Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Wahyu 20:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Why 20:3

lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, u  dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya v  di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa 1 , w  sebelum berakhir masa seribu tahun itu; kemudian dari pada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya.

AYT (2018)

melemparkannya ke dalam jurang maut, menutupnya, dan menyegelnya supaya ia tidak akan menyesatkan bangsa-bangsa lagi, sampai seribu tahun itu berakhir. Setelah itu, ia akan dilepaskan untuk sementara.

TL (1954) ©

SABDAweb Why 20:3

dan mencampakkan dia ke dalam lubang yang tiada terduga dalamnya itu, lalu menutup lubang itu, dan membubuh meterai di atasnya, supaya tiada ia menyesatkan segala bangsa lagi, sehingga genap seribu tahun itu; kemudian daripada itu tak dapat tiada ia akan dilepaskan kelak sedikit masa lamanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Why 20:3

Kemudian malaikat itu membuang naga itu ke dalam jurang maut, lalu mengunci jurang itu dan menyegelnya, supaya naga itu tidak lagi dapat menipu bangsa-bangsa sebelum masa seribu tahun itu habis. Sesudah itu ia harus dilepaskan untuk waktu yang singkat.

TSI (2014)

(20:2)

MILT (2008)

dan dia melemparkannya ke dalam Abyssos dan menutupnya dan memeteraikan di atasnya supaya dia tidak dapat lagi menyesatkan bangsa-bangsa, sampai masa seribu tahun digenapi. Dan setelah masa ini dia harus dibebaskan untuk beberapa saat.

Shellabear 2011 (2011)

Malaikat itu mencampakkan naga itu ke dalam jurang maut, menutup jurang itu lalu menyegelnya, supaya jangan lagi ia menyesatkan bangsa-bangsa sampai genap seribu tahun itu. Setelah itu ia harus dilepaskan untuk sementara waktu.

AVB (2015)

Dia menghumbankannya ke dalam jurang itu, dan menutupnya serta memateraikannya, supaya ia tidak dapat lagi memperdaya umat manusia hingga tamat tempoh seribu tahun. Selepas itu, ia akan dilepaskan seketika.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Why 20:3

lalu melemparkannya
<906>
ke dalam
<1519>
jurang maut
<12>
, dan
<2532>
menutup
<2808>
jurang maut itu dan
<2532>
memeteraikannya
<4972>
di atasnya
<1883>
, supaya
<2443>
ia jangan
<3361>
lagi
<2089>
menyesatkan
<4105>
bangsa-bangsa
<1484>
, sebelum
<891>
berakhir
<5055>
masa seribu
<5507>
tahun
<2094>
itu; kemudian
<3326>
dari pada itu ia akan dilepaskan
<3089>
untuk sedikit
<3398>
waktu lamanya
<5550>
.

[<2532> <846> <846> <5023> <1163> <846>]
TL ITL ©

SABDAweb Why 20:3

dan
<2532>
mencampakkan
<906>
dia
<846>
ke
<1519>
dalam lubang yang tiada terduga dalamnya
<12>
itu, lalu
<2532>
menutup
<2808>
lubang itu, dan
<2532>
membubuh
<4972>
meterai di atasnya
<1883>
, supaya
<2443>
tiada
<3361>
ia menyesatkan
<4105>
segala bangsa
<1484>
lagi
<2089>
, sehingga
<891>
genap
<5055>
seribu
<5507>
tahun
<2094>
itu; kemudian
<3326>
daripada itu tak
<1163>
dapat tiada ia akan dilepaskan
<3089>
kelak sedikit
<3398>
masa lamanya
<5550>
.
AYT ITL
melemparkannya
<906>
ke dalam
<1519>
jurang maut
<12>
, menutupnya
<2808>
, dan
<2532>
menyegelnya
<4972>
supaya
<2443>
ia tidak
<3361>
akan menyesatkan
<4105>
bangsa-bangsa
<1484>
lagi
<2089>
, sampai
<891>
seribu
<5507>
tahun
<2094>
itu berakhir
<5055>
. Setelah
<3326>
itu
<5023>
, ia akan
<1163>
dilepaskan
<3089>
untuk sementara
<3398> <5550>
.

[<2532> <846> <2532> <1883> <846> <846>]
AVB ITL
Dia menghumbankannya
<906>
ke dalam
<1519>
jurang
<12>
itu, dan
<2532>
menutupnya
<2808>
serta
<2532>
memateraikannya
<4972>
, supaya
<2443>
ia tidak
<3361>
dapat lagi
<2089>
memperdaya
<4105>
umat manusia
<1484>
hingga
<891>
tamat
<5055>
tempoh seribu
<5507>
tahun
<2094>
. Selepas itu
<3326>
, ia akan
<1163>
dilepaskan
<3089>
seketika.

[<2532> <846> <1883> <846> <5023> <846> <3398> <5550>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
ebalen
<906> (5627)
V-2AAI-3S
auton
<846>
P-ASM
eiv
<1519>
PREP
thn
<3588>
T-ASF
abusson
<12>
N-ASF
kai
<2532>
CONJ
ekleisen
<2808> (5656)
V-AAI-3S
kai
<2532>
CONJ
esfragisen
<4972> (5656)
V-AAI-3S
epanw
<1883>
ADV
autou
<846>
P-GSM
ina
<2443>
CONJ
mh
<3361>
PRT-N
planhsh
<4105> (5661)
V-AAS-3S
eti
<2089>
ADV
ta
<3588>
T-APN
eynh
<1484>
N-APN
acri
<891>
PREP
telesyh
<5055> (5686)
V-APS-3S
ta
<3588>
T-NPN
cilia
<5507>
A-NPN
eth
<2094>
N-NPN
meta
<3326>
PREP
tauta
<5023>
D-APN
dei
<1163> (5904)
V-PQI-3S
luyhnai
<3089> (5683)
V-APN
auton
<846>
P-ASM
mikron
<3398>
A-ASM
cronon
<5550>
N-ASM
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Why 20:3

lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, u  dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya v  di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa 1 , w  sebelum berakhir masa seribu tahun itu; kemudian dari pada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Why 20:3

lalu melemparkannya 1  ke dalam jurang maut, dan 2  5  menutup jurang maut itu dan 5  memeteraikannya 2  di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan 3  bangsa-bangsa, sebelum berakhir masa seribu 4  tahun itu; kemudian 5  dari pada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya.

Catatan Full Life

Why 20:3 1

Nas : Wahy 20:3

Bangsa-bangsa yang akan ada selama pemerintahan Kristus di bumi terdiri atas orang percaya yang hidup pada akhir masa kesengsaraan.

(lihat cat. --> Wahy 19:21;

lihat cat. --> Wahy 20:4).

[atau ref. Wahy 19:21; 20:4]

Sekalipun kadang kala istilah "bangsa-bangsa" dipakai secara khusus untuk orang-orang yang tidak percaya, namun Yohanes memakainya juga untuk menunjuk kepada orang-orang yang telah diselamatkan. (Wahy 21:24; 22:2).

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA