TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 2:11

2:11 krhtev <2912> kai <2532> arabev <690> akouomen <191> (5719) lalountwn <2980> (5723) autwn <846> taiv <3588> hmeteraiv <2251> glwssaiv <1100> ta <3588> megaleia <3167> tou <3588> yeou <2316>

Kisah Para Rasul 2:36

2:36 asfalwv <806> oun <3767> ginwsketw <1097> (5720) pav <3956> oikov <3624> israhl <2474> oti <3754> kai <2532> kurion <2962> auton <846> kai <2532> criston <5547> epoihsen <4160> (5656) o <3588> yeov <2316> touton <5126> ton <3588> ihsoun <2424> on <3739> umeiv <5210> estaurwsate <4717> (5656)

Kisah Para Rasul 4:12

4:12 kai <2532> ouk <3756> estin <1510> (5748) en <1722> allw <243> oudeni <3762> h <3588> swthria <4991> oude <3761> gar <1063> onoma <3686> estin <1510> (5748) eteron <2087> upo <5259> ton <3588> ouranon <3772> to <3588> dedomenon <1325> (5772) en <1722> anyrwpoiv <444> en <1722> w <3739> dei <1163> (5904) swyhnai <4982> (5683) hmav <2248>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA