TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Timotius 2:18

2:18 oitinev <3748> peri <4012> thn <3588> alhyeian <225> hstochsan <795> (5656) legontev <3004> (5723) anastasin <386> hdh <2235> gegonenai <1096> (5755) kai <2532> anatrepousin <396> (5719) thn <3588> tinwn <5100> pistin <4102>

2 Timotius 3:7-8

3:7 pantote <3842> manyanonta <3129> (5723) kai <2532> mhdepote <3368> eiv <1519> epignwsin <1922> alhyeiav <225> elyein <2064> (5629) dunamena <1410> (5740)

3:8 on <3739> tropon <5158> de <1161> iannhv <2389> kai <2532> iambrhv <2387> antesthsan <436> (5627) mwusei <3475> outwv <3779> kai <2532> outoi <3778> anyistantai <436> (5731) th <3588> alhyeia <225> anyrwpoi <444> katefyarmenoi <2704> (5772) ton <3588> noun <3563> adokimoi <96> peri <4012> thn <3588> pistin <4102>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA