TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Korintus 11:12-15

11:12 o <3739> de <1161> poiw <4160> (5719) kai <2532> poihsw <4160> (5692) ina <2443> ekkoqw <1581> (5661) thn <3588> aformhn <874> twn <3588> yelontwn <2309> (5723) aformhn <874> ina <2443> en <1722> w <3739> kaucwntai <2744> (5736) eureywsin <2147> (5686) kaywv <2531> kai <2532> hmeiv <2249>

11:13 oi <3588> gar <1063> toioutoi <5108> qeudapostoloi <5570> ergatai <2040> dolioi <1386> metaschmatizomenoi <3345> (5734) eiv <1519> apostolouv <652> cristou <5547>

11:14 kai <2532> ou <3756> yauma <2295> autov <846> gar <1063> o <3588> satanav <4567> metaschmatizetai <3345> (5731) eiv <1519> aggelon <32> fwtov <5457>

11:15 ou <3756> mega <3173> oun <3767> ei <1487> kai <2532> oi <3588> diakonoi <1249> autou <846> metaschmatizontai <3345> (5743) wv <5613> diakonoi <1249> dikaiosunhv <1343> wn <3739> to <3588> telov <5056> estai <1510> (5704) kata <2596> ta <3588> erga <2041> autwn <846>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA