Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 1:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 1:6

Jawab mereka kepadanya: "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami: Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman TUHAN: Apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun j  lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati."

AYT (2018)

Mereka menjawab kepadanya, “Seseorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, ‘Pergi dan kembalilah kepada raja yang mengutusmu dan berbicaralah kepadanya, ‘Inilah firman TUHAN: ‘Apakah karena tidak ada Allah di Israel sehingga kamu menyuruh untuk meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, ilah di Ekron? Oleh sebab itu, dari tempat tidur tempat kamu berbaring, kamu tidak akan bangun lagi dari atasnya, karena kamu pasti akan mati.’”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 1:6

Maka sembah mereka itu kepadanya: Adalah seorang anu datang mendapatkan patik serta katanya: Pergilah kamu, kembalilah kepada baginda, yang telah menyuruhkan kamu dan persembahkanlah kepadanya: Demikian inilah firman Tuhan: Adakah sebab tiada Allah di antara orang Israel, maka engkau sudah menyuruhkan orang bertanyakan Baal-Zebub, dewa orang Ekeron itu? Maka sebab itu tiada engkau akan turun dari pada peraduan yang telah kaunaiki itu, melainkan engkau akan mati kelak!

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 1:6

Mereka menjawab, "Seorang laki-laki datang menemui kami, dan menyuruh kami kembali untuk mengatakan kepada Baginda bahwa TUHAN berkata begini kepada Baginda, 'Apakah di Israel tidak ada Allah, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, dewa kota Ekron? Engkau tidak akan sembuh, engkau akan mati!'"

MILT (2008)

Dan mereka menjawab kepadanya, "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami: Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu. Dan katakan kepadanya beginilah firman TUHAN YAHWEH 03068: Apakah tidak ada Allah Elohim 0430 di Israel sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah ilah 0430 di Ekron? Karena itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur, yang di atasnya engkau berbaring, karena engkau pasti mati."

Shellabear 2011 (2011)

Jawab mereka kepadanya, "Ada seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, Pulanglah kembali kepada raja yang mengutus kamu, dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman ALLAH, "Tidak adakah Tuhan di Israil sehingga engkau menyuruh orang mencari petunjuk Baal-Zebub, dewa di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan turun lagi dari ranjang tempat engkau berbaring itu. Engkau pasti mati.""

AVB (2015)

Jawab mereka kepadanya, “Seorang datang menemui kami dan berkata kepada kami, ‘Pulanglah kembali kepada raja yang mengutus kamu, dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman TUHAN, “Tidak adakah Allah di Israel sehingga engkau menyuruh orang mencari daripada petunjuk Baal-Zebub, tuhan Ekron? Oleh sebab itu engkau tidak akan turun lagi dari ranjang tempat engkau berbaring itu. Engkau pasti mati.” ’ ”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 1:6

Jawab
<0559>
mereka kepadanya
<0413>
: "Ada seorang
<0376>
datang
<05927>
menemui
<07125>
kami dan berkata
<0559>
kepada
<0413>
kami: Pergilah
<01980>
, kembalilah
<07725>
kepada
<0413>
raja
<04428>
yang
<0834>
telah menyuruh
<07971>
kamu, dan katakanlah
<01696>
kepadanya
<0413>
: Beginilah
<03541>
firman
<0559>
TUHAN
<03068>
: Apakah tidak ada
<0369> <01097>
Allah
<0430>
di Israel
<03478>
, sehingga engkau
<0859>
menyuruh
<07971>
meminta petunjuk
<01875>
kepada Baal-Zebub
<01176>
, allah
<0430>
di Ekron
<06138>
? Sebab itu
<03651>
engkau tidak
<03808>
akan bangun
<05927>
lagi dari
<04480>
tempat tidur
<04296>
di mana
<08033> <0834>
engkau berbaring
<03381>
, sebab
<03588>
engkau pasti akan mati
<04191> <04191>
."
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 1:6

Maka sembah
<0559>
mereka itu kepadanya
<0413>
: Adalah seorang
<0376>
anu datang
<05927>
mendapatkan
<07125>
patik serta
<0413>
katanya
<0559>
: Pergilah
<01980>
kamu, kembalilah
<07725>
kepada
<0413>
baginda
<04428>
, yang telah
<0834>
menyuruhkan
<07971>
kamu dan persembahkanlah
<01696>
kepadanya
<0413>
: Demikian
<03541>
inilah firman
<0559>
Tuhan
<03068>
: Adakah sebab
<01097>
tiada
<0369>
Allah
<0430>
di antara orang Israel
<03478>
, maka engkau
<0859>
sudah menyuruhkan
<07971>
orang bertanyakan
<01875>
Baal-Zebub
<01176>
, dewa
<0430>
orang Ekeron
<06138>
itu? Maka sebab itu
<03651>
tiada
<03808>
engkau akan turun
<03381>
dari
<04480>
pada peraduan
<04296>
yang
<08033> <0834>
telah kaunaiki
<05927>
itu, melainkan
<03588>
engkau akan mati
<04191>
kelak!
AYT ITL
Mereka menjawab
<0559>
kepadanya
<0413>
, “Seseorang
<0376>
datang
<05927>
menemui
<07125>
kami dan berkata
<0559>
kepada
<0413>
kami, ‘Pergi
<01980>
dan kembalilah
<07725>
kepada
<0413>
raja
<04428>
yang
<0834>
mengutusmu
<07971>
dan berbicaralah
<01696>
kepadanya
<0413>
, ‘Inilah
<03541>
firman
<0559>
TUHAN
<03068>
: ‘Apakah karena tidak
<01097>
ada
<0369>
Allah
<0430>
di Israel
<03478>
sehingga kamu
<0859>
menyuruh
<07971>
untuk meminta petunjuk
<01875>
kepada Baal-Zebub
<01176>
, ilah
<0430>
di Ekron
<06138>
? Oleh sebab itu
<03651>
, dari tempat tidur
<04296>
tempat di mana
<08033>
kamu berbaring
<03381>
, kamu tidak
<03808>
akan bangun
<05927>
lagi dari atasnya
<04480>
, karena
<03588>
kamu pasti
<04191> <0> <04191> <0>
akan mati
<0> <04191> <0> <04191>
.’”

[<0853> <00> <0834>]
AVB ITL
Jawab
<0559>
mereka kepadanya
<0413>
, “Seorang
<0376>
datang
<05927>
menemui
<07125>
kami dan berkata
<0559>
kepada
<0413>
kami, ‘Pulanglah
<01980>
kembali
<07725>
kepada
<0413>
raja
<04428>
yang
<0834>
mengutus
<07971>
kamu, dan katakanlah
<01696>
kepadanya
<0413>
: Beginilah
<03541>
firman
<0559>
TUHAN
<03068>
, “Tidak
<01097> <0369>
adakah Allah
<0430>
di Israel
<03478>
sehingga engkau
<0859>
menyuruh
<07971>
orang mencari
<01875> <0>
daripada petunjuk
<0> <01875>
Baal-Zebub
<01176>
, tuhan
<0430>
Ekron
<06138>
? Oleh sebab itu
<03651>
engkau tidak
<03808>
akan turun
<03381>
lagi dari
<04480>
ranjang
<04296>
tempat
<08033>
engkau berbaring
<05927>
itu. Engkau
<03588>
pasti mati
<04191> <04191>
.”’”

[<0853> <00> <0834>]
HEBREW
twmt
<04191>
twm
<04191>
yk
<03588>
hnmm
<04480>
drt
<03381>
al
<03808>
Ms
<08033>
tyle
<05927>
rsa
<0834>
hjmh
<04296>
Nkl
<03651>
Nwrqe
<06138>
yhla
<0430>
bwbz
<01176>
lebb
<0>
srdl
<01875>
xls
<07971>
hta
<0859>
larvyb
<03478>
Myhla
<0430>
Nya
<0369>
ylbmh
<01097>
hwhy
<03068>
rma
<0559>
hk
<03541>
wyla
<0413>
Mtrbdw
<01696>
Mkta
<0853>
xls
<07971>
rsa
<0834>
Klmh
<04428>
la
<0413>
wbws
<07725>
wkl
<01980>
wnyla
<0413>
rmayw
<0559>
wntarql
<07125>
hle
<05927>
sya
<0376>
wyla
<0413>
wrmayw (1:6)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 1:6

Jawab 1  mereka kepadanya: "Ada seorang datang menemui kami dan berkata 1  kepada kami: Pergilah, kembalilah kepada raja yang telah menyuruh kamu, dan katakanlah kepadanya: Beginilah firman 1  TUHAN: Apakah tidak ada Allah di Israel, sehingga engkau menyuruh meminta petunjuk kepada Baal-Zebub, allah di Ekron? Sebab itu engkau tidak akan bangun 2  lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati."

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA