TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 11:35-38

11:35 elabon <2983> (5627) gunaikev <1135> ex <1537> anastasewv <386> touv <3588> nekrouv <3498> autwn <846> alloi <243> de <1161> etumpanisyhsan <5178> (5681) ou <3756> prosdexamenoi <4327> (5666) thn <3588> apolutrwsin <629> ina <2443> kreittonov <2909> anastasewv <386> tucwsin <5177> (5632)

11:36 eteroi <2087> de <1161> empaigmwn <1701> kai <2532> mastigwn <3148> peiran <3984> elabon <2983> (5627) eti <2089> de <1161> desmwn <1199> kai <2532> fulakhv <5438>

11:37 eliyasyhsan <3034> (5681) epeirasyhsan <3985> (5681) eprisyhsan <4249> (5681) en <1722> fonw <5408> macairhv <3162> apeyanon <599> (5627) perihlyon <4022> (5627) en <1722> mhlwtaiv <3374> en <1722> aigeioiv <122> dermasin <1192> usteroumenoi <5302> (5746) ylibomenoi <2346> (5746) kakoucoumenoi <2558> (5746)

11:38 wn <3739> ouk <3756> hn <1510> (5713) axiov <514> o <3588> kosmov <2889> epi <1909> erhmiaiv <2047> planwmenoi <4105> (5746) kai <2532> oresin <3735> kai <2532> sphlaioiv <4693> kai <2532> taiv <3588> opaiv <3692> thv <3588> ghv <1093>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA