TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 13:44-46

13:44 omoia <3664> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> yhsaurw <2344> kekrummenw <2928> (5772) en <1722> tw <3588> agrw <68> on <3739> eurwn <2147> (5631) anyrwpov <444> ekruqen <2928> (5656) kai <2532> apo <575> thv <3588> carav <5479> autou <846> upagei <5217> (5719) kai <2532> pwlei <4453> (5719) osa <3745> ecei <2192> (5719) kai <2532> agorazei <59> (5719) ton <3588> agron <68> ekeinon <1565>

13:45 palin <3825> omoia <3664> estin <1510> (5748) h <3588> basileia <932> twn <3588> ouranwn <3772> emporw <1713> zhtounti <2212> (5723) kalouv <2570> margaritav <3135>

13:46 eurwn <2147> (5631) de <1161> ena <1520> polutimon <4186> margarithn <3135> apelywn <565> (5631) pepraken <4097> (5758) panta <3956> osa <3745> eicen <2192> (5707) kai <2532> hgorasen <59> (5656) auton <846>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA