TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 13:31-35

13:31 ote <3753> oun <3767> exhlyen <1831> (5627) legei <3004> (5719) ihsouv <2424> nun <3568> edoxasyh <1392> (5681) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> kai <2532> o <3588> yeov <2316> edoxasyh <1392> (5681) en <1722> autw <846>

13:32 kai <2532> o <3588> yeov <2316> doxasei <1392> (5692) auton <846> en <1722> autw <846> kai <2532> euyuv <2117> doxasei <1392> (5692) auton <846>

13:33 teknia <5040> eti <2089> mikron <3397> mey <3326> umwn <5216> eimi <1510> (5748) zhthsete <2212> (5692) me <3165> kai <2532> kaywv <2531> eipon <2036> (5627) toiv <3588> ioudaioiv <2453> oti <3754> opou <3699> egw <1473> upagw <5217> (5719) umeiv <5210> ou <3756> dunasye <1410> (5736) elyein <2064> (5629) kai <2532> umin <5213> legw <3004> (5719) arti <737>

13:34 entolhn <1785> kainhn <2537> didwmi <1325> (5719) umin <5213> ina <2443> agapate <25> (5725) allhlouv <240> kaywv <2531> hgaphsa <25> (5656) umav <5209> ina <2443> kai <2532> umeiv <5210> agapate <25> (5725) allhlouv <240>

13:35 en <1722> toutw <5129> gnwsontai <1097> (5695) pantev <3956> oti <3754> emoi <1698> mayhtai <3101> este <1510> (5748) ean <1437> agaphn <26> echte <2192> (5725) en <1722> allhloiv <240>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA