TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Hosea 11:1--14:9

Konteks
Kasih TUHAN mengalahkan kedegilan orang Israel
11:1 Ketika Israel masih muda, v  Kukasihi w  dia, dan dari Mesir Kupanggil anak-Ku 1  x  itu. 11:2 Makin Kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapan-Ku; y  mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, z  dan membakar korban kepada patung-patung. a  11:3 Padahal Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tangan-Ku, b  tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa Aku menyembuhkan c  mereka. 11:4 Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih 2 . d  Bagi mereka Aku seperti orang yang mengangkat kuk e  dari tulang rahang mereka; Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka f  makan. g  11:5 Mereka harus kembali ke tanah Mesir, h  dan Asyur i  akan menjadi raja mereka 3 , sebab mereka menolak untuk bertobat. j  11:6 Pedang k  akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang l  pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. 11:7 Umat-Ku betah dalam membelakangi m  Aku; n  mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan nama-Ku. 11:8 Masakan Aku membiarkan o  engkau, hai Efraim 4 , p  menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan Aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim? q  Hati-Ku berbalik dalam diri-Ku, belas kasihan-Ku r  bangkit serentak. s  11:9 Aku tidak akan melaksanakan murka-Ku t  yang bernyala-nyala 5  itu, tidak akan membinasakan u  Efraim kembali. Sebab Aku ini Allah dan bukan manusia, v  Yang Kudus w  di tengah-tengahmu, dan Aku tidak datang untuk menghanguskan. 11:10 Mereka akan mengikuti TUHAN, Ia akan mengaum x  seperti singa. y  Sungguh, Ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar z  dari barat, a  11:11 seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati b  dari tanah Asyur, c  lalu Aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah d  mereka, demikianlah firman TUHAN.
Efraim dan Yakub bapa leluhurnya
11:12 (12-1) Dengan kebohongan e  Aku telah dikepung oleh Efraim, dengan tipu oleh kaum Israel; sedang Yehuda menghilang dari dekat Allah, dari dekat Yang Mahakudus f  yang setia. g  12:1 (12-2) Efraim h  menjaga angin 6 , i  dan mengejar angin timur sehari suntuk, memperbanyak dusta dan pemusnahan; j  mereka mengadakan perjanjian dengan Asyur, k  dan membawa minyak kepada Mesir. l  12:2 (12-3) TUHAN mempunyai perbantahan m  dengan Yehuda, n  Ia akan menghukum o  Yakub sesuai dengan tingkah lakunya, dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. p  12:3 (12-4) Di dalam kandungan ia menipu q  saudaranya, dan dalam kegagahannya ia bergumul r  dengan Allah. 12:4 (12-5) Ia bergumul dengan Malaikat dan menang; ia menangis dan memohon belas kasihan kepada-Nya. Di Betel s  ia bertemu dengan Dia, dan di sanalah Dia berfirman kepadanya: 12:5 (12-6) --yakni TUHAN, Allah semesta alam, TUHAN nama-Nya t -- 12:6 (12-7) "Engkau ini harus berbalik u  kepada Allahmu 7 , peliharalah kasih setia dan hukum, v  dan nantikanlah Allahmu senantiasa. w " 12:7 (12-8) Sama seperti Kanaan 8 , dengan neraca x  palsu di tangannya, dan suka memeras, 12:8 (12-9) berkatalah y  Efraim: "Bukankah aku telah menjadi kaya, z  telah mendapat harta benda bagiku! Tetapi segala hasil jerih payahku tidak mendatangkan kesalahan yang merupakan dosa bagiku." 12:9 (12-10) Tetapi Aku adalah TUHAN, Allahmu sejak di tanah Mesir; a  Aku masih mau membuat engkau diam kembali di kemah-kemah b  seperti di hari-hari pertemuan raya. 12:10 (12-11) Aku berbicara kepada para nabi 9  dan banyak kali memberi penglihatan dan memberi perumpamaan c  dengan perantaraan para nabi. d  12:11 (12-12) Bila di Gilead ada kejahatan, e  maka mereka menjadi kesia-siaan belaka; di Gilgal f  mereka mempersembahkan lembu-lembu jantan, maka mezbah-mezbah mereka juga menjadi seperti timbunan batu di alur-alur ladang. g  12:12 (12-13) Yakub melarikan diri ke tanah Aram, h  dan Israel memperhambakan diri untuk mendapat isteri, ya, untuk mendapat isteri ia menjadi gembala. i  12:13 (12-14) Israel dituntun oleh TUHAN keluar dari Mesir j  dengan perantaraan seorang nabi, ya, ia dijaga k  oleh seorang nabi. 12:14 (12-15) Efraim telah menimbulkan sakit hati-Nya secara pahit, maka Tuhannya akan membiarkan hutang darahnya l  menimpa dia, dan akan membalas celanya m  kepadanya.
Murka TUHAN akan menimpa Efraim
13:1 Apabila Efraim berbicara, gemetarlah n  orang; ia diangkat-angkat o  di Israel, tetapi ia bersalah dengan menyembah p  Baal, sehingga matilah ia. 13:2 Sekarangpun mereka terus berdosa 10 , dan membuat q  baginya patung tuangan dari perak r  dan berhala-berhala sesuai dengan kecakapan mereka; semuanya itu buatan tukang-tukang. s  Persembahkanlah korban kepadanya!, kata mereka. Baiklah manusia mencium t  anak-anak lembu! u  13:3 Sebab itu mereka akan seperti kabut pagi atau seperti embun yang hilang v  pagi-pagi benar, seperti debu jerami w  yang diterbangkan badai dari tempat pengirikan x  atau seperti asap y  dari tingkap. 13:4 Tetapi Aku adalah TUHAN, Allahmu sejak di tanah Mesir; z  engkau tidak mengenal a  allah kecuali Aku, b  dan tidak ada juruselamat c  selain dari Aku. 13:5 Akulah yang mengenal engkau di padang gurun, d  di tanah yang gersang. 13:6 Ketika mereka makan rumput, maka mereka kenyang 11 ; setelah mereka kenyang, maka hati mereka meninggi; e  itulah sebabnya mereka melupakan f  Aku. g  13:7 Maka Aku menjadi seperti singa h  bagi mereka, seperti macan tutul Aku mengintip-intip di pinggir jalan. 13:8 Aku mau mendatangi mereka seperti beruang yang kehilangan anak, i  Aku mau mengoyakkan dada mereka. Di sana Aku memakan mereka seperti singa; j  binatang liar di padang akan merobek k  mereka. 13:9 Aku membinasakan engkau, hai Israel, l  siapakah yang dapat menolong m  engkau? 13:10 Di mana gerangan rajamu, n  supaya diselamatkannya engkau, dan semua pemukamu, supaya diberinya engkau keadilan, hai, engkau yang berkata: "Berilah kepadaku seorang raja dan pemuka-pemuka! o " 13:11 Aku memberikan engkau seorang raja p  dalam murka-Ku dan mengambilnya q  dalam gemas-Ku. 13:12 Kesalahan Efraim dibungkus, dosanya disimpan. r  13:13 Sakit beranak s  mendahului kelahirannya, tetapi ia adalah seorang anak yang tidak bijaksana; sebab tidak pada waktunya ia bergerak, bila waktunya t  tiba, ia tidak mau keluar dari kandungan u  ibu. 13:14 Akan Kubebaskankah mereka dari kuasa dunia orang mati, v  akan Kutebuskah mereka dari pada maut 12 ? w  Di manakah penyakit samparmu, hai maut, di manakah tenaga pembinasamu, x  hai dunia orang mati? Mata-Ku tertutup bagi belas kasihan. 13:15 Sekalipun ia tumbuh subur y  di antara rumput-rumput, maka angin timur, z  angin TUHAN, akan datang, bertiup dari padang gurun, mengeringkan a  sumber-sumbernya dan merusakkan mata-mata airnya; dirampasnya b  harta benda, segala barang yang indah-indah. 13:16 (14-1) Samaria c  harus mendapat hukuman, d  sebab ia memberontak e  terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, f  bayi-bayinya akan diremukkan, g  dan perempuan-perempuannya h  yang mengandung akan dibelah perutnya.
Tentang pertobatan dan janji
14:1 (14-2) Bertobatlah, i  hai Israel 13 , kepada TUHAN, Allahmu, sebab engkau telah tergelincir j  karena kesalahanmu. k  14:2 (14-3) Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada TUHAN! katakanlah kepada-Nya: "Ampunilah l  segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, m  maka kami akan mempersembahkan pengakuan n  kami. 14:3 (14-4) Asyur tidak dapat menyelamatkan kami; o  kami tidak mau mengendarai kuda, p  dan kami tidak akan berkata lagi: Ya, Allah q  kami! kepada buatan r  tangan kami. Karena Engkau menyayangi anak yatim. s " 14:4 (14-5) Aku akan memulihkan t  mereka dari penyelewengan, u  Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela 14 , v  sebab murka-Ku telah surut w  dari pada mereka. 14:5 (14-6) Aku akan seperti embun x  bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung y  dan akan menjulurkan akar-akarnya z  seperti pohon hawar. a  14:6 (14-7) Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun b  dan berbau harum seperti yang di Libanon. c  14:7 (14-8) Mereka akan kembali dan diam dalam naungan-Ku d  dan tumbuh seperti gandum; mereka akan berkembang e  seperti pohon anggur, yang termasyhur seperti anggur f  Libanon. g  14:8 (14-9) Efraim, apakah lagi sangkut paut-Ku dengan berhala-berhala? h  Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau! Aku ini seperti pohon sanobar i  yang menghijau, dari pada-Ku engkau mendapat buah.
Penutup
14:9 (14-10) Siapa yang bijaksana 15 , j  biarlah ia memahami semuanya ini; siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya; k  sebab jalan-jalan TUHAN adalah lurus, l  dan orang benar menempuhnya, m  tetapi pemberontak tergelincir di situ.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[11:1]  1 Full Life : DARI MESIR KUPANGGIL ANAK-KU.

Nas : Hos 11:1

Allah menunjuk kepada sejarah Israel ketika mereka dibawa keluar dari Mesir untuk menjadi bangsa yang merdeka. Ia memanggil mereka "anak" (bd. Kel 4:22), namun tidak lama kemudian mereka menjadi anak yang murtad dan tidak taat (ayat Hos 11:2). Mat 2:14-15 menerapkan ayat ini kepada Yesus yang dibawa oleh Yusuf dan Maria ke Mesir dan kemudian dipanggil kembali ke Palestina setelah kematian Herodes.

[11:4]  2 Full Life : IKATAN KASIH.

Nas : Hos 11:4

Perhatian Allah tampak dalam cara Ia menuntun umat-Nya dengan tali kesetiaan dan ikatan kasih dan belas kasihan ilahi. Selaku Bapa dan Tabib, Ia selalu memperhatikan, menyembuhkan, dan menuntun, namun mereka tidak mengakui kasih dan berkat-Nya. Kita harus senantiasa bersyukur atas kasih Allah kepada kita yang ditunjukkan dalam keselamatan kita dan banyak cara lainnya, baik di masa lalu maupun masa kini. Kita harus bekerja keras mengembangkan hati yang berterima kasih yang mengasihi Dia sebagai tanggapan atas kasih-Nya.

[11:5]  3 Full Life : ASYUR AKAN MENJADI RAJA MEREKA.

Nas : Hos 11:5

"Mesir" melambangkan tempat perbudakan

(lihat cat. --> Hos 9:3);

[atau ref. Hos 9:3]

Mesir ke mana kerajaan utara (Israel) akan dibawa karena penyembahan berhala mereka adalah Asyur. Pembuangan ini terjadi ketika Samaria dibinasakan pada tahun 722 SM. Israel utara tidak pernah dipulihkan sebagai suatu bangsa tersendiri, sekalipun ada sisa yang kembali (Yeh 8:35; Yeh 47:13). Perhatikan bahwa di dalam PB, Hana adalah dari suku Asyer (Luk 2:36), salah satu suku kerajaan utara. Jadi, pengertian "sepuluh suku terhilang" itu hanya khayalan; mereka tidak pernah terhilang. Beberapa anggota kerajaan utara menolak penyembahan berhala dan bergabung dengan kerajaan Yehuda, baik sebelum maupun sesudah kejatuhan Samaria (bd. 2Taw 15:9; 34:9;

lihat cat. --> 2Raj 17:18),

[atau ref. 2Raj 17:18]

sedangkan yang lain menikah dengan bangsa-bangsa lainnya dan menjadi orang Samaria

(lihat cat. --> 2Raj 17:24).

[atau ref. 2Raj 17:24]

[11:8]  4 Full Life : MASAKAN AKU MEMBIARKAN ENGKAU, HAI EFRAIM?

Nas : Hos 11:8

Ayat ini termasuk ayat Alkitab yang paling mengesankan, yang menunjukkan kasih mendalam, belas kasihan dan kesedihan yang diderita oleh Tuhan demi orang berdosa. Ayat ini menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kasih dan belas kasihan-Nya adalah bagaikan Bapa yang memperhatikan anak-anaknya (Yer 31:9). Dia tidak mau melepaskan umat-Nya yang tidak patuh, dan Ia merasa sedih bila terpaksa harus menghukum mereka.

[11:9]  5 Full Life : MELAKSANAKAN MURKA-KU YANG MENYALA-NYALA.

Nas : Hos 11:9

Israel tidak akan mengalami murka Allah sepenuhnya. Mereka tidak akan dibinasakan sama sekali ketika Allah menghukum mereka; sebaliknya, Ia akan menyelamatkan kaum sisa yang dipakai-Nya untuk membangun kembali bangsa itu.

[12:1]  6 Full Life : EFRAIM MENJAGA ANGIN.

Nas : Hos 12:2

Menjaga atau mengejar angin melambangkan persekutuan Israel dengan Mesir dan Asyur. Politik luar negeri ini tidak ada gunanya dalam memperoleh perlindungan dari musuh-musuh mereka.

[12:6]  7 Full Life : BERBALIK KEPADA ALLAHMU.

Nas : Hos 12:7

Sekalipun umat Allah tidak setia, Ia tetap mengingatkan mereka bahwa mereka harus berbalik kepada-Nya, memelihara kasih setia dan keadilan, dan tetap menantikan Dia. Kembali kepada Tuhan dan bertobat dari dosa bukanlah sekadar menyesali dosa-dosa. Kita harus sungguh-sungguh ikut Tuhan dalam kasih dan kebenaran sesuai dengan Alkitab dan terus-menerus mencari wajah-Nya di dalam doa.

[12:7]  8 Full Life : SEPERTI KANAAN

Nas : Hos 12:8

(versi Inggris NIV -- seperti pedagang). Hosea menyatakan secara tidak langsung bahwa orang Israel menggunakan cara-cara dagang Kanaan yang bertentangan dengan kejujuran yang dituntut Allah. Pada saat bersamaan, para pedagang beranggapan bahwa mereka tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas ketidakjujuran mereka. Umat Allah harus selalu diberi tahu bahwa Dia akan menghukum mereka jikalau mereka melakukan perbuatan dosa dan mengikuti cara-cara duniawi.

[12:10]  9 Full Life : BERBICARA KEPADA PARA NABI.

Nas : Hos 12:11

Dengan setia Allah telah mengutus banyak nabi untuk memberitakan amanat-Nya dalam berbagai cara dan menjelaskan kebenaran Firman-Nya. Karena itu umat tersebut tidak dapat berdalih bahwa mereka tidak mengetahui tuntutan-tuntutan-Nya; mereka sedang menolak penyataan ilahi dan Allah akan menghukum mereka karena menganggap hina utusan-utusan-Nya. Orang yang telah mendengar Firman Allah tidak mempunyai dalih jikalau lalai melakukan apa yang telah diperintahkan oleh-Nya.

[13:2]  10 Full Life : MEREKA TERUS BERDOSA.

Nas : Hos 13:2

Orang Israel menderita kematian rohani ketika mereka berpaling kepada penyembahan Baal; karena itu mereka makin terlibat di dalam dosa dan penyembahan berhala. Mencium patung anak lembu itu menggambarkan penyembahan palsu kepada Tuhan yang telah mereka campurkan dengan penyembahan berhala. Gambaran tentang embun, debu jerami dan asap (ayat Hos 13:3) menekankan bahwa hukuman Allah akan segera tiba dan umat itu akan musnah. Mereka yang memutarbalikkan ibadah kepada Tuhan dengan bersumpah setia pada cara-cara dunia menjadikan ibadah mereka tidak berguna, dan mereka tidak dapat mengharapkan Allah membantu mereka.

[13:6]  11 Full Life : MEREKA KENYANG.

Nas : Hos 13:6

Allah telah memberkati negeri itu, dan umat telah mengalami kemakmuran. Karena keberhasilan dan kekayaan mereka, mereka telah menjadi puas dan dapat berdiri sendiri, serta berpikir bahwa mereka tidak memerlukan Allah dan firman-Nya. Demikian pula, apabila kita mengalami berkat berlimpah-limpah, kita sering tergoda untuk merasa bahwa kita tidak perlu mencari Allah dan pertolongan-Nya; hati dan pikiran kita cenderung berpaling pada hal-hal duniawi (bd. Ul 6:10-15; 8:11-20). Tuhan akan menghukum kita sebagaimana Dia menghukum orang Israel jikalau kita melupakan Dia dalam kesombongan kita.

[13:14]  12 Full Life : AKAN KUTEBUSKAH MEREKA DARI PADA MAUT?

Nas : Hos 13:14

Janji Allah untuk menebus bangsa itu dari maut berarti bahwa kaum sisa akan selamat

(lihat cat. --> Hos 11:5).

[atau ref. Hos 11:5]

Maksud Allah tidak berubah. Ia masih Penebus dari maut, kubur dan neraka, dan Ia siap melepaskan sekarang. Puncak penebusan akan terjadi pada hari kebangkitan. Kematian dan kuburan merupakan penguasa yang kejam, tetapi keduanya tidak bisa menggagalkan maksud Allah bagi umat-Nya. PB menunjuk kepada kebangkitan Kristus sebagai jaminan kemenangan Allah (1Kor 15:54-55;

lihat art. KEBANGKITAN TUBUH).

[14:1]  13 Full Life : BERTOBATLAH, HAI ISRAEL.

Nas : Hos 14:2

Walaupun dosa-dosa mereka menyebabkan kejatuhan mereka, orang Israel masih sempat untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tetapi Allah meminta lebih banyak daripada sekadar kurban-kurban tidak berarti yang mereka persembahkan; Ia meminta mereka mempersembahkan kata-kata yang keluar dari dalam hati mereka -- kata-kata kepatuhan, kata-kata pujian, kata-kata yang menunjukkan perubahan sikap hati, kata-kata yang menunjukkan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Kata-kata seperti ini akan menghasilkan perbuatan yang menyenangkan Tuhan.

[14:4]  14 Full Life : MENGASIHI MEREKA DENGAN SUKARELA.

Nas : Hos 14:5-8

Setelah umat itu menanggung hukuman mereka, Allah akan menyembuhkan dan memulihkan mereka, memperhatikan mereka sebagaimana seorang ayah memperhatikan anak-anaknya. Gaya hidup mereka akan indah dan murni bagaikan bunga bakung; seperti pohon hawar dari Libanon. Umat itu akan kuat, sangat berharga dan berakar dalam di dalam firman Allah. Semua kiasan dalam ayat-ayat ini menunjukkan betapa berharganya umat Allah yang dipulihkan ini bagi Dia.

[14:9]  15 Full Life : SIAPA YANG BIJAKSANA?

Nas : Hos 14:10

Hikmat sejati mencakup pengenalan akan Allah dan jalan-jalan-Nya ini; terungkap dalam gaya hidup yang sesuai dengan standar-standar kebenaran-Nya (Ul 4:3-9; Mazm 111:10; Ams 1:7; 8:10,32-36). Hikmat dalam Alkitab tidak pernah sekadar memiliki kecerdasan intelektual saja; hikmat selalu praktis dan mencakup hubungan yang benar dengan Tuhan

(lihat cat. --> Ams 1:2).

[atau ref. Ams 1:2]TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA