TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 3:4-5

3:4 alla <235> eceiv <2192> (5719) oliga <3641> onomata <3686> en <1722> sardesin <4554> a <3739> ouk <3756> emolunan <3435> (5656) ta <3588> imatia <2440> autwn <846> kai <2532> peripathsousin <4043> (5692) met <3326> emou <1700> en <1722> leukoiv <3022> oti <3754> axioi <514> eisin <1510> (5748)

3:5 o <3588> nikwn <3528> (5723) outwv <3779> peribaleitai <4016> (5698) en <1722> imatioiv <2440> leukoiv <3022> kai <2532> ou <3756> mh <3361> exaleiqw <1813> (5692) to <3588> onoma <3686> autou <846> ek <1537> thv <3588> biblou <976> thv <3588> zwhv <2222> kai <2532> omologhsw <3670> (5692) to <3588> onoma <3686> autou <846> enwpion <1799> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> kai <2532> enwpion <1799> twn <3588> aggelwn <32> autou <846>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA