TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Keluaran 26:31-33

26:31 <03742> Mybrk <0853> hta <06213> hvey <02803> bsx <04639> hvem <07806> rzsm <08336> ssw <08144> yns <08438> telwtw <0713> Nmgraw <08504> tlkt <06532> tkrp <06213> tyvew(26:31)

26:31 kai <2532> poihseiv <4160> katapetasma <2665> ex <1537> uakinyou <5192> kai <2532> porfurav <4209> kai <2532> kokkinou <2847> keklwsmenou kai <2532> bussou <1040> nenhsmenhv <3514> ergon <2041> ufanton <5307> poihseiv <4160> auto <846> ceroubim <5502>

26:32 <03701> Pok <0134> ynda <0702> hebra <05921> le <02091> bhz <02053> Mhyww <02091> bhz <06823> Mypum <07848> Myjs <05982> ydwme <0702> hebra <05921> le <0853> hta <05414> httnw(26:32)

26:32 kai <2532> epiyhseiv <2007> auto <846> epi <1909> tessarwn <5064> stulwn <4769> ashptwn kecruswmenwn <5558> crusiw <5553> kai <2532> ai <3588> kefalidev <2777> autwn <846> crusai kai <2532> ai <3588> baseiv <939> autwn <846> tessarev <5064> argurai

26:33 <06944> Mysdqh <06944> sdq <0996> Nybw <06944> sdqh <0996> Nyb <0> Mkl <06532> tkrph <0914> hlydbhw <05715> twdeh <0727> Nwra <0853> ta <06532> tkrpl <01004> tybm <08033> hms <0935> tabhw <07165> Myorqh <08478> txt <06532> tkrph <0853> ta <05414> httnw(26:33)

26:33 kai <2532> yhseiv <5087> to <3588> katapetasma <2665> epi <1909> touv <3588> stulouv <4769> kai <2532> eisoiseiv <1533> ekei <1563> eswteron tou <3588> katapetasmatov <2665> thn <3588> kibwton <2787> tou <3588> marturiou <3142> kai <2532> dioriei to <3588> katapetasma <2665> umin <4771> ana <303> meson <3319> tou <3588> agiou <40> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> agiou <40> twn <3588> agiwn <40>

Keluaran 36:35

36:35 <03742> Mybrk <0853> hta <06213> hve <02803> bsx <04639> hvem <07806> rzsm <08336> ssw <08144> yns <08438> telwtw <0713> Nmgraw <08504> tlkt <06532> tkrph <0853> ta <06213> veyw(36:35)

36:35 (37:3) kai <2532> epoihsan <4160> to <3588> katapetasma <2665> ex <1537> uakinyou <5192> kai <2532> porfurav <4209> kai <2532> kokkinou <2847> nenhsmenou <3514> kai <2532> bussou <1040> keklwsmenhv ergon <2041> ufantou ceroubim <5502>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA