TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Wahyu 21:3-4

21:3 kai <2532> hkousa <191> (5656) fwnhv <5456> megalhv <3173> ek <1537> tou <3588> yronou <2362> legoushv <3004> (5723) idou <2400> (5628) h <3588> skhnh <4633> tou <3588> yeou <2316> meta <3326> twn <3588> anyrwpwn <444> kai <2532> skhnwsei <4637> (5692) met <3326> autwn <846> kai <2532> autoi <846> laoi <2992> autou <846> esontai <1510> (5704) kai <2532> autov <846> o <3588> yeov <2316> met <3326> autwn <846> estai <1510> (5704)

21:4 kai <2532> exaleiqei <1813> (5692) pan <3956> dakruon <1144> ek <1537> twn <3588> ofyalmwn <3788> autwn <846> kai <2532> o <3588> yanatov <2288> ouk <3756> estai <1510> (5704) eti <2089> oute <3777> penyov <3997> oute <3777> kraugh <2906> oute <3777> ponov <4192> ouk <3756> estai <1510> (5704) eti <2089> ta <3588> prwta <4413> aphlyan <565> (5627)

Wahyu 21:7

21:7 o <3588> nikwn <3528> (5723) klhronomhsei <2816> (5692) tauta <3778> kai <2532> esomai <1510> (5704) autw <846> yeov <2316> kai <2532> autov <846> estai <1510> (5704) moi <3427> uiov <5207>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA