap Aku di puncak gunung itu. 34:3 Tetapi janganlah ada seorangpun yang naik bersama-sama dengan engkau dan juga seorangpun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung t  itu, bahkan kambing domba dan lembu sapipun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu." 34:4 Lalu Musa memahat u  dua loh batu sama dengan yang mula-mula; bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai, seperti yang diperintahkan TUHAN kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. v  34:5 Turunlah TUHAN dalam awan, w  lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama TUHAN. x  34:6 Berjalanlah TUHAN lewat dari depannya dan berseru: "TUHAN, TUHAN, Allah penyayang y  dan pengasih 16 , panjang sabar, z  berlimpah kasih-Nya a  dan setia-Nya, b  34:7 yang meneguhkan kasih setia-Nya kepada beribu-ribu c  orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa; d  tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, e  yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya 17  dan cucunya, kepada keturunan f  yang ketiga dan keempat." 34:8 Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah 34:9 serta berkata: "Jika aku telah mendapat kasih karunia g  di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami; h  sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, i  tetapi ampunilah kesalahan dan dosa j  kami; ambillah kami menjadi milik-Mu. k " 34:10 Firman-Nya: "Sungguh, Aku mengadakan suatu perjanjian. l  Di depan seluruh bangsamu ini akan Kulakukan perbuatan-perbuatan m  yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi n  di antara segala bangsa; seluruh bangsa, yang di tengah-tengahnya engkau diam, akan melihat perbuatan TUHAN, sebab apa yang akan Kulakukan dengan engkau, sungguh-sungguh dahsyat. 34:11 Tetapi engkau, berpeganglah pada yang Kuperintahkan o  kepadamu pada hari ini. Lihat, Aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. p  34:12 Berawas-awaslah, janganlah kauadakan perjanjian q  dengan penduduk negeri yang kaudatangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat r  bagimu di tengah-tengahmu. 34:13 Sebaliknya, mezbah-mezbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang s  berhala mereka kamu tebang. 34:14 Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada allah lain, t  karena TUHAN, yang nama-Nya u  Cemburuan, adalah Allah v  yang cemburu. 34:15 Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian w  dengan penduduk negeri itu; apabila mereka berzinah x  dengan mengikuti allah mereka dan mempersembahkan korban kepada allah mereka, maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan y  mereka. 34:16 Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi isteri z  anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti allah a  mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzinah dengan mengikuti allah mereka. 34:17 Janganlah kaubuat bagimu allah tuangan. b  34:18 Hari raya Roti Tidak Beragi c  haruslah kaupelihara; tujuh hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, d  seperti yang Kuperintahkan kepadamu, pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib, e  sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. 34:19 Segala apa yang lahir terdahulu f  dari kandungan, Akulah yang empunya, juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. 34:20 Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kautebus dengan seekor domba; jika tidak kautebus, haruslah kaupatahkan batang lehernya. g  Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu h  haruslah kautebus, dan janganlah orang menghadap ke hadirat-Ku dengan tangan hampa. i  34:21 Enam harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti, j  dan dalam musim membajak dan musim menuai k  haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. 34:22 Hari raya Tujuh Minggu, yakni hari raya buah bungaran l  dari penuaian gandum, haruslah kaurayakan, juga hari raya pengumpulan hasil m  pada pergantian tahun. 34:23 Tiga kali n  setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhanmu TUHAN, Allah Israel, 34:24 sebab Aku akan menghalau bangsa-bangsa o  dari depanmu dan meluaskan daerahmu; p  dan tiada seorangpun yang akan mengingini negerimu, apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat TUHAN, Allahmu, tiga kali setahun. 34:25 Janganlah darah korban sembelihan yang kepada-Ku kaupersembahkan beserta sesuatu yang beragi, q  dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. r  34:26 Yang terbaik dari buah bungaran s  hasil tanahmu haruslah kaubawa ke dalam rumah TUHAN, Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu t  induknya." 34:27 Berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Tuliskanlah u  segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah Kuadakan perjanjian v  dengan engkau dan dengan Israel." 34:28 Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan TUHAN empat puluh hari 18  empat puluh malam w  lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, x  dan ia menuliskan pada loh y  itu segala perkataan perjanjian, yakni Kesepuluh Firman. z  34:29 Ketika Musa turun dari gunung Sinai a --kedua loh hukum Allah ada di tangan b  Musa ketika ia turun dari gunung itu--tidaklah ia tahu, bahwa kulit mukanya bercahaya c  oleh karena ia telah berbicara dengan TUHAN. 34:30 Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. 34:31 Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin d  jemaah itu berbalik kepadanya dan Musa berbicara kepada mereka. 34:32 Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannyalah kepada mereka segala perintah e  yang diucapkan TUHAN kepadanya di atas gunung Sinai. 34:33 Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginyalah f  mukanya. 34:34 Tetapi apabila Musa masuk menghadap TUHAN untuk berbicara dengan Dia, ditanggalkannyalah selubung itu sampai ia keluar; dan apabila ia keluar dikatakannyalah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. 34:35 Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, g  maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan TUHAN.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[32:4]  1 Full Life : DIBUATNYALAH ... ANAK LEMBU TUANGAN.

Nas : Kel 32:4

Selaku pemimpin, Harun telah melakukan pengkhianatan yang serius terhadap standar Allah untuk menyenangkan umat yang dilayaninya. Dia menyerah kepada tekanan-tekanan fasik bangsa Israel dan melanggar hukum kedua (Kel 20:4-5). Hanya doa syafaat Musa yang menyelamatkannya dari murka Allah dan kematian (Ul 9:20).

[32:6]  2 Full Life : BANGUNLAH MEREKA DAN BERSUKARIA.

Nas : Kel 32:6

Umat itu mulai melakukan tari-tarian berhawa nafsu dan kebejatan seksual. Ayat Kel 32:25 yang mengatakan bahwa mereka "seperti kuda terlepas dari kandang," memberikan kesan bahwa mereka mungkin telanjang. Jadi, dosa bangsa Israel mungkin meliputi penyingkapan ketelanjangan orang lain untuk permainan dan kesenangan seksual, sesuatu yang sangat dilarang oleh hukum Allah (Im 18:6-30; 20:11,17,19-21;

lihat art. NORMA-NORMA MORALITAS SEKSUAL).

[32:10]  3 Full Life : MEMBINASAKAN MEREKA.

Nas : Kel 32:10

Karena kemurtadan dan dosa umat itu, Allah menyatakan niat-Nya untuk membinasakan mereka dan membangun bangsa lain melalui Musa.

[32:11]  4 Full Life : MUSA MENCOBA MELUNAKKAN HATI TUHAN.

Nas : Kel 32:11

Doa syafaat Musa bagi umat Israel (ayat Kel 32:11-14) menunjukkan bahwa Allah menjawab doa-doa para hamba-Nya yang setia dan membiarkan mereka berperan serta dalam tujuan-tujuan dan keputusan-keputusan-Nya mengenai penebusan.

 1. 1) Jelas sekali bahwa Allah ingin membinasakan umat pemberontak itu (ayat Kel 32:10). Namun Musa, yang bertindak sebagai perantara di antara Tuhan dengan umat itu, dengan sungguh-sungguh memohon syafaat supaya melunakkan hati Allah sehingga mengubah maksud-Nya.
 2. 2) Karena doa Musa yang sungguh-sungguh, Tuhan menaruh belas kasihan (ayat Kel 32:14;

  lihat cat. --> Yak 5:16;

  [atau ref. Yak 5:16]

  lihat art. DOA SYAFAAT).

 3. 3) Kebenaran akbar yang ditekankan di sini ialah bahwa Allah menjadikan hamba-hamba-Nya rekan sekerja (1Kor 3:9). Ia menunjuk mereka sebagai perantara dan juru syafaat bagi yang terhilang

  (lihat cat. --> Rom 9:2),

  [atau ref. Rom 9:2]

  dan sampai batas tertentu nasib orang yang nyaris binasa ada di tangan mereka

  (lihat cat. --> Mat 9:38).

  [atau ref. Mat 9:38]

  Jadi, Allah telah menetapkan bahwa doa syafaat yang sungguh-sungguh dari orang yang benar dapat menggerakkan hati-Nya untuk mengubah maksud-Nya yang sementara dan mendatangkan penebusan bukannya hukuman (bd. Yeh 22:30). Doa sungguh-sungguh mengubahkan keadaan (bd. Mazm 106:44-45; Yer 18:8; 26:3,13,19; Am 7:2-6; Yun 3:10;

  lihat art. DOA SYAFAAT).

 4. 4) Allah tidak mengabaikan doa syafaat seorang hamba yang setia selama harapan akan penebusan masih tetap ada. Syafaat akan ditolak Allah hanya apabila dosa sudah mencapai puncaknya (bd. Yer 15:1; Yeh 14:14,16).
 5. 5) Merupakan rahasia yang tak terselami bahwa Allah dapat diyakinkan oleh doa syafaat manusia yang serba lemah untuk mengubah tindakan yang telah dinyatakan dan berbalik dari murka kepada pengampunan. Allah bukanlah oknum ilahi yang tak berperasaan atau takdir yang tegar, tetapi Allah berkepribadian yang senang digerakkan oleh kasih, iman, dan doa umat-Nya yang setia

  (lihat art. PEMELIHARAAN ALLAH).

[32:14]  5 Full Life : MENYESALLAH.

Nas : Kel 32:14

Allah tidak mengubah pikiran-Nya sebagaimana manusia melakukannya karena Dia bebas mutlak dari kelemahan dan dosa.

[32:19]  6 Full Life : DIPECAHKANNYA.

Nas : Kel 32:19

Musa tidak menghancurkan kedua loh batu itu karena kemarahan yang tak terkendali, tetapi karena kemarahan yang benar terhadap dosa (bd. ayat Kel 32:10,34-35). Kristus juga menunjukkan kemarahan ilahi terhadap dosa (Yoh 2:15;

lihat cat. --> Yoh 11:33).

[atau ref. Yoh 11:33]

Kemarahan seperti itu akan ditunjukkan oleh semua orang yang mempunyai perhatian yang sungguh-sungguh untuk kemuliaan dan kekudusan Allah serta penderitaan umat manusia.

[32:26]  7 Full Life : SIAPA YANG MEMIHAK KEPADA TUHAN.

Nas : Kel 32:26

Panggilan Musa untuk setia kepada Allah mencerminkan prinsip bahwa di tengah-tengah pemberontakan dan kemunduran rohani, satu-satunya jalan bagi orang percaya ialah jalan yang ditandai oleh ketaatan tegas kepada hukum Allah dan pemisahan yang jelas dari kemurtadan

(lihat cat. --> Wahy 18:4;

[atau ref. Wahy 18:4]

bd. Yos 24:15; 1Raj 18:21;

lihat art. KEMURTADAN PRIBADI).

[32:29]  8 Full Life : KAMU DIBERI BERKAT.

Nas : Kel 32:29

Karena suku Lewi tetap setia kepada Tuhan, mereka mengubah kutukan yang ditimpakan atas mereka (Kej 49:7) menjadi berkat (bd. pasal Bil 3:1-51). Mereka ditugaskan untuk memelihara Kemah Suci dan membantu para imam (Bil 1:47-53; 3:5-9,12,41,45; 4:2-3). Kutukan dan berkat Allah sering kali tergantung pada kelakuan seseorang dan dapat diubah dengan pertobatan dan ketaatan.

[32:32]  9 Full Life : MENGAMPUNI DOSA MEREKA.

Nas : Kel 32:32

Kasih Musa kepada umat yang berdosa (bd. Rom 9:3) menunjuk kepada kasih Perantara yang lebih agung, Kristus Yesus, yang "berdoa untuk ... pemberontak-pemberontak" (Yes 53:12; Rom 8:34;

lihat cat. --> Mat 26:39;

lihat cat. --> 1Tim 2:5;

lihat cat. --> Ibr 7:25).

[atau ref. Mat 26:39; 1Tim 2:5; Ibr 7:25]

[33:3]  10 Full Life : AKU TIDAK AKAN BERJALAN DI TENGAH-TENGAHMU.

Nas : Kel 33:3

Karena dosa Israel, Allah menyatakan bahwa seorang malaikat akan memimpin mereka ke tanah yang dijanjikan (ayat Kel 33:1-3). Akan tetapi, Musa yang tidak bersedia menerima keputusan ini, sekali lagi memohon kepada Allah (ayat Kel 33:12-14), sebagaimana telah dilakukannya sebelum ini (Kel 32:11-13,31-32). Perhatikan urutan peristiwa yang terjadi dalam hal dosa Israel dengan anak lembu emas (Kel 32:1-6), ketekunan Musa di dalam doa dan penyataan Allah kepadanya.

 1. 1) Allah bermaksud membinasakan umat itu (Kel 32:10). Syafaat Musa (Kel 32:11-13) menjadi landasan bagi Allah untuk mengubah tindakan yang akan diambil-Nya dan tidak memenuhi ancaman untuk membinasakan mereka (Kel 32:14;

  lihat cat. --> Kel 32:11).

  [atau ref. Kel 32:11]

 2. 2) Allah kemudian memutuskan untuk mengizinkan umat itu masuk ke Kanaan, tetapi dipimpin oleh Musa dan seorang malaikat saja (Kel 32:34). Dengan jelas dan tegas Allah menyatakan bahwa Ia tidak akan pergi bersama mereka (Kel 33:3).
 3. 3) Setelah berdoa lagi (Kel 33:12-13), Tuhan mengubah rencana-Nya, menanggapi permohonan Musa, dan setuju bahwa Kehadiran-Nya akan menyertai mereka (ayat Kel 33:14-17;

  lihat art. DOA SYAFAAT).

  Tanggapan Allah kepada doa syafaat Musa menunjukkan sesuatu tentang cara-cara-Nya (bd. ayat Kel 33:13) dengan umat-Nya. Tidak semua keputusan Allah itu sudah tetap atau tidak dapat dibatalkan. Sebaliknya, Ia adalah Allah yang menanggapi umat-Nya

  (lihat cat. --> Kel 32:11);

  [atau ref. Kel 32:11]

  kadang-kadang Ia mengubah tindakan yang sudah akan diambil-Nya ketika umat-Nya dengan sungguh-sungguh berseru kepada-Nya dan menyerahkan diri mereka kepada-Nya dan kehendak-Nya. Allah senantiasa bebas untuk mengubah hukuman yang telah dinyatakan-Nya supaya menunjukkan kasih dan pengampunan (bd. Yun 3:1-10).

[33:11]  11 Full Life : SEPERTI ... TEMANNYA.

Nas : Kel 33:11

Allah memandang Musa sebagai sahabat karib-Nya yang dengannya Ia dapat berbicara berhadapan muka. Hubungan yang khusus ini sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa Musa sungguh-sungguh berserah kepada Allah, dan kepada perkara, keinginan, dan maksud-Nya. Musa begitu menyatu dengan Roh Allah sehingga ia turut merasakan perasaan Allah, menderita ketika Allah menderita dan berdukacita ketika Allah bersedih atas dosa (bd. Kel 32:19). Setiap orang percaya harus berusaha melalui doa, untuk mengetahui cara-cara Allah dan semakin menyatu dengan Dia dan maksud-maksud-Nya sehingga ia sungguh-sungguh menjadi sahabat Allah.

[33:11]  12 Full Life : YOSUA ... TIDAKLAH MENINGGALKAN KEMAH ITU.

Nas : Kel 33:11

Yosua bukan hanya melayani Musa yang diurapi Allah dengan setia, tetapi ia sendiri juga dengan rajin mengembangkan persekutuan pribadi dengan Allah. Sejak masa mudanya, ia belajar untuk meluangkan waktu dengan Tuhan. Pengabdian semacam itu mempersiapkannya untuk menjadi pengganti Musa.

[33:12]  13 Full Life : BERKATALAH MUSA.

Nas : Kel 33:12

Melalui doa Musa, Allah menyesal, mengubah keputusan-Nya (bd. ayat Kel 33:3) dan setuju untuk pergi bersama Musa dan umat-Nya (ayat Kel 33:14;

lihat cat. --> Kel 33:3).

[atau ref. Kel 33:3]

[33:13]  14 Full Life : BERITAHUKANLAH KIRANYA JALAN-MU KEPADAKU.

Nas : Kel 33:13

Semua anak Tuhan harus dengan sungguh-sungguh berdoa agar mengenal jalan-jalan Tuhan, yaitu hati, tujuan, hikmat, prinsip-prinsip kudus, dan bahkan penderitaan-Nya; dengan demikian kita mengenal diri-Nya Allah.

[33:17]  15 Full Life : ENGKAU TELAH MENDAPAT KASIH KARUNIA DI HADAPAN-KU

Nas : Kel 33:17

(versi Inggris NIV -- engkau berkenan kepada-Ku). Allah menjawab doa Musa karena menghormatinya, memandangnya sebagai sahabat dan berkenan kepada-Nya. Musa diperkenan Allah karena, sekalipun Harun dan seluruh bangsa tidak taat kepada Allah, ia tetap setia kepada Tuhan dan menjadi perantara di antara Tuhan dengan Israel.

[34:6]  16 Full Life : TUHAN, ALLAH PENYAYANG DAN PENGASIH.

Nas : Kel 34:6-7

Untuk ulasan tentang nama Allah sebagai Tuhan (Ibr. _Yahweh_)

lihat cat. --> Kej 2:4;

lihat cat. --> Kel 3:14.

[atau ref. Kej 2:4; Kel 3:14]

Di sini Allah menjelaskan lebih lanjut arti nama tersebut dan tabiat-Nya yang paling dalam. Tuhan adalah Allah yang belas kasihan, kebaikan hati, dan pengampunan-Nya terpadu dengan kebenaran, kekudusan, dan keadilan. Kenyataan bahwa Allah itu murah hati dan penuh belas kasihan menunjukkan bahwa Ia tidak akan menghukum siapa pun terkecuali dan hingga kasih-Nya yang panjang sabar itu ditolak dan dihina.

[34:7]  17 Full Life : KESALAHAN BAPA KEPADA ANAK-ANAK-NYA.

Nas : Kel 34:7

Orang-tua harus memperhatikan bahwa dosa mereka, pengabaian rohani atau kegagalan untuk memisahkan diri dari dunia dapat membawa dampak menyedihkan bagi anak-anak mereka. Anak-anak menderita karena dosa orang-tuanya dalam arti bahwa mereka pada umumnya mengikuti orang-tua mereka pada jalan pencobaan atau kompromi rohani, dan dengan demikian mengambil alih kebiasaan dan sikap yang jahat sehingga menuntun mereka makin jauh dari Allah menuju kebinasaan.

[34:28]  18 Full Life : EMPAT PULUH HARI.

Nas : Kel 34:28

Musa dipelihara secara adikodrati oleh Allah selama berpuasa empat puluh hari ketika ia tidak makan atau minum. Baik secara alkitabiah maupun fisiologis, puasa yang mencakup hal tidak minum tidak boleh lebih lama daripada tiga hari

(lihat cat. --> Mat 6:16).

[atau ref. Mat 6:16]TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.10 detik
dipersembahkan oleh YLSA