TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kolose 1:15-17

1:15 ov <3739> estin <1510> (5748) eikwn <1504> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> aoratou <517> prwtotokov <4416> pashv <3956> ktisewv <2937>

1:16 oti <3754> en <1722> autw <846> ektisyh <2936> (5681) ta <3588> panta <3956> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> kai <2532> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> ta <3588> orata <3707> kai <2532> ta <3588> aorata <517> eite <1535> yronoi <2362> eite <1535> kuriothtev <2963> eite <1535> arcai <746> eite <1535> exousiai <1849> ta <3588> panta <3956> di <1223> autou <846> kai <2532> eiv <1519> auton <846> ektistai <2936> (5769)

1:17 kai <2532> autov <846> estin <1510> (5748) pro <4253> pantwn <3956> kai <2532> ta <3588> panta <3956> en <1722> autw <846> sunesthken <4921> (5758)TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA