Resource > Belajar Sendiri Bahasa Yunani (Yoppi) >  Belajar Sendiri Bahasa Yunani Berdasarkan Injil Yohanes > 
BAB 06. KATA BENDA: DEKLENSI II BERAKHIRAN ~ος (LANJUTAN) 
 A. Evaluasi

Lengkapilah tabel di bawah ini:

νεανισκος, ου, ο, anak muda, teruna βιβλος, ου, η, buku, kitab

    (η adalah kata sandang untuk gender feminin)

 

tg.

jm.

   

tg.

jm.

nom.

νεανισκος

   

nom.

βιβλος

 

vok.

     

vok.

   

ak.

     

ak.

   

gen.

     

gen.

   

dat.

     

dat.

   

Bandingkan hasil Anda dengan tabel yang diberikan di Bab 4.

 B. Firman Allah yang Hidup

14:16 καvγω εvρωτησω τον πατερα και αλλον παρακλητον δωσει υμιν, ινα μεθV υμων ειvς τον αιvωνα η,

Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya,

Kata παρακλητος hanya digunakan oleh Yohanes. Kata ini berasal dari kata kerja παρακαλεω `memanggil seseorang demi bantuan'. Ada beberapa macam arti terkandung di dalam παρακλητος: `Penasihat', `Penghibur', `Penolong', `Pembimbing'. Yesus dan Roh Kudus memang mencakup semuanya itu.

 C. Kosakata dan Latihan

Kata benda berakhiran -ος

Maskulin: 16 kata (lanjutan), total: 96 kata

αγιασμος

kekudusan, pengudusan

κραβαττος

tilam, tikar

αvσπασμος

salam, penghormatan

νεανισκος

anak muda, teruna

βιος

hidup, milik

ορκος

sumpah

διωγμος

aniaya

οιvκονομος

bendahara, pengurus, yg dipercaya

δολος

kepalsuan, tipu daya, kelicikan

πορνος

orang yang cabul

επαινος

pujian, yang patut dipuji

στρατηγος

kepala pengawal, pembesar kota

κλαδος

cabang

συνδουλος

sesama hamba, kawan pelayan

κληρος

undi, bagian

χρυσος

emas

1

1:47 ....:Ιδε αvληθωςΊσραηλιτης εvν ω δολος ουvκ εστιν.

...."Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada tipu daya di dalamnya!"

2

Rm 2:29 .... ου ο επαινος ουvκ εξ αvνθρωπων αvλλV εvκ του θεου.

....Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah.

3

Rm 11:18 μη κατακαυχω των κλαδων\ ....

janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu! ....

4

Luk 23:34 .... διαμεριζομενοι δε τα ιματια αυvτου εβαλον κληρους.

.... Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian-Nya.

5

5:8 λεγει αυvτω ο Ίησους, :Εγειρε αρον τον κραβαττον σου και περιπατει.

Kata Yesus kepadanya: "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah."

6

1 Yoh 2:13 .... γραφω υμιν, νεανισκοι, οτι νενικηκατε τον πονηρον.

.... Aku menulis kepada kamu, anak-anak, karena kamu telah mengalahkan yang jahat.

7

Ibr 12:14 Ειvρηνην διωκετε μετα παντων και τον αγιασμον, ου χωρις ουvδεις οψεται τον κυριον,

Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa itu tidak seorang pun akan melihat Tuhan.

8

Mat 23:7 και τους αvσπασμους εvν ταις αvγοραις και καλεισθαι υπο των αvνθρωπων, ~Ραββι.

mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil (oleh orang-orang), Rabi.

9

1 Yoh 2:16 οτι παν το εvν τω κοσμω|, η εvπιθυμια της σαρκος και η εvπιθυμια των οvφθαλμων και η αvλαζονεια του βιου, ουvκ εστιν εvκ του πατρος αvλλV εvκ του κοσμου εvστιν.

Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.

10

Rm 8:35 τις ημας χωρισει αvπο της αvγαπης του Χριστου/* θλιψις η στενοχωρια η διωγμος η λιμος η γυμνοτης η κινδυνος η μαχαιρα*

Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang?

11

Rm 16:23 .... αvσπαζεται υμας :Εραστος ο οιvκονομος της πολεως και Κουαρτος ο αvδελφος.

.... Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Kwartus, saudara (kita).

12

Mat 26:72 και παλιν ηvρνησατο μετα ορκου οτι Ουvκ οιδα τον ανθρωπον.

Dan ia menyangkalnya pula dengan sumpah: "Aku tidak kenal orang itu."

13

Ibr 12:16 μη τις πορνος η βεβηλος ως VΗσαυ, ....

Janganlah ada orang yang cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau.

14

Kis 4:1 .... εvπεστησαν αυvτοις οι ιερεις και ο στρατηγος του ιερου και οι Σαδδουκαιοι,

.... mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki.

15

Kol 4:7 Τα κατV εvμε παντα γνωρισει υμιν Τυχικος ο αvγαπητος αvδελφος και πιστος διακονος και συνδουλος εν κυριω,

Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang terkasih, pelayan yang setia dan sesama hamba dalam Tuhan.

16

Mat 23:17 μωροι και τυφλοι, τις γαρ μειζων εvστιν, ο χρυσος η ο ναος ο αγιασας τον χρυσον*

Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau Bait Suci yang menguduskan emas itu?

Kata benda berakhiran -ος

Feminin: 8 kata

Αιγυπτος

Mesir

νοσος

penyakit

βιβλος

buku, kitab

οδος

jalan, perjalanan

Δαμασκος

Damsyik

ρ`αβδος

tongkat, tongkat raja

:Εφεσος

Efesus

Τυρος

Tirus

17

1:23 .... Ευvθυνατε την οδον κυριου, ....

.... Luruskanlah jalan Tuhan! ....

18

Mat 2:14 ο δε εvγερθεις παρελαβεν το παιδιον και την μητερα αυvτου νυκτος και αvνεχωρησεν εις Αιγυπτον,

Maka ia bangun, diambilnya Anak itu serta ibu-Nya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir,

19

2 Tim 4:12 Τυχικον δε αvπεστειλα εις :Εφεσον.

Tikhikus telah kukirim ke Efesus.

20

Kis 9:3 εvν δε τω πορευεσθαι εvγενετο αυvτον εvγγιζειν τη Δαμασκω, εvξαιφνης τε αυvτον περιηστραψεν φως εvκ του ουvρανου

Dalam perjalanannya ke Damaskus, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia.

21

Ibr 1:8 προς δε τον υιον, ~Ο θρονος σου ο θεος ειvς τον αιvωνα του αιvωνος, και η ρ`αβδος της ευvθυτητος ρ`αβδος της βασιλειας σου.

Tetapi tentang Anak Ia berkata: "takhtaMu, ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran."

22

Mat 8:17 .... Αυvτος τας αvσθενειας ημων ελαβεν και τας νοσους εvβαστασεν.

.... "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita."

23

Mat 15:21 Και εvξελθων εvκειθεν ο Ίησους αvνεχωρησεν ειvς τα μερη Τυρου και Σιδωνος.

Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke Tirus dan Sidon.

24

Mat 1:1 Βιβλος γενεσεως Ίησου Χριστου υιου/ Δαυιδ υιου/Άβρααμ.

(Inilah) buku silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham.

Kata benda berakhiran -ος

Gender ganda: 6 kata

διακονος

pelayan, diaken (m/f)

λιμος

kelaparan (m/f)

θεος

Allah, allah, dewa, dewi (m/f)

παρθενος

perawan, murni seperti perawan (m/f)

κοινωνος

sekutu, teman, partisipan (m/f)

πλουτος

kekayaan, kelimpahan (m/n)

25

1:1 Έν αvρχη ην ο λογος, και. ο λογος ην προς τον θεον, και θεος ην ο λογος.

Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah.

26

Kis 19:37 ηvγαγετε γαρ τους ανδρας τουτους ουτε ιεροσυλους ουτε βλασφημουντας την θεον ημων.

Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya.

27

Rm 11:33 V/Ω βαθος πλουτου και σοφιας και γνωσεως θεου\ ....

O, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah! ....

28

Ibr 11:26 μειζονα πλουτον ηγησαμενος των Αιvγυπτου θησαυρων τον οvνειδισμον του Χριστου/\ αvπεβλεπεν γαρ ειvς την μισθαποδοσιαν.

Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah.

29

12:26 εvαν εvμοι τις διακονη, εvμοι αvκολουθειτω, και οπου ειvμι εvγω εvκει και ο διακονος ο εvμος εσται\

....Barangsiapa melayani Aku, ia harus mengikut Aku dan di mana Aku berada, di situ pun pelayan-Ku akan berada. ....

30

Rm 16:1 Συνιστημι δε υμιν Φοιβην την αvδελφην ημων, ουσαν [και] διακονον της εvκκλησιας της εvν Κεγχρεαις,

Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita dan pelayan jemaat di Kengkrea,

31

Why 14:4 ουτοι ειvσιν οι μετα γυναικων ουvκ εvμολυνθησαν, παρθενοι γαρ ειvσιν, ....

Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan, karena mereka murni seperti perawan ....

32

Mat 25:7 τοτε ηvγερθησαν πασαι αι παρθενοι εvκειναι και εvκοσμησαν τας λαμπαδας εαυτων.

Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.

33

Luk 15:17 .... Ποσοι μισθιοι του πατρος μου περισσευονται αρτων, εvγω δε λιμω ωδε αvπολλυμαι.

.... Betapa banyaknya orang upahan bapaku yang berlimpah-limpah makanan, tetapi aku di sini mati kelaparan.

34

Kis 11:28 αvναστας δε εις εvξ αυvτων οvνοματι {Αγαβος εvσημανεν δια του πνευματος λιμον μεγαλην μελλειν εσεσθαι εvφV ολην την οιvκουμενην, ....

Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa Roh ia mengatakan, bahwa seluruh dunia akan ditimpa kelaparan yang besar. ....

35

1 Kor 10:20 .... ουv θελω δε υμας κοινωνους των δαιμονιων γινεσθαι.

.... Dan aku tidak mau, bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat.

36

2 Pet 1:4 .... ινα δια τουτων γενησθε θειας κοινωνοι φυσεως αvποφυγοντες της εvν τω κοσμω| εvν εvπιθυμια φθορας.

.... supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia.

 D. Highlight

Bacalah 1:29-51. Carilah dan tandai kata-kata benda dari deklensi II berakhiran -ος yang sudah Anda kenal dari daftar kosakata.TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA