TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 28:1--30:43

28:1 <03667> Nenk <01323> twnbm <0802> hsa <03947> xqt <03808> al <0> wl <0559> rmayw <06680> whwuyw <0853> wta <01288> Krbyw <03290> bqey <0413> la <03327> qxuy <07121> arqyw(28:1)

28:1 proskalesamenov de <1161> isaak <2464> ton <3588> iakwb <2384> euloghsen <2127> auton <846> kai <2532> eneteilato <1781> autw <846> legwn <3004> ou <3364> lhmqh <2983> gunaika <1135> ek <1537> twn <3588> yugaterwn <2364> canaan <5477>

28:2 <0517> Kma <0251> yxa <03837> Nbl <01323> twnbm <0802> hsa <08033> Msm <0> Kl <03947> xqw <0517> Kma <01> yba <01328> lawtb <01004> htyb <06307> Mra <0> hndp <01980> Kl <06965> Mwq(28:2)

28:2 anastav <450> apodrayi eiv <1519> thn <3588> mesopotamian <3318> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> bayouhl tou <3588> patrov <3962> thv <3588> mhtrov <3384> sou <4771> kai <2532> labe <2983> seautw <4572> ekeiyen <1564> gunaika <1135> ek <1537> twn <3588> yugaterwn <2364> laban tou <3588> adelfou <80> thv <3588> mhtrov <3384> sou <4771>

28:3 <05971> Myme <06951> lhql <01961> tyyhw <07235> Kbryw <06509> Krpyw <0853> Kta <01288> Krby <07706> yds <0410> law(28:3)

28:3 o <3588> de <1161> yeov <2316> mou <1473> euloghsai <2127> se <4771> kai <2532> auxhsai <837> se <4771> kai <2532> plhyunai <4129> se <4771> kai <2532> esh <1510> eiv <1519> sunagwgav <4864> eynwn <1484>

28:4 <085> Mhrbal <0430> Myhla <05414> Ntn <0834> rsa <04033> Kyrgm <0776> Ura <0853> ta <03423> Ktsrl <0854> Kta <02233> Kerzlw <0> Kl <085> Mhrba <01293> tkrb <0853> ta <0> Kl <05414> Ntyw(28:4)

28:4 kai <2532> dwh <1325> soi <4771> thn <3588> eulogian <2129> abraam <11> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> soi <4771> kai <2532> tw <3588> spermati <4690> sou <4771> meta <3326> se <4771> klhronomhsai <2816> thn <3588> ghn <1065> thv <3588> paroikhsewv sou <4771> hn <3739> edwken <1325> o <3588> yeov <2316> tw <3588> abraam <11>

28:5 <06215> wvew <03290> bqey <0517> Ma <07259> hqbr <0251> yxa <0761> ymrah <01328> lawtb <01121> Nb <03837> Nbl <0413> la <06307> Mra <0> hndp <01980> Klyw <03290> bqey <0853> ta <03327> qxuy <07971> xlsyw(28:5)

28:5 kai <2532> apesteilen <649> isaak <2464> ton <3588> iakwb <2384> kai <2532> eporeuyh <4198> eiv <1519> thn <3588> mesopotamian <3318> prov <4314> laban ton <3588> uion <5207> bayouhl tou <3588> surou <4948> adelfon <80> de <1161> rebekkav thv <3588> mhtrov <3384> iakwb <2384> kai <2532> hsau <2269>

28:6 <03667> Nenk <01323> twnbm <0802> hsa <03947> xqt <03808> al <0559> rmal <05921> wyle <06680> wuyw <0853> wta <01288> wkrbb <0802> hsa <08033> Msm <0> wl <03947> txql <06307> Mra <0> hndp <0853> wta <07971> xlsw <03290> bqey <0853> ta <03327> qxuy <01288> Krb <03588> yk <06215> wve <07200> aryw(28:6)

28:6 eiden <3708> de <1161> hsau <2269> oti <3754> euloghsen <2127> isaak <2464> ton <3588> iakwb <2384> kai <2532> apwceto eiv <1519> thn <3588> mesopotamian <3318> suriav <4947> labein <2983> eautw <1438> ekeiyen <1564> gunaika <1135> en <1722> tw <3588> eulogein <2127> auton <846> kai <2532> eneteilato <1781> autw <846> legwn <3004> ou <3364> lhmqh <2983> gunaika <1135> apo <575> twn <3588> yugaterwn <2364> canaan <5477>

28:7 <06307> Mra <0> hndp <01980> Klyw <0517> wma <0413> law <01> wyba <0413> la <03290> bqey <08085> emsyw(28:7)

28:7 kai <2532> hkousen <191> iakwb <2384> tou <3588> patrov <3962> kai <2532> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> kai <2532> eporeuyh <4198> eiv <1519> thn <3588> mesopotamian <3318> suriav <4947>

28:8 <01> wyba <03327> qxuy <05869> ynyeb <03667> Nenk <01323> twnb <07451> twer <03588> yk <06215> wve <07200> aryw(28:8)

28:8 kai <2532> eiden <3708> hsau <2269> oti <3754> ponhrai <4190> eisin <1510> ai <3588> yugaterev <2364> canaan <5477> enantion <1726> isaak <2464> tou <3588> patrov <3962> autou <846>

28:9 o <0802> hsal <0> wl <0802> wysn <05921> le <05032> twybn <0269> twxa <085> Mhrba <01121> Nb <03458> laemsy <01323> tb <04258> tlxm <0853> ta <03947> xqyw <03458> laemsy <0413> la <06215> wve <01980> Klyw(28:9)

28:9 kai <2532> eporeuyh <4198> hsau <2269> prov <4314> ismahl kai <2532> elaben <2983> thn <3588> maeley yugatera <2364> ismahl tou <3588> uiou <5207> abraam <11> adelfhn <79> nabaiwy prov <4314> taiv <3588> gunaixin <1135> autou <846> gunaika <1135>

28:10 <02771> hnrx <01980> Klyw <0884> ebs <0> rabm <03290> bqey <03318> auyw(28:10)

28:10 kai <2532> exhlyen <1831> iakwb <2384> apo <575> tou <3588> freatov <5421> tou <3588> orkou <3727> kai <2532> eporeuyh <4198> eiv <1519> carran

28:11 <01931> awhh <04725> Mwqmb <07901> bksyw <04763> wytsarm <07760> Mvyw <04725> Mwqmh <068> ynbam <03947> xqyw <08121> smsh <0935> ab <03588> yk <08033> Ms <03885> Nlyw <04725> Mwqmb <06293> egpyw(28:11)

28:11 kai <2532> aphnthsen <528> topw <5117> kai <2532> ekoimhyh <2837> ekei <1563> edu <1417> gar <1063> o <3588> hliov <2246> kai <2532> elaben <2983> apo <575> twn <3588> liywn <3037> tou <3588> topou <5117> kai <2532> eyhken <5087> prov <4314> kefalhv <2776> autou <846> kai <2532> ekoimhyh <2837> en <1722> tw <3588> topw <5117> ekeinw <1565>

28:12 <0> wb <03381> Mydryw <05927> Myle <0430> Myhla <04397> ykalm <02009> hnhw <08064> hmymsh <05060> eygm <07218> wsarw <0776> hura <05324> bum <05551> Mlo <02009> hnhw <02492> Mlxyw(28:12)

28:12 kai <2532> enupniasyh kai <2532> idou <2400> klimax esthrigmenh <4741> en <1722> th <3588> gh <1065> hv <3739> h <3588> kefalh <2776> afikneito eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> oi <3588> aggeloi <32> tou <3588> yeou <2316> anebainon <305> kai <2532> katebainon <2597> ep <1909> authv <846>

28:13 <02233> Kerzlw <05414> hnnta <0> Kl <05921> hyle <07901> bks <0859> hta <0834> rsa <0776> Urah <03327> qxuy <0430> yhlaw <01> Kyba <085> Mhrba <0430> yhla <03068> hwhy <0589> yna <0559> rmayw <05921> wyle <05324> bun <03068> hwhy <02009> hnhw(28:13)

28:13 o <3588> de <1161> kuriov <2962> epesthrikto <1991> ep <1909> authv <846> kai <2532> eipen egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> abraam <11> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> kai <2532> o <3588> yeov <2316> isaak <2464> mh <3165> fobou <5399> h <3588> gh <1065> ef <1909> hv <3739> su <4771> kayeudeiv <2518> ep <1909> authv <846> soi <4771> dwsw <1325> authn <846> kai <2532> tw <3588> spermati <4690> sou <4771>

28:14 <02233> Kerzbw <0127> hmdah <04940> txpsm <03605> lk <0> Kb <01288> wkrbnw <05045> hbgnw <06828> hnpuw <06924> hmdqw <03220> hmy <06555> turpw <0776> Urah <06083> rpek <02233> Kerz <01961> hyhw(28:14)

28:14 kai <2532> estai <1510> to <3588> sperma <4690> sou <4771> wv <3739> h <3588> ammov <285> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> platunyhsetai <4115> epi <1909> yalassan <2281> kai <2532> epi <1909> liba <3047> kai <2532> epi <1909> borran kai <2532> ep <1909> anatolav <395> kai <2532> eneuloghyhsontai <1757> en <1722> soi <4771> pasai <3956> ai <3588> fulai <5443> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> en <1722> tw <3588> spermati <4690> sou <4771>

28:15 <0> Kl <01696> ytrbd <0834> rsa <0853> ta <06213> ytyve <0518> Ma <0834> rsa <05704> de <05800> Kbzea <03808> al <03588> yk <02063> tazh <0127> hmdah <0413> la <07725> Kytbshw <01980> Klt <0834> rsa <03605> lkb <08104> Kytrmsw <05973> Kme <0595> ykna <02009> hnhw(28:15)

28:15 kai <2532> idou <2400> egw <1473> meta <3326> sou <4771> diafulasswn <1314> se <4771> en <1722> th <3588> odw <3598> pash <3956> ou <3364> ean <1437> poreuyhv <4198> kai <2532> apostreqw <654> se <4771> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> tauthn <3778> oti <3754> ou <3364> mh <3165> se <4771> egkatalipw <1459> ewv <2193> tou <3588> poihsai <4160> me <1473> panta <3956> osa <3745> elalhsa <2980> soi <4771>

28:16 <03045> ytedy <03808> al <0595> yknaw <02088> hzh <04725> Mwqmb <03068> hwhy <03426> sy <0403> Nka <0559> rmayw <08142> wtnsm <03290> bqey <03364> Uqyyw(28:16)

28:16 kai <2532> exhgeryh <1825> iakwb <2384> apo <575> tou <3588> upnou <5258> autou <846> kai <2532> eipen oti <3754> estin <1510> kuriov <2962> en <1722> tw <3588> topw <5117> toutw <3778> egw <1473> de <1161> ouk <3364> hdein

28:17 <08064> Mymsh <08179> res <02088> hzw <0430> Myhla <01004> tyb <0518> Ma <03588> yk <02088> hz <0369> Nya <02088> hzh <04725> Mwqmh <03372> arwn <04100> hm <0559> rmayw <03372> aryyw(28:17)

28:17 kai <2532> efobhyh <5399> kai <2532> eipen wv <3739> foberov <5398> o <3588> topov <5117> outov <3778> ouk <3364> estin <1510> touto <3778> all <235> h <2228> oikov <3624> yeou <2316> kai <2532> auth <3778> h <3588> pulh <4439> tou <3588> ouranou <3772>

28:18 <07218> hsar <05921> le <08081> Nms <03332> quyw <04676> hbum <0853> hta <07760> Mvyw <04763> wytsarm <07760> Mv <0834> rsa <068> Nbah <0853> ta <03947> xqyw <01242> rqbb <03290> bqey <07925> Mksyw(28:18)

28:18 kai <2532> anesth <450> iakwb <2384> to <3588> prwi <4404> kai <2532> elaben <2983> ton <3588> liyon <3037> on <3739> upeyhken <5294> ekei <1563> prov <4314> kefalhv <2776> autou <846> kai <2532> esthsen <2476> auton <846> sthlhn kai <2532> epeceen <2022> elaion <1637> epi <1909> to <3588> akron authv <846>

28:19 <07223> hnsarl <05892> ryeh <08034> Ms <03870> zwl <0199> Mlwaw <01008> la <0> tyb <01931> awhh <04725> Mwqmh <08034> Ms <0853> ta <07121> arqyw(28:19)

28:19 kai <2532> ekalesen <2564> iakwb <2384> to <3588> onoma <3686> tou <3588> topou <5117> ekeinou <1565> oikov <3624> yeou <2316> kai <2532> oulamlouv hn <1510> onoma <3686> th <3588> polei <4172> to <3588> proteron <4387>

28:20 <03847> sbll <0899> dgbw <0398> lkal <03899> Mxl <0> yl <05414> Ntnw <01980> Klwh <0595> ykna <0834> rsa <02088> hzh <01870> Krdb <08104> ynrmsw <05978> ydme <0430> Myhla <01961> hyhy <0518> Ma <0559> rmal <05088> rdn <03290> bqey <05087> rdyw(28:20)

28:20 kai <2532> huxato <2172> iakwb <2384> euchn <2171> legwn <3004> ean <1437> h <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> met <3326> emou <1473> kai <2532> diafulaxh <1314> me <1473> en <1722> th <3588> odw <3598> tauth <3778> h <3739> egw <1473> poreuomai <4198> kai <2532> dw <1325> moi <1473> arton <740> fagein <2068> kai <2532> imation <2440> peribalesyai <4016>

28:21 <0430> Myhlal <0> yl <03068> hwhy <01961> hyhw <01> yba <01004> tyb <0413> la <07965> Mwlsb <07725> ytbsw(28:21)

28:21 kai <2532> apostreqh <654> me <1473> meta <3326> swthriav <4991> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> kai <2532> estai <1510> moi <1473> kuriov <2962> eiv <1519> yeon <2316>

28:22 <0> Kl <06237> wnrvea <06237> rve <0> yl <05414> Ntt <0834> rsa <03605> lkw <0430> Myhla <01004> tyb <01961> hyhy <04676> hbum <07760> ytmv <0834> rsa <02063> tazh <068> Nbahw(28:22)

28:22 kai <2532> o <3588> liyov <3037> outov <3778> on <3739> esthsa <2476> sthlhn estai <1510> moi <1473> oikov <3624> yeou <2316> kai <2532> pantwn <3956> wn <3739> ean <1437> moi <1473> dwv <1325> dekathn <1182> apodekatwsw <586> auta <846> soi <4771>

29:1 <06924> Mdq <01121> ynb <0776> hura <01980> Klyw <07272> wylgr <03290> bqey <05375> avyw(29:1)

29:1 kai <2532> exarav <1808> iakwb <2384> touv <3588> podav <4228> eporeuyh <4198> eiv <1519> ghn <1065> anatolwn <395> prov <4314> laban ton <3588> uion <5207> bayouhl tou <3588> surou <4948> adelfon <80> de <1161> rebekkav mhtrov <3384> iakwb <2384> kai <2532> hsau <2269>

29:2 <0875> rabh <06310> yp <05921> le <01419> hldg <068> Nbahw <05739> Myrdeh <08248> wqsy <01931> awhh <0875> rabh <04480> Nm <03588> yk <05921> hyle <07257> Myubr <06629> Nau <05739> yrde <07969> hsls <08033> Ms <02009> hnhw <07704> hdvb <0875> rab <02009> hnhw <07200> aryw(29:2)

29:2 kai <2532> ora <3708> kai <2532> idou <2400> frear <5421> en <1722> tw <3588> pediw hsan <1510> de <1161> ekei <1563> tria <5140> poimnia <4168> probatwn <4263> anapauomena <373> ep <1909> autou <846> ek <1537> gar <1063> tou <3588> freatov <5421> ekeinou <1565> epotizon <4222> ta <3588> poimnia <4168> liyov <3037> de <1161> hn <1510> megav <3173> epi <1909> tw <3588> stomati <4750> tou <3588> freatov <5421>

29:3 <04725> hmqml <0875> rabh <06310> yp <05921> le <068> Nbah <0853> ta <07725> wbyshw <06629> Nauh <0853> ta <08248> wqshw <0875> rabh <06310> yp <05921> lem <068> Nbah <0853> ta <01556> wllgw <05739> Myrdeh <03605> lk <08033> hms <0622> wpoanw(29:3)

29:3 kai <2532> sunhgonto <4863> ekei <1563> panta <3956> ta <3588> poimnia <4168> kai <2532> apekulion <617> ton <3588> liyon <3037> apo <575> tou <3588> stomatov <4750> tou <3588> freatov <5421> kai <2532> epotizon <4222> ta <3588> probata <4263> kai <2532> apekayistwn <600> ton <3588> liyon <3037> epi <1909> to <3588> stoma <4750> tou <3588> freatov <5421> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> autou <846>

29:4 <0580> wnxna <02771> Nrxm <0559> wrmayw <0859> Mta <0370> Nyam <0251> yxa <03290> bqey <0> Mhl <0559> rmayw(29:4)

29:4 eipen de <1161> autoiv <846> iakwb <2384> adelfoi <80> poyen <4159> este <1510> umeiv <4771> oi <3588> de <1161> eipan ek <1537> carran esmen <1510>

29:5 <03045> wnedy <0559> wrmayw <05152> rwxn <01121> Nb <03837> Nbl <0853> ta <03045> Mtedyh <0> Mhl <0559> rmayw(29:5)

29:5 eipen de <1161> autoiv <846> ginwskete <1097> laban ton <3588> uion <5207> nacwr <3493> oi <3588> de <1161> eipan ginwskomen <1097>

29:6 <06629> Nauh <05973> Me <0935> hab <01323> wtb <07354> lxr <02009> hnhw <07965> Mwls <0559> wrmayw <0> wl <07965> Mwlsh <0> Mhl <0559> rmayw(29:6)

29:6 eipen de <1161> autoiv <846> ugiainei <5198> oi <3588> de <1161> eipan ugiainei <5198> kai <2532> idou <2400> rachl h <3588> yugathr <2364> autou <846> hrceto <2064> meta <3326> twn <3588> probatwn <4263>

29:7 <07462> wer <01980> wklw <06629> Nauh <08248> wqsh <04735> hnqmh <0622> Poah <06256> te <03808> al <01419> lwdg <03117> Mwyh <05750> dwe <02005> Nh <0559> rmayw(29:7)

29:7 kai <2532> eipen iakwb <2384> eti <2089> estin <1510> hmera <2250> pollh <4183> oupw <3768> wra <5610> sunacyhnai <4863> ta <3588> kthnh <2934> potisantev <4222> ta <3588> probata <4263> apelyontev <565> boskete <1006>

29:8 <06629> Nauh <08248> wnyqshw <0875> rabh <06310> yp <05921> lem <068> Nbah <0853> ta <01556> wllgw <05739> Myrdeh <03605> lk <0622> wpoay <0834> rsa <05704> de <03201> lkwn <03808> al <0559> wrmayw(29:8)

29:8 oi <3588> de <1161> eipan ou <3364> dunhsomeya <1410> ewv <2193> tou <3588> sunacyhnai <4863> pantav <3956> touv <3588> poimenav <4166> kai <2532> apokuliswsin <617> ton <3588> liyon <3037> apo <575> tou <3588> stomatov <4750> tou <3588> freatov <5421> kai <2532> potioumen <4222> ta <3588> probata <4263>

29:9 <01931> awh <07462> her <03588> yk <01> hybal <0834> rsa <06629> Nauh <05973> Me <0935> hab <07354> lxrw <05973> Mme <01696> rbdm <05750> wndwe(29:9)

29:9 eti <2089> autou <846> lalountov <2980> autoiv <846> kai <2532> rachl h <3588> yugathr <2364> laban hrceto <2064> meta <3326> twn <3588> probatwn <4263> tou <3588> patrov <3962> authv <846> auth <846> gar <1063> ebosken <1006> ta <3588> probata <4263> tou <3588> patrov <3962> authv <846>

29:10 <0517> wma <0251> yxa <03837> Nbl <06629> Nau <0853> ta <08248> qsyw <0875> rabh <06310> yp <05921> lem <068> Nbah <0853> ta <01556> lgyw <03290> bqey <05066> sgyw <0517> wma <0251> yxa <03837> Nbl <06629> Nau <0853> taw <0517> wma <0251> yxa <03837> Nbl <01323> tb <07354> lxr <0853> ta <03290> bqey <07200> har <0834> rsak <01961> yhyw(29:10)

29:10 egeneto <1096> de <1161> wv <3739> eiden <3708> iakwb <2384> thn <3588> rachl yugatera <2364> laban adelfou <80> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> kai <2532> ta <3588> probata <4263> laban adelfou <80> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> kai <2532> proselywn <4334> iakwb <2384> apekulisen <617> ton <3588> liyon <3037> apo <575> tou <3588> stomatov <4750> tou <3588> freatov <5421> kai <2532> epotisen <4222> ta <3588> probata <4263> laban tou <3588> adelfou <80> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846>

29:11 <01058> Kbyw <06963> wlq <0853> ta <05375> avyw <07354> lxrl <03290> bqey <05401> qsyw(29:11)

29:11 kai <2532> efilhsen <5368> iakwb <2384> thn <3588> rachl kai <2532> bohsav <994> th <3588> fwnh <5456> autou <846> eklausen <2799>

29:12 <01> hybal <05046> dgtw <07323> Urtw <01931> awh <07259> hqbr <01121> Nb <03588> ykw <01931> awh <01> hyba <0251> yxa <03588> yk <07354> lxrl <03290> bqey <05046> dgyw(29:12)

29:12 kai <2532> anhggeilen <312> th <3588> rachl oti <3754> adelfov <80> tou <3588> patrov <3962> authv <846> estin <1510> kai <2532> oti <3754> uiov <5207> rebekkav estin <1510> kai <2532> dramousa <5143> aphggeilen tw <3588> patri <3962> authv <846> kata <2596> ta <3588> rhmata <4487> tauta <3778>

29:13 <0428> hlah <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <03837> Nbll <05608> rpoyw <01004> wtyb <0413> la <0935> whaybyw <0> wl <05401> qsnyw <0> wl <02263> qbxyw <07125> wtarql <07323> Uryw <0269> wtxa <01121> Nb <03290> bqey <08088> ems <0853> ta <03837> Nbl <08085> emsk <01961> yhyw(29:13)

29:13 egeneto <1096> de <1161> wv <3739> hkousen <191> laban to <3588> onoma <3686> iakwb <2384> tou <3588> uiou <5207> thv <3588> adelfhv <79> autou <846> edramen <5143> eiv <1519> sunanthsin <4877> autw <846> kai <2532> perilabwn auton <846> efilhsen <5368> kai <2532> eishgagen <1521> auton <846> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> kai <2532> dihghsato <1334> tw <3588> laban pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778>

29:14 <03117> Mymy <02320> sdx <05973> wme <03427> bsyw <0859> hta <01320> yrvbw <06106> ymue <0389> Ka <03837> Nbl <0> wl <0559> rmayw(29:14)

29:14 kai <2532> eipen autw <846> laban ek <1537> twn <3588> ostwn <3747> mou <1473> kai <2532> ek <1537> thv <3588> sarkov <4561> mou <1473> ei <1510> su <4771> kai <2532> hn <1510> met <3326> autou <846> mhna <3303> hmerwn <2250>

29:15 <04909> Ktrkvm <04100> hm <0> yl <05046> hdygh <02600> Mnx <05647> yntdbew <0859> hta <0251> yxa <03588> ykh <03290> bqeyl <03837> Nbl <0559> rmayw(29:15)

29:15 eipen de <1161> laban tw <3588> iakwb <2384> oti <3754> gar <1063> adelfov <80> mou <1473> ei <1510> ou <3364> douleuseiv <1398> moi <1473> dwrean <1431> apaggeilon moi <1473> tiv <5100> o <3588> misyov <3408> sou <4771> estin <1510>

29:16 <07354> lxr <06996> hnjqh <08034> Msw <03812> hal <01419> hldgh <08034> Ms <01323> twnb <08147> yts <03837> Nbllw(29:16)

29:16 tw <3588> de <1161> laban duo <1417> yugaterev <2364> onoma <3686> th <3588> meizoni <3173> leia kai <2532> onoma <3686> th <3588> newtera <3501> rachl

29:17 <04758> harm <03303> tpyw <08389> rat <03303> tpy <01961> htyh <07354> lxrw <07390> twkr <03812> hal <05869> ynyew(29:17)

29:17 oi <3588> de <1161> ofyalmoi <3788> leiav asyeneiv <772> rachl de <1161> kalh <2570> tw <3588> eidei <1491> kai <2532> wraia <5611> th <3588> oqei <3799>

29:18 <06996> hnjqh <01323> Ktb <07354> lxrb <08141> Myns <07651> ebs <05647> Kdbea <0559> rmayw <07354> lxr <0853> ta <03290> bqey <0157> bhayw(29:18)

29:18 hgaphsen <25> de <1161> iakwb <2384> thn <3588> rachl kai <2532> eipen douleusw <1398> soi <4771> epta <2033> eth <2094> peri <4012> rachl thv <3588> yugatrov <2364> sou <4771> thv <3588> newterav <3501>

29:19 <05978> ydme <03427> hbs <0312> rxa <0582> syal <0853> hta <05414> yttm <0> Kl <0853> hta <05414> ytt <02896> bwj <03837> Nbl <0559> rmayw(29:19)

29:19 eipen de <1161> autw <846> laban beltion <957> dounai <1325> me <1473> authn <846> soi <4771> h <2228> dounai <1325> me <1473> authn <846> andri <435> eterw <2087> oikhson <3611> met <3326> emou <1473>

29:20 <0853> hta <0157> wtbhab <0259> Mydxa <03117> Mymyk <05869> wynyeb <01961> wyhyw <08141> Myns <07651> ebs <07354> lxrb <03290> bqey <05647> dbeyw(29:20)

29:20 kai <2532> edouleusen <1398> iakwb <2384> peri <4012> rachl eth <2094> epta <2033> kai <2532> hsan <1510> enantion <1726> autou <846> wv <3739> hmerai <2250> oligai <3641> para <3844> to <3588> agapan <25> auton <846> authn <846>

29:21 <0413> hyla <0935> hawbaw <03117> ymy <04390> walm <03588> yk <0802> ytsa <0853> ta <03051> hbh <03837> Nbl <0413> la <03290> bqey <0559> rmayw(29:21)

29:21 eipen de <1161> iakwb <2384> prov <4314> laban apodov <591> thn <3588> gunaika <1135> mou <1473> peplhrwntai <4137> gar <1063> ai <3588> hmerai <2250> mou <1473> opwv <3704> eiselyw <1525> prov <4314> authn <846>

29:22 <04960> htsm <06213> veyw <04725> Mwqmh <0582> ysna <03605> lk <0853> ta <03837> Nbl <0622> Poayw(29:22)

29:22 sunhgagen <4863> de <1161> laban pantav <3956> touv <3588> andrav <435> tou <3588> topou <5117> kai <2532> epoihsen <4160> gamon <1062>

29:23 <0413> hyla <0935> abyw <0413> wyla <0853> hta <0935> abyw <01323> wtb <03812> hal <0853> ta <03947> xqyw <06153> breb <01961> yhyw(29:23)

29:23 kai <2532> egeneto <1096> espera <2073> kai <2532> labwn <2983> laban leian thn <3588> yugatera <2364> autou <846> eishgagen <1521> authn <846> prov <4314> iakwb <2384> kai <2532> eishlyen <1525> prov <4314> authn <846> iakwb <2384>

29:24 <08198> hxps <01323> wtb <03812> hall <08198> wtxps <02153> hplz <0853> ta <0> hl <03837> Nbl <05414> Ntyw(29:24)

29:24 edwken <1325> de <1161> laban leia th <3588> yugatri <2364> autou <846> zelfan thn <3588> paidiskhn <3814> autou <846> auth <846> paidiskhn <3814>

29:25 <07411> yntymr <04100> hmlw <05973> Kme <05647> ytdbe <07354> lxrb <03808> alh <0> yl <06213> tyve <02063> taz <04100> hm <03837> Nbl <0413> la <0559> rmayw <03812> hal <01931> awh <02009> hnhw <01242> rqbb <01961> yhyw(29:25)

29:25 egeneto <1096> de <1161> prwi <4404> kai <2532> idou <2400> hn <1510> leia eipen de <1161> iakwb <2384> tw <3588> laban ti <5100> touto <3778> epoihsav <4160> moi <1473> ou <3364> peri <4012> rachl edouleusa <1398> para <3844> soi <4771> kai <2532> ina <2443> ti <5100> parelogisw <3884> me <1473>

29:26 <01067> hrykbh <06440> ynpl <06810> hryeuh <05414> ttl <04725> wnmwqmb <03651> Nk <06213> hvey <03808> al <03837> Nbl <0559> rmayw(29:26)

29:26 eipen de <1161> laban ouk <3364> estin <1510> outwv <3778> en <1722> tw <3588> topw <5117> hmwn <1473> dounai <1325> thn <3588> newteran <3501> prin <4250> h <2228> thn <3588> presbuteran <4245>

29:27 <0312> twrxa <08141> Myns <07651> ebs <05750> dwe <05978> ydme <05647> dbet <0834> rsa <05656> hdbeb <02063> taz <0853> ta <01571> Mg <0> Kl <05414> hntnw <02063> taz <07620> ebs <04390> alm(29:27)

29:27 sunteleson <4931> oun <3767> ta <3588> ebdoma <1442> tauthv <3778> kai <2532> dwsw <1325> soi <4771> kai <2532> tauthn <3778> anti <473> thv <3588> ergasiav <2039> hv <3739> erga <2038> par <3844> emoi <1473> eti <2089> epta <2033> eth <2094> etera <2087>

29:28 <0802> hsal <0> wl <01323> wtb <07354> lxr <0853> ta <0> wl <05414> Ntyw <02063> taz <07620> ebs <04390> almyw <03651> Nk <03290> bqey <06213> veyw(29:28)

29:28 epoihsen <4160> de <1161> iakwb <2384> outwv <3778> kai <2532> aneplhrwsen <378> ta <3588> ebdoma <1442> tauthv <3778> kai <2532> edwken <1325> autw <846> laban rachl thn <3588> yugatera <2364> autou <846> autw <846> gunaika <1135>

29:29 <08198> hxpsl <0> hl <08198> wtxps <01090> hhlb <0853> ta <01323> wtb <07354> lxrl <03837> Nbl <05414> Ntyw(29:29)

29:29 edwken <1325> de <1161> laban rachl th <3588> yugatri <2364> autou <846> ballan thn <3588> paidiskhn <3814> autou <846> auth <846> paidiskhn <3814>

29:30 <0312> twrxa <08141> Myns <07651> ebs <05750> dwe <05973> wme <05647> dbeyw <03812> halm <07354> lxr <0853> ta <01571> Mg <0157> bhayw <07354> lxr <0413> la <01571> Mg <0935> abyw(29:30)

29:30 kai <2532> eishlyen <1525> prov <4314> rachl hgaphsen <25> de <1161> rachl mallon <3123> h <2228> leian kai <2532> edouleusen <1398> autw <846> epta <2033> eth <2094> etera <2087>

29:31 <06135> hrqe <07354> lxrw <07358> hmxr <0853> ta <06605> xtpyw <03812> hal <08130> hawnv <03588> yk <03068> hwhy <07200> aryw(29:31)

29:31 idwn <3708> de <1161> kuriov <2962> oti <3754> miseitai <3404> leia hnoixen <455> thn <3588> mhtran <3388> authv <846> rachl de <1161> hn <1510> steira

29:32 <0376> ysya <0157> ynbhay <06258> hte <03588> yk <06040> yyneb <03068> hwhy <07200> har <03588> yk <0559> hrma <03588> yk <07205> Nbwar <08034> wms <07121> arqtw <01121> Nb <03205> dltw <03812> hal <02029> rhtw(29:32)

29:32 kai <2532> sunelaben <4815> leia kai <2532> eteken <5088> uion <5207> tw <3588> iakwb <2384> ekalesen <2564> de <1161> to <3588> onoma <3686> autou <846> roubhn legousa <3004> dioti <1360> eiden <3708> mou <1473> kuriov <2962> thn <3588> tapeinwsin <5014> nun <3568> me <1473> agaphsei <25> o <3588> anhr <435> mou <1473>

29:33 <08095> Nwems <08034> wms <07121> arqtw <02088> hz <0853> ta <01571> Mg <0> yl <05414> Ntyw <0595> ykna <08130> hawnv <03588> yk <03068> hwhy <08085> ems <03588> yk <0559> rmatw <01121> Nb <03205> dltw <05750> dwe <02029> rhtw(29:33)

29:33 kai <2532> sunelaben <4815> palin <3825> leia kai <2532> eteken <5088> uion <5207> deuteron <1208> tw <3588> iakwb <2384> kai <2532> eipen oti <3754> hkousen <191> kuriov <2962> oti <3754> misoumai <3404> kai <2532> prosedwken moi <1473> kai <2532> touton <3778> ekalesen <2564> de <1161> to <3588> onoma <3686> autou <846> sumewn <4826>

29:34 <03878> ywl <08034> wms <07121> arq <03651> Nk <05921> le <01121> Mynb <07969> hsls <0> wl <03205> ytdly <03588> yk <0413> yla <0376> ysya <03867> hwly <06471> Meph <06258> hte <0559> rmatw <01121> Nb <03205> dltw <05750> dwe <02029> rhtw(29:34)

29:34 kai <2532> sunelaben <4815> eti <2089> kai <2532> eteken <5088> uion <5207> kai <2532> eipen en <1722> tw <3588> nun <3568> kairw <2540> prov <4314> emou <1473> estai <1510> o <3588> anhr <435> mou <1473> etekon <5088> gar <1063> autw <846> treiv <5140> uiouv <5207> dia <1223> touto <3778> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> leui <3017>

29:35 <03205> tdlm <05975> dmetw <03063> hdwhy <08034> wms <07121> harq <03651> Nk <05921> le <03068> hwhy <0853> ta <03034> hdwa <06471> Meph <0559> rmatw <01121> Nb <03205> dltw <05750> dwe <02029> rhtw(29:35)

29:35 kai <2532> sullabousa <4815> eti <2089> eteken <5088> uion <5207> kai <2532> eipen nun <3568> eti <2089> touto <3778> exomologhsomai <1843> kuriw <2962> dia <1223> touto <3778> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> iouda <2448> kai <2532> esth <2476> tou <3588> tiktein <5088>

30:1 <0595> ykna <04191> htm <0369> Nya <0518> Maw <01121> Mynb <0> yl <03051> hbh <03290> bqey <0413> la <0559> rmatw <0269> htxab <07354> lxr <07065> anqtw <03290> bqeyl <03205> hdly <03808> al <03588> yk <07354> lxr <07200> artw(30:1)

30:1 idousa <3708> de <1161> rachl oti <3754> ou <3364> tetoken <5088> tw <3588> iakwb <2384> kai <2532> ezhlwsen <2206> rachl thn <3588> adelfhn <79> authv <846> kai <2532> eipen tw <3588> iakwb <2384> dov <1325> moi <1473> tekna <5043> ei <1487> de <1161> mh <3165> teleuthsw <5053> egw <1473>

30:2 <0990> Njb <06529> yrp <04480> Kmm <04513> enm <0834> rsa <0595> ykna <0430> Myhla <08478> txth <0559> rmayw <07354> lxrb <03290> bqey <0639> Pa <02734> rxyw(30:2)

30:2 eyumwyh <2373> de <1161> iakwb <2384> th <3588> rachl kai <2532> eipen auth <846> mh <3165> anti <473> yeou <2316> egw <1473> eimi <1510> ov <3739> esterhsen se <4771> karpon <2590> koiliav <2836>

30:3 <04480> hnmm <0595> ykna <01571> Mg <01129> hnbaw <01290> ykrb <05921> le <03205> dltw <0413> hyla <0935> ab <01090> hhlb <0519> ytma <02009> hnh <0559> rmatw(30:3)

30:3 eipen de <1161> rachl tw <3588> iakwb <2384> idou <2400> h <3588> paidiskh <3814> mou <1473> balla eiselye <1525> prov <4314> authn <846> kai <2532> texetai <5088> epi <1909> twn <3588> gonatwn <1119> mou <1473> kai <2532> teknopoihsomai kagw ex <1537> authv <846>

30:4 <03290> bqey <0413> hyla <0935> abyw <0802> hsal <08198> htxps <01090> hhlb <0853> ta <0> wl <05414> Nttw(30:4)

30:4 kai <2532> edwken <1325> autw <846> ballan thn <3588> paidiskhn <3814> authv <846> autw <846> gunaika <1135> eishlyen <1525> de <1161> prov <4314> authn <846> iakwb <2384>

30:5 <01121> Nb <03290> bqeyl <03205> dltw <01090> hhlb <02029> rhtw(30:5)

30:5 kai <2532> sunelaben <4815> balla h <3588> paidiskh <3814> rachl kai <2532> eteken <5088> tw <3588> iakwb <2384> uion <5207>

30:6 <01835> Nd <08034> wms <07121> harq <03651> Nk <05921> le <01121> Nb <0> yl <05414> Ntyw <06963> ylqb <08085> ems <01571> Mgw <0430> Myhla <01777> ynnd <07354> lxr <0559> rmatw(30:6)

30:6 kai <2532> eipen rachl ekrinen <2919> moi <1473> o <3588> yeov <2316> kai <2532> ephkousen thv <3588> fwnhv <5456> mou <1473> kai <2532> edwken <1325> moi <1473> uion <5207> dia <1223> touto <3778> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> dan

30:7 <03290> bqeyl <08145> yns <01121> Nb <07354> lxr <08198> txps <01090> hhlb <03205> dltw <05750> dwe <02029> rhtw(30:7)

30:7 kai <2532> sunelaben <4815> eti <2089> balla h <3588> paidiskh <3814> rachl kai <2532> eteken <5088> uion <5207> deuteron <1208> tw <3588> iakwb <2384>

30:8 <05321> yltpn <08034> wms <07121> arqtw <03201> ytlky <01571> Mg <0269> ytxa <05973> Me <06617> ytltpn <0430> Myhla <05319> ylwtpn <07354> lxr <0559> rmatw(30:8)

30:8 kai <2532> eipen rachl sunelabeto <4815> moi <1473> o <3588> yeov <2316> kai <2532> sunanestrafhn th <3588> adelfh <79> mou <1473> kai <2532> hdunasyhn <1410> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> nefyali

30:9 <0802> hsal <03290> bqeyl <0853> hta <05414> Nttw <08198> htxps <02153> hplz <0853> ta <03947> xqtw <03205> tdlm <05975> hdme <03588> yk <03812> hal <07200> artw(30:9)

30:9 eiden <3708> de <1161> leia oti <3754> esth <2476> tou <3588> tiktein <5088> kai <2532> elaben <2983> zelfan thn <3588> paidiskhn <3814> authv <846> kai <2532> edwken <1325> authn <846> tw <3588> iakwb <2384> gunaika <1135>

30:10 <01121> Nb <03290> bqeyl <03812> hal <08198> txps <02153> hplz <03205> dltw(30:10)

30:10 eishlyen <1525> de <1161> prov <4314> authn <846> iakwb <2384> kai <2532> sunelaben <4815> zelfa h <3588> paidiskh <3814> leiav kai <2532> eteken <5088> tw <3588> iakwb <2384> uion <5207>

30:11 <01410> dg <08034> wms <0853> ta <07121> arqtw <01409> *dg ab{dgb} <03812> hal <0559> rmatw(30:11)

30:11 kai <2532> eipen leia en <1722> tuch kai <2532> epwnomasen to <3588> onoma <3686> autou <846> gad <1045>

30:12 <03290> bqeyl <08145> yns <01121> Nb <03812> hal <08198> txps <02153> hplz <03205> dltw(30:12)

30:12 kai <2532> sunelaben <4815> zelfa h <3588> paidiskh <3814> leiav kai <2532> eteken <5088> eti <2089> tw <3588> iakwb <2384> uion <5207> deuteron <1208>

30:13 <0836> rsa <08034> wms <0853> ta <07121> arqtw <01323> twnb <0833> ynwrsa <03588> yk <0837> yrsab <03812> hal <0559> rmatw(30:13)

30:13 kai <2532> eipen leia makaria <3107> egw <1473> oti <3754> makarizousin <3106> me <1473> ai <3588> gunaikev <1135> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> ashr <768>

30:14 <01121> Knb <01736> yadwdm <0> yl <04994> an <05414> ynt <03812> hal <0413> la <07354> lxr <0559> rmatw <0517> wma <03812> hal <0413> la <0853> Mta <0935> abyw <07704> hdvb <01736> Myadwd <04672> aumyw <02406> Myjx <07105> ryuq <03117> ymyb <07205> Nbwar <01980> Klyw(30:14)

30:14 eporeuyh <4198> de <1161> roubhn en <1722> hmeraiv <2250> yerismou <2326> purwn kai <2532> euren <2147> mhla mandragorou en <1722> tw <3588> agrw <68> kai <2532> hnegken <5342> auta <846> prov <4314> leian thn <3588> mhtera <3384> autou <846> eipen de <1161> rachl th <3588> leia dov <1325> moi <1473> twn <3588> mandragorwn tou <3588> uiou <5207> sou <4771>

30:15 <01121> Knb <01736> yadwd <08478> txt <03915> hlylh <05973> Kme <07901> bksy <03651> Nkl <07354> lxr <0559> rmatw <01121> ynb <01736> yadwd <0853> ta <01571> Mg <03947> txqlw <0582> ysya <0853> ta <03947> Ktxq <04592> jemh <0> hl <0559> rmatw(30:15)

30:15 eipen de <1161> leia ouc <3364> ikanon <2425> soi <4771> oti <3754> elabev <2983> ton <3588> andra <435> mou <1473> mh <3165> kai <2532> touv <3588> mandragorav tou <3588> uiou <5207> mou <1473> lhmqh <2983> eipen de <1161> rachl ouc <3364> outwv <3778> koimhyhtw <2837> meta <3326> sou <4771> thn <3588> nukta <3571> tauthn <3778> anti <473> twn <3588> mandragorwn tou <3588> uiou <5207> sou <4771>

30:16 <01931> awh <03915> hlylb <05973> hme <07901> bksyw <01121> ynb <01736> yadwdb <07936> Kytrkv <07936> rkv <03588> yk <0935> awbt <0413> yla <0559> rmatw <07125> wtarql <03812> hal <03318> autw <06153> breb <07704> hdvh <04480> Nm <03290> bqey <0935> abyw(30:16)

30:16 eishlyen <1525> de <1161> iakwb <2384> ex <1537> agrou <68> esperav <2073> kai <2532> exhlyen <1831> leia eiv <1519> sunanthsin <4877> autw <846> kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> eiseleush <1525> shmeron <4594> memisywmai gar <1063> se <4771> anti <473> twn <3588> mandragorwn tou <3588> uiou <5207> mou <1473> kai <2532> ekoimhyh <2837> met <3326> authv <846> thn <3588> nukta <3571> ekeinhn <1565>

30:17 <02549> ysymx <01121> Nb <03290> bqeyl <03205> dltw <02029> rhtw <03812> hal <0413> la <0430> Myhla <08085> emsyw(30:17)

30:17 kai <2532> ephkousen o <3588> yeov <2316> leiav kai <2532> sullabousa <4815> eteken <5088> tw <3588> iakwb <2384> uion <5207> pempton <3991>

30:18 <03485> rsvy <08034> wms <07121> arqtw <0376> ysyal <08198> ytxps <05414> yttn <0834> rsa <07939> yrkv <0430> Myhla <05414> Ntn <03812> hal <0559> rmatw(30:18)

30:18 kai <2532> eipen leia edwken <1325> o <3588> yeov <2316> ton <3588> misyon <3408> mou <1473> any <473> ou <3739> edwka <1325> thn <3588> paidiskhn <3814> mou <1473> tw <3588> andri <435> mou <1473> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> issacar o <3739> estin <1510> misyov <3408>

30:19 <03290> bqeyl <08345> yss <01121> Nb <03205> dltw <03812> hal <05750> dwe <02029> rhtw(30:19)

30:19 kai <2532> sunelaben <4815> eti <2089> leia kai <2532> eteken <5088> uion <5207> ekton <1622> tw <3588> iakwb <2384>

30:20 <02074> Nwlbz <08034> wms <0853> ta <07121> arqtw <01121> Mynb <08337> hss <0> wl <03205> ytdly <03588> yk <0376> ysya <02082> ynlbzy <06471> Meph <02896> bwj <02065> dbz <0853> yta <0430> Myhla <02064> yndbz <03812> hal <0559> rmatw(30:20)

30:20 kai <2532> eipen leia dedwrhtai <1433> moi <1473> o <3588> yeov <2316> dwron <1435> kalon <2570> en <1722> tw <3588> nun <3568> kairw <2540> airetiei <140> me <1473> o <3588> anhr <435> mou <1473> etekon <5088> gar <1063> autw <846> uiouv <5207> ex <1803> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> zaboulwn <2194>

30:21 <01783> hnyd <08034> hms <0853> ta <07121> arqtw <01323> tb <03205> hdly <0310> rxaw(30:21)

30:21 kai <2532> meta <3326> touto <3778> eteken <5088> yugatera <2364> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> authv <846> dina

30:22 <07358> hmxr <0853> ta <06605> xtpyw <0430> Myhla <0413> hyla <08085> emsyw <07354> lxr <0853> ta <0430> Myhla <02142> rkzyw(30:22)

30:22 emnhsyh <3403> de <1161> o <3588> yeov <2316> thv <3588> rachl kai <2532> ephkousen authv <846> o <3588> yeov <2316> kai <2532> anewxen <455> authv <846> thn <3588> mhtran <3388>

30:23 <02781> ytprx <0853> ta <0430> Myhla <0622> Poa <0559> rmatw <01121> Nb <03205> dltw <02029> rhtw(30:23)

30:23 kai <2532> sullabousa <4815> eteken <5088> tw <3588> iakwb <2384> uion <5207> eipen de <1161> rachl afeilen o <3588> yeov <2316> mou <1473> to <3588> oneidov <3681>

30:24 <0312> rxa <01121> Nb <0> yl <03068> hwhy <03254> Poy <0559> rmal <03130> Powy <08034> wms <0853> ta <07121> arqtw(30:24)

30:24 kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> iwshf <2501> legousa <3004> prosyetw <4369> o <3588> yeov <2316> moi <1473> uion <5207> eteron <2087>

30:25 <0776> yuralw <04725> ymwqm <0413> la <01980> hklaw <07971> ynxls <03837> Nbl <0413> la <03290> bqey <0559> rmayw <03130> Powy <0853> ta <07354> lxr <03205> hdly <0834> rsak <01961> yhyw(30:25)

30:25 egeneto <1096> de <1161> wv <3739> eteken <5088> rachl ton <3588> iwshf <2501> eipen iakwb <2384> tw <3588> laban aposteilon <649> me <1473> ina <2443> apelyw <565> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> mou <1473> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> mou <1473>

30:26 <05647> Kytdbe <0834> rsa <05656> ytdbe <0853> ta <03045> tedy <0859> hta <03588> yk <01980> hklaw <0> Nhb <0853> Kta <05647> ytdbe <0834> rsa <03206> ydly <0853> taw <0802> ysn <0853> ta <05414> hnt(30:26)

30:26 apodov <591> tav <3588> gunaikav <1135> mou <1473> kai <2532> ta <3588> paidia <3813> peri <4012> wn <3739> dedouleuka <1398> soi <4771> ina <2443> apelyw <565> su <4771> gar <1063> ginwskeiv <1097> thn <3588> douleian <1397> hn <3739> dedouleuka <1398> soi <4771>

30:27 <01558> Kllgb <03068> hwhy <01288> ynkrbyw <05172> ytsxn <05869> Kynyeb <02580> Nx <04672> ytaum <04994> an <0518> Ma <03837> Nbl <0413> wyla <0559> rmayw(30:27)

30:27 eipen de <1161> autw <846> laban ei <1487> euron <2147> carin <5485> enantion <1726> sou <4771> oiwnisamhn an <302> euloghsen <2127> gar <1063> me <1473> o <3588> yeov <2316> th <3588> sh <4674> eisodw <1529>

30:28 <05414> hntaw <05921> yle <07939> Krkv <05344> hbqn <0559> rmayw(30:28)

30:28 diasteilon ton <3588> misyon <3408> sou <4771> prov <4314> me <1473> kai <2532> dwsw <1325>

30:29 <0854> yta <04735> Knqm <01961> hyh <0834> rsa <0853> taw <05647> Kytdbe <0834> rsa <0853> ta <03045> tedy <0859> hta <0413> wyla <0559> rmayw(30:29)

30:29 eipen de <1161> autw <846> iakwb <2384> su <4771> ginwskeiv <1097> a <3739> dedouleuka <1398> soi <4771> kai <2532> osa <3745> hn <1510> kthnh <2934> sou <4771> met <3326> emou <1473>

30:30 <01004> ytybl <0595> ykna <01571> Mg <06213> hvea <04970> ytm <06258> htew <07272> ylgrl <0853> Kta <03068> hwhy <01288> Krbyw <07230> brl <06555> Urpyw <06440> ynpl <0> Kl <01961> hyh <0834> rsa <04592> jem <03588> yk(30:30)

30:30 mikra <3398> gar <1063> hn <1510> osa <3745> soi <4771> hn <1510> enantion <1726> emou <1473> kai <2532> huxhyh <837> eiv <1519> plhyov <4128> kai <2532> huloghsen <2127> se <4771> kuriov <2962> epi <1909> tw <3588> podi <4228> mou <1473> nun <3568> oun <3767> pote <4218> poihsw <4160> kagw emautw <1683> oikon <3624>

30:31 <08104> rmsa <06629> Knau <07462> hera <07725> hbwsa <02088> hzh <01697> rbdh <0> yl <06213> hvet <0518> Ma <03972> hmwam <0> yl <05414> Ntt <03808> al <03290> bqey <0559> rmayw <0> Kl <05414> Nta <04100> hm <0559> rmayw(30:31)

30:31 kai <2532> eipen autw <846> laban ti <5100> soi <4771> dwsw <1325> eipen de <1161> autw <846> iakwb <2384> ou <3364> dwseiv <1325> moi <1473> ouyen <3762> ean <1437> poihshv <4160> moi <1473> to <3588> rhma <4487> touto <3778> palin <3825> poimanw <4165> ta <3588> probata <4263> sou <4771> kai <2532> fulaxw <5442>

30:32 <07939> yrkv <01961> hyhw <05795> Myzeb <05348> dqnw <02921> awljw <03775> Mybvkb <02345> Mwx <07716> hv <03605> lkw <02921> awljw <05348> dqn <07716> hv <03605> lk <08033> Msm <05493> roh <03117> Mwyh <06629> Knau <03605> lkb <05674> rbea(30:32)

30:32 parelyatw <3928> panta <3956> ta <3588> probata <4263> sou <4771> shmeron <4594> kai <2532> diacwrison ekeiyen <1564> pan <3956> probaton <4263> faion en <1722> toiv <3588> arnasin kai <2532> pan <3956> dialeukon kai <2532> ranton en <1722> taiv <3588> aixin estai <1510> moi <1473> misyov <3408>

30:33 <0854> yta <01931> awh <01589> bwng <03775> Mybvkb <02345> Mwxw <05795> Myzeb <02921> awljw <05348> dqn <0369> wnnya <0834> rsa <03605> lk <06440> Kynpl <07939> yrkv <05921> le <0935> awbt <03588> yk <04279> rxm <03117> Mwyb <06666> ytqdu <0> yb <06030> htnew(30:33)

30:33 kai <2532> epakousetai moi <1473> h <3588> dikaiosunh <1343> mou <1473> en <1722> th <3588> hmera <2250> th <3588> aurion <839> oti <3754> estin <1510> o <3588> misyov <3408> mou <1473> enwpion <1799> sou <4771> pan <3956> o <3739> ean <1437> mh <3165> h <1510> ranton kai <2532> dialeukon en <1722> taiv <3588> aixin kai <2532> faion en <1722> toiv <3588> arnasin keklemmenon <2813> estai <1510> par <3844> emoi <1473>

30:34 <01697> Krbdk <01961> yhy <03863> wl <02005> Nh <03837> Nbl <0559> rmayw(30:34)

30:34 eipen de <1161> autw <846> laban estw <1510> kata <2596> to <3588> rhma <4487> sou <4771>

30:35 <01121> wynb <03027> dyb <05414> Ntyw <03775> Mybvkb <02345> Mwx <03605> lkw <0> wb <03836> Nbl <0834> rsa <03605> lk <02921> taljhw <05348> twdqnh <05795> Myzeh <03605> lk <0853> taw <02921> Myaljhw <06124> Mydqeh <08495> Mysyth <0853> ta <01931> awhh <03117> Mwyb <05493> royw(30:35)

30:35 kai <2532> diesteilen en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> touv <3588> tragouv <5131> touv <3588> rantouv kai <2532> touv <3588> dialeukouv kai <2532> pasav <3956> tav <3588> aigav tav <3588> rantav kai <2532> tav <3588> dialeukouv kai <2532> pan <3956> o <3739> hn <1510> leukon <3022> en <1722> autoiv <846> kai <2532> pan <3956> o <3739> hn <1510> faion en <1722> toiv <3588> arnasin kai <2532> edwken <1325> dia <1223> ceirov <5495> twn <3588> uiwn <5207> autou <846>

30:36 <03498> trtwnh <03837> Nbl <06629> Nau <0853> ta <07462> her <03290> bqeyw <03290> bqey <0996> Nybw <0996> wnyb <03117> Mymy <07969> tsls <01870> Krd <07760> Mvyw(30:36)

30:36 kai <2532> apesthsen odon <3598> triwn <5140> hmerwn <2250> ana <303> meson <3319> autwn <846> kai <2532> ana <303> meson <3319> iakwb <2384> iakwb <2384> de <1161> epoimainen <4165> ta <3588> probata <4263> laban ta <3588> upoleifyenta <5275>

30:37 <04731> twlqmh <05921> le <0834> rsa <03836> Nblh <04286> Pvxm <03836> twnbl <06479> twlup <0> Nhb <06478> lupyw <06196> Nwmrew <03869> zwlw <03892> xl <03839> hnbl <04731> lqm <03290> bqey <0> wl <03947> xqyw(30:37)

30:37 elaben <2983> de <1161> eautw <1438> iakwb <2384> rabdon sturakinhn clwran <5515> kai <2532> karuinhn kai <2532> platanou kai <2532> elepisen autav <846> iakwb <2384> lepismata leuka <3022> perisurwn to <3588> clwron <5515> efaineto <5316> de <1161> epi <1909> taiv <3588> rabdoiv to <3588> leukon <3022> o <3739> elepisen poikilon <4164>

30:38 <08354> twtsl <0935> Nabb <03179> hnmxyw <06629> Nauh <05227> xknl <08354> twtsl <06629> Nauh <0935> Nabt <0834> rsa <04325> Mymh <08268> twtqsb <07298> Myjhrb <06478> lup <0834> rsa <04731> twlqmh <0853> ta <03322> guyw(30:38)

30:38 kai <2532> pareyhken <3908> tav <3588> rabdouv av <3739> elepisen en <1722> taiv <3588> lhnoiv <3025> twn <3588> potisthriwn tou <3588> udatov <5204> ina <2443> wv <3739> an <302> elywsin <2064> ta <3588> probata <4263> piein <4095> enwpion <1799> twn <3588> rabdwn elyontwn <2064> autwn <846> eiv <1519> to <3588> piein <4095>

30:39 <02921> Myaljw <05348> Mydqn <06124> Mydqe <06629> Nauh <03205> Ndltw <04731> twlqmh <0413> la <06629> Nauh <03179> wmxyw(30:39)

30:39 egkisshswsin ta <3588> probata <4263> eiv <1519> tav <3588> rabdouv kai <2532> etikton <5088> ta <3588> probata <4263> dialeuka kai <2532> poikila <4164> kai <2532> spodoeidh ranta

30:40 <03837> Nbl <06629> Nau <05921> le <07896> Mts <03808> alw <0905> wdbl <05739> Myrde <0> wl <07896> tsyw <03837> Nbl <06629> Naub <02345> Mwx <03605> lkw <06124> dqe <0413> la <06629> Nauh <06440> ynp <05414> Ntyw <03290> bqey <06504> dyrph <03775> Mybvkhw(30:40)

30:40 touv <3588> de <1161> amnouv <286> diesteilen iakwb <2384> kai <2532> esthsen <2476> enantion <1726> twn <3588> probatwn <4263> krion dialeukon kai <2532> pan <3956> poikilon <4164> en <1722> toiv <3588> amnoiv <286> kai <2532> diecwrisen eautw <1438> poimnia <4168> kay <2596> eauton <1438> kai <2532> ouk <3364> emixen <3396> auta <846> eiv <1519> ta <3588> probata <4263> laban

30:41 <04731> twlqmb <03179> hnmxyl <07298> Myjhrb <06629> Nauh <05869> ynyel <04731> twlqmh <0853> ta <03290> bqey <07760> Mvw <07194> twrsqmh <06629> Nauh <03179> Mxy <03605> lkb <01961> hyhw(30:41)

30:41 egeneto <1096> de <1161> en <1722> tw <3588> kairw <2540> w <3739> enekisshsen ta <3588> probata <4263> en <1722> gastri <1064> lambanonta <2983> eyhken <5087> iakwb <2384> tav <3588> rabdouv enantion <1726> twn <3588> probatwn <4263> en <1722> taiv <3588> lhnoiv <3025> tou <3588> egkisshsai auta <846> kata <2596> tav <3588> rabdouv

30:42 <03290> bqeyl <07194> Myrsqhw <03837> Nbll <05848> Mypjeh <01961> hyhw <07760> Myvy <03808> al <06629> Nauh <05848> Pyjehbw(30:42)

30:42 hnika <2259> d <1161> an <302> etekon <5088> ta <3588> probata <4263> ouk <3364> etiyei <5087> egeneto <1096> de <1161> ta <3588> ashma <767> tou <3588> laban ta <3588> de <1161> epishma <1978> tou <3588> iakwb <2384>

30:43 <02543> Myrmxw <01581> Mylmgw <05650> Mydbew <08198> twxpsw <07227> twbr <06629> Nau <0> wl <01961> yhyw <03966> dam <03966> dam <0376> syah <06555> Urpyw(30:43)

30:43 kai <2532> eplouthsen <4147> o <3588> anyrwpov <444> sfodra <4970> sfodra <4970> kai <2532> egeneto <1096> autw <846> kthnh <2934> polla <4183> kai <2532> boev <1016> kai <2532> paidev <3816> kai <2532> paidiskai <3814> kai <2532> kamhloi <2574> kai <2532> onoi <3688>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA