TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Hosea 1:1--6:11

Konteks
Judul
1:1 Firman TUHAN yang datang a  kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, b  Yotam, c  Ahas d  dan Hizkia, e  raja-raja Yehuda, f  dan pada zaman Yerobeam g  bin Yoas, raja Israel. h 
Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia
1:2 Ketika TUHAN mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea: "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal 1  i  dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal j  hebat dengan membelakangi TUHAN." 1:3 Maka pergilah ia dan mengawini Gomer k  binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. 1:4 Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Hosea: "Berilah nama Yizreel l  kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka Aku akan menghukum keluarga Yehu 2  karena hutang darah Yizreel dan Aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel 3 . 1:5 Maka pada waktu itu Aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel. m " 1:6 Lalu perempuan n  itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah TUHAN kepada Hosea: "Berilah nama Lo-Ruhama o  kepada anak itu, sebab Aku tidak akan menyayangi lagi 4  kaum Israel, p  dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. 1:7 Tetapi Aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi TUHAN, Allah q  mereka. Aku akan menyelamatkan mereka 5  bukan dengan panah r  atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." 1:8 Sesudah menyapih Lo-Ruhama, s  mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. 1:9 Lalu berfirmanlah Ia: "Berilah nama Lo-Ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umat-Ku 6  dan Aku ini bukanlah Allahmu. t "
Janji tentang keselamatan
1:10 Tetapi kelak, jumlah orang Israel akan seperti pasir laut 7 , yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. u  Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka: "Kamu ini bukanlah umat-Ku," akan dikatakan kepada mereka: "Anak-anak Allah v  w  yang hidup." 1:11 Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul x  bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka satu pemimpin, y  lalu mereka akan menduduki negeri z  ini, sebab besar hari Yizreel a  itu 8 . 2:1 (1-12) Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki: "Ami!" dan kepada saudara-saudaramu perempuan: "Ruhama! b "
Israel ditolak dan dipulihkan
2:2 (2-1) "Adukanlah ibumu 9 , c  adukanlah, sebab dia bukan isteri-Ku, dan Aku ini bukan suaminya; biarlah dijauhkannya sundalnya d  dari mukanya, dan zinahnya dari antara buah dadanya, 2:3 (2-2) supaya jangan Aku menanggalkan e  pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, f  membuat dia seperti padang gurun, g  dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. 2:4 (2-3) Tentang anak-anaknya, h  Aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak sundal. i  2:5 (2-4) Sebab ibu mereka telah menjadi sundal; dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh. Sebab dia berkata: Aku mau mengikuti para kekasihku, j  yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. k  2:6 (2-5) Sebab itu, sesungguhnya, Aku akan menyekat jalannya 10  dengan duri-duri, dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. l  2:7 (2-6) Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka; m  dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata: Aku akan pulang kembali kepada suamiku n  yang pertama, o  sebab waktu itu aku lebih berbahagia p  dari pada sekarang. 2:8 (2-7) Tetapi dia tidak insaf 11  q  bahwa Akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur dan minyak, r  dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas s  yang dibuat mereka menjadi patung Baal. t  2:9 (2-8) Sebab itu Aku akan mengambil kembali gandum-Ku u  pada masanya dan anggur-Ku v  pada musimnya, dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenan-Ku yang harus menutupi auratnya. 2:10 (2-9) Dan sekarang, Aku akan menyingkapkan w  kemaluannya, di depan mata para kekasihnya, x  dan seorangpun tidak akan melepaskan dia dari tangan-Ku. y  2:11 (2-10) Aku akan menghentikan z  segala kegirangannya 12 , a  hari rayanya, bulan barunya dan hari Sabatnya dan segala perayaannya. b  2:12 (2-11) Aku akan memusnahkan pohon anggurnya c  dan pohon aranya, d  yang tentangnya dikatakannya: Ini semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku! e  Aku akan membuatnya menjadi hutan, f  dan binatang-binatang di padang akan memakannya g  habis. 2:13 (2-12) Dan Aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban h  untuk para Baal, i  berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, j  dan mengikuti para kekasihnya k  dan melupakan l  Aku," demikianlah firman TUHAN. m  2:14 (2-13) "Sebab itu, sesungguhnya, Aku ini akan membujuk dia 13 , dan membawa dia ke padang gurun, n  dan berbicara menenangkan hatinya. 2:15 (2-14) Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akhor o  menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri p  di sana seperti pada masa mudanya, q  seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. r  2:16 (2-15) Maka pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN, engkau akan memanggil Aku: Suamiku, s  dan tidak lagi memanggil Aku: Baalku! 2:17 (2-16) Lalu Aku menjauhkan nama para Baal dari mulutmu, t  maka nama mereka tidak lagi disebut. u  2:18 (2-17) Aku akan mengikat perjanjian bagimu pada waktu itu dengan binatang-binatang di padang dan dengan burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata di muka bumi; v  Aku akan meniadakan w  busur panah, pedang dan alat perang dari negeri, dan akan membuat engkau berbaring dengan tenteram. x  2:19 (2-18) Aku akan menjadikan y  engkau isteri-Ku untuk selama-lamanya dan Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam keadilan dan kebenaran, z  dalam kasih setia dan kasih sayang. a  2:20 (2-19) Aku akan menjadikan engkau isteri-Ku dalam kesetiaan 14 , sehingga engkau akan mengenal b  TUHAN. c  2:21 (2-20) Maka pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN, Aku akan mendengarkan d  langit, dan langit akan mendengarkan bumi. 2:22 (2-21) Bumi akan mendengarkan gandum, anggur dan minyak, e  dan mereka ini akan mendengarkan Yizreel. f  2:23 (2-22) Aku akan menaburkan g  dia bagi-Ku di bumi 15 , dan akan menyayangi Lo-Ruhama, h  dan Aku berkata kepada Lo-Ami: Umat-Ku i  engkau! dan ia akan berkata: Allahku! j "
Diterima kembali, tetapi dianggap sepi
3:1 Berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah 16 , k  seperti TUHAN juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. l " 3:2 Lalu aku membeli dia 17  bagiku dengan bayaran lima belas syikal perak dan satu setengah homer jelai. 3:3 Aku berkata kepadanya: "Lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki; juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau." 3:4 Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, m  tiada korban, n  tiada tugu berhala o  dan tiada efod p  dan terafim. q  3:5 Sesudah itu orang Israel akan berbalik 18  dan akan mencari r  TUHAN, Allah mereka, dan Daud, raja s  mereka. Mereka akan datang dengan gementar t  kepada TUHAN dan kepada kebaikan-Nya pada hari-hari yang terakhir. u 
Menentang imam dan bangsa yang tidak setia
4:1 Dengarlah firman TUHAN, hai orang Israel, sebab TUHAN mempunyai perkara 19  v  dengan penduduk negeri w  ini, sebab tidak ada kesetiaan x  dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan y  akan Allah di negeri z  ini. 4:2 Hanya mengutuk, berbohong, a  membunuh, b  mencuri, c  berzinah, d  melakukan kekerasan dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. e  4:3 Sebab itu negeri ini akan berkabung, f  dan seluruh penduduknya akan merana; g  juga binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, bahkan ikan-ikan di laut akan mati h  lenyap. 4:4 Hanya janganlah ada orang mengadu, dan janganlah ada orang menegor, sebab terhadap engkaulah pengaduan-Ku itu, hai imam! i  4:5 Engkau akan tergelincir j  jatuh pada siang hari, juga nabi akan tergelincir jatuh bersama-sama engkau pada malam hari; dan Aku akan membinasakan ibumu. k  4:6 Umat-Ku binasa karena tidak mengenal l  Allah; karena engkaulah yang menolak pengenalan itu 20  maka Aku menolak engkau menjadi imam-Ku; dan karena engkau melupakan pengajaran m  Allahmu, maka Aku juga akan melupakan anak-anakmu. 4:7 Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepada-Ku, kemuliaan n  mereka akan Kutukar dengan kehinaan. o  4:8 Mereka mendapat rezeki dari dosa umat-Ku dan mengharapkan umat-Ku itu berbuat salah. p  4:9 Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam 21 : q  Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya dan Aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya r  kepadanya. 4:10 Mereka akan makan, tetapi tidak menjadi kenyang, s  mereka akan bersundal, t  tetapi tidak menjadi banyak, sebab mereka telah meninggalkan u  TUHAN untuk berpegang kepada sundal. v  4:11 Anggur w  dan air anggur 22  menghilangkan daya pikir. x  4:12 Umat-Ku bertanya kepada pohonnya, y  dan tongkatnya z  akan memberitahu kepadanya, sebab roh perzinahan a  menyesatkan b  mereka, dan mereka berzinah meninggalkan c  Allah mereka. 4:13 Mereka mempersembahkan korban di puncak gunung-gunung dan membakar korban di atas bukit-bukit, di bawah pohon besar d  dan pohon hawar dan pohon rimbun, sebab naungannya baik. e  Itulah sebabnya anak-anakmu perempuan berzinah f  dan menantu-menantumu perempuan bersundal. g  4:14 Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzinah, atau menantu-menantumu perempuan, sekalipun mereka bersundal; sebab mereka sendiri mengasingkan diri bersama-sama dengan perempuan-perempuan sundal h  dan mempersembahkan korban bersama-sama dengan sundal-sundal bakti, i  dan umat yang tidak berpengertian j  akan runtuh. k  4:15 Jika engkau ini berzinah, hai Israel, janganlah Yehuda turut bersalah! Janganlah pergi ke Gilgal, l  dan janganlah naik ke Bet-Awen, m  dan janganlah bersumpah: "Demi TUHAN yang hidup 23 ! n " 4:16 Sebab Israel degil o  seperti lembu p  yang degil, masakan sekarang TUHAN menggembalakan mereka, seperti domba q  di tanah lapang? 4:17 Efraim bersekutu dengan berhala-berhala, biarkanlah dia! 4:18 Persepakatan para pemabuk! mereka menyerahkan diri habis-habisan kepada persundalan; mereka lebih mencintai kehinaan dari pada kemasyhuran mereka. 4:19 Angin r  melingkupi mereka dalam sayap-sayapnya, dan mereka akan mendapat malu s  karena korban-korban mereka.
Ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya
5:1 Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja! Sebab mengenai kamulah penghukuman t  itu, karena kamu telah menjadi perangkap 24  u  bagi Mizpa, dan jaring v  yang dikembangkan di atas gunung Tabor, 5:2 dan lobang yang dikeruk w  di lembah Sitim, maka Aku ini akan menghajar mereka x  sekalian. 5:3 Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi y  bagi-Ku, sebab engkau telah berzinah, hai Efraim; dan Israel telah menajiskan diri. z  5:4 Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik a  kepada Allah mereka, sebab roh perzinahan b  ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal c  TUHAN. 5:5 Kecongkakan Israel menjadi saksi d  terhadap dirinya sendiri; Efraim akan tergelincir e  jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka f  juga Yehuda. 5:6 Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya mereka akan pergi untuk mencari TUHAN, g  tetapi tidak akan menjumpai Dia; Ia telah menarik diri 25  h  dari mereka. 5:7 Mereka telah berkhianat i  terhadap TUHAN, sebab mereka telah memperanakkan anak-anak yang tidak sah; j  sekarang pembinasa k  akan memakan l  habis mereka dan ladang mereka.
Israel mencari pertolongan di mana-mana tetapi sia-sia
5:8 Tiuplah sangkakala m  di Gibea, n  dan nafiri di Rama. o  Berteriaklah di Bet-Awen, p  gemetarlah, hai Benyamin! 5:9 Efraim akan menjadi tandus, q  pada hari penghukuman; r  mengenai suku-suku Israel Aku memberitahu apa yang pasti. s  5:10 Para pemuka Yehuda adalah seperti orang-orang yang menggeser batas 26 ; t  ke atas mereka akan Kucurahkan gemas-Ku u  seperti air. 5:11 Efraim tertindas, diremukkan oleh hukuman, sebab ia berkeras untuk berjalan mengikuti kesia-siaan. v  5:12 Sebab itu Aku ini akan seperti ngengat w  bagi Efraim dan seperti belatung 27  x  bagi kaum Yehuda. 5:13 Ketika Efraim y  melihat penyakitnya, dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur z  dan mengutus orang kepada Raja 'Agung'. a  Tetapi iapun tidak dapat menyembuhkan b  kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul c  itu dari padamu. 5:14 Sebab Aku ini seperti singa d  bagi Efraim, dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku, Aku ini akan menerkam, e  lalu pergi, Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskan. f 
Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel
5:15 Aku akan pergi pulang ke tempat-Ku 28 , g  sampai mereka mengaku bersalah h  dan mencari wajah-Ku. i  Dalam kesesakannya j  mereka akan merindukan Aku: k  6:1 "Mari, kita akan berbalik l  kepada TUHAN, sebab Dialah yang telah menerkam m  dan yang akan menyembuhkan kita 29 , n  yang telah memukul dan yang akan membalut o  kita. 6:2 Ia akan menghidupkan kita p  sesudah dua hari 30 , pada hari q  yang ketiga Ia akan membangkitkan r  kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. 6:3 Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal TUHAN; Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan, s  seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. t " 6:4 Apakah yang akan Kulakukan kepadamu, hai Efraim? u  Apakah yang akan Kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi 31 , dan seperti embun yang hilang v  pagi-pagi benar. 6:5 Sebab itu Aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi, Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulut-Ku, w  dan hukum-Ku keluar seperti terang. x  6:6 Sebab Aku menyukai kasih setia, dan bukan korban sembelihan, y  dan menyukai pengenalan z  akan Allah 32 , lebih dari pada korban-korban bakaran. a 
Efraim tidak mau bertobat
6:7 Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian b  di Adam, di sana mereka telah berkhianat c  terhadap Aku. 6:8 Gilead adalah kota para penjahat, d  penuh dengan jejak darah. 6:9 Seperti gerombolan menghadang e  demikianlah persekutuan para imam; mereka membunuh f  di jalan ke Sikhem, sungguh, mereka melakukan perbuatan g  mesum. 6:10 Di antara kaum Israel telah Kulihat hal-hal yang mengerikan; h  di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. i  6:11 Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian: j  Apabila Aku memulihkan keadaan k  umat-Ku,
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:2]  1 Full Life : PEREMPUAN SUNDAL.

Nas : Hos 1:2

Hubungan Allah dengan Israel sering kali disamakan dengan ikatan pernikahan (mis. Yes 54:5; Yer 3:14; bd. Ef 5:22-32). Tindakan Israel "membelakangi Tuhan" untuk menyembah dewa-dewa dianggap oleh Allah sebagai ketidaksetiaan atau perzinaan rohani. Pernikahan Hosea akan menjadi pelajaran peraga bagi kerajaan utara yang tidak setia. Gomer mungkin sekali bukan seorang pelacur ketika menikah, tetapi kemudian ia akan melakukan perzinaan dan kebejatan jasmaniah, mungkin sebagai pelacur di kuil Baal. Meninggalkan Tuhan bukan hanya membawa dia kepada penyembahan palsu tetapi juga kepada norma kesusilaan yang makin rendah. Pola kehidupan tunasusila yang sama dapat dilihat dewasa ini manakala umat Allah berbalik dari pengabdian sejati kepada-Nya

(lihat cat. --> Ams 5:3).

[atau ref. Ams 5:3]

[1:4]  2 Full Life : SEDIKIT WAKTU LAGI ... MENGHUKUM KELUARGA YEHU.

Nas : Hos 1:4

Ayat ini sangat mungkin mengacu kembali pada pembantaian ke-70 putra Ahab oleh Yehu (2Raj 10:1-8). Sekalipun Yehu dipuji karena melaksanakan hukuman Allah yang adil atas keluarga Ahab, Yehu terlalu kejam (2Raj 10:30-31).

[1:4]  3 Full Life : MENGAKHIRI PEMERINTAHAN KAUM ISRAEL.

Nas : Hos 1:4

Allah akan segera menjatuhkan hukuman dan kebinasaan atas kerajaan utara, Israel. Kemungkinan besar Hosea hidup sampai dapat menyaksikan penggenapan nubuatnya ini pada tahun 722 SM, ketika Asyur merebut Samaria, menawan sekitar 10 persen penduduknya dan menjadikan sisanya bagian dari propinsi kerajaan Asyur.

[1:6]  4 Full Life : AKU TIDAK AKAN MENYAYANGI LAGI.

Nas : Hos 1:6

Nama "Lo-Ruhama" (har. --"tidak dikasihi") berarti bahwa Allah di dalam kekudusan-Nya telah menyatakan sudah tiba saat berakhir kesabaran-Nya; hukuman akhirnya harus dijatuhkan atas umat yang berdosa dan memberontak ini.

[1:7]  5 Full Life : AKU AKAN ... MENYELAMATKAN MEREKA.

Nas : Hos 1:7

Kerajaan selatan (Yehuda) tidak akan berakhir pada saat yang sama dengan kerajaan utara (Israel). Karena raja Hizkia sedang memimpin rakyatnya dalam pertobatan dan iman, Tuhan menyelamatkan mereka dari nasib Samaria ketika itu (2Raj 19:32-36; Yes 37:36). Kerajaan Yehuda masih bertahan 136 tahun lagi.

[1:9]  6 Full Life : KAMU INI BUKANLAH UMAT-KU.

Nas : Hos 1:9

Anak Gomer yang ketiga, seorang putra bernama "Lo-Ami" (artinya "bukan umat-Ku"), diperkirakan bukan anak Hosea. Nama anak ini melambangkan pemutusan hubungan perjanjian karena pemberontakan terus-menerus kepada Allah dan karena penyembahan berhala; penduduk kerajaan utara tidak dapat lagi mengharapkan Allah memberkati mereka dan membebaskan bangsa mereka. Hosea belajar melalui penderitaannya sendiri bagaimana hancur hati Allah atas dosa-dosa umat-Nya.

[1:10]  7 Full Life : SEPERTI PASIR LAUT.

Nas : Hos 1:10-11

Penolakan kerajaan utara oleh Allah sebagai bangsa yang terpisah tidak berarti bahwa Allah melupakan janji-Nya kepada Abraham, Ishak dan Yakub mengenai negeri dan bangsa itu. Kendatipun dosa Israel, Allah akan menemukan cara untuk memulihkan mereka kembali sebagai anak; Ia akan mempersatukan kedua belas suku itu menjadi satu bangsa di bawah satu pemimpin. Janji penyatuan kembali ini menunjuk kepada pemerintahan Mesias yang akan datang.

[1:11]  8 Full Life : BESAR HARI YIZREEL ITU.

Nas : Hos 1:11

Yizreel artinya "Allah memencarkan" dan di sini dipakai dalam arti yang agak berbeda dari ayat Hos 1:4. Allah akan memencarkan umat-Nya (ayat Hos 1:4), tetapi kelak Dia akan membawa mereka keluar dari negeri ke mana mereka terpencar dan akan menabur mereka dalam negeri sendiri, sebagaimana seorang petani menebarkan benihnya.

[2:2]  9 Full Life : ADUKANLAH IBUMU.

Nas : Hos 2:1-6

Hosea kembali kepada aneka peringatan tentang hukuman. "Adukanlah" merupakan istilah hukum untuk menggugat seseorang dengan pengaduan dan celaan. Bangsa itu adalah istri dan ibu; orang Israel secara pribadi adalah anak-anak yang telah berbalik kepada penyembahan berhala. Mereka harus bertobat dan meninggalkan "para kekasih" (Hos 2:4), yaitu berbagai dewa Kanaan.

[2:6]  10 Full Life : SEBAB ITU AKU AKAN MENYEKAT JALANNYA.

Nas : Hos 2:5

Allah berjanji untuk menyekat jalan orang Israel -- tidak untuk memusnahkan mereka, tetapi untuk menyadarkan mereka bahwa lebih baik bagi mereka untuk berbalik kepada Allah. Selalu tepat untuk berdoa agar Allah mengirim berbagai kesulitan ke dalam hidup anggota keluarga kita yang belum selamat, supaya mereka akan belajar bahwa jauh lebih baik untuk berbalik kepada Tuhan dan kebaikan-Nya daripada tetap tinggal dalam penderitaan dosa.

[2:8]  11 Full Life : DIA TIDAK INSAF.

Nas : Hos 2:7

Orang Israel menghubungkan panen baik mereka dengan para Baal (dewa-dewa Kanaan), padahal sesungguhnya itulah kemurahan dan kasih karunia Allah yang memberikan hal-hal baik kepada mereka. Kita harus senantiasa hati-hati untuk mengakui kasih karunia dan berkat-berkat Allah yang diberikan-Nya kepada kita dan bersyukur kepada-Nya dengan hati penuh terima kasih. Lalai melakukan hal ini merupakan langkah pertama untuk meninggalkan Dia.

[2:11]  12 Full Life : MENGHENTIKAN SEGALA KEGIRANGANNYA.

Nas : Hos 2:10

Allah bermaksud agar hari-hari raya dan hari-hari kudus Israel menjadi saat untuk bersukacita atas berkat-berkat-Nya; namun sukacita mereka telah berubah menjadi sekadar kegembiraan dan tertawa hampa dari orang-orang yang mencari hiburan. Berbagai perayaan yang diperintahkan Allah tidak lagi menjadi perayaan Allah; sebaliknya telah menjadi perayaan Israel, sekadar pertemuan sosial yang dirayakan dengan upacara kosong.

[2:14]  13 Full Life : SEBAB ITU ... MEMBUJUK DIA.

Nas : Hos 2:13

Hosea berpindah-pindah di antara peringatan akan hukuman dan janji-janji harapan dan pemulihan. Kedua ucapan "sebab itu" sebelum ini (ayat Hos 2:5,8) berbicara tentang hukuman; kini Allah menyatakan sebuah kontras yang besar dan menakjubkan. Dalam kasih karunia-Nya Ia masih akan memanggil Israel untuk kembali. Sebagaimana pada saat keluaran ketika Allah mengeluarkan umat-Nya dari Mesir ke padang gurun untuk memberi hukum-Nya dan menuntun mereka ke tanah perjanjian, demikian pula Ia akan mengeluarkan mereka lagi dari keadaan dosa mereka memasuki padang gurun yang baru, di mana Ia akan menuntun, mengajar, dan memulihkan mereka.

[2:20]  14 Full Life : AKU AKAN MENJADIKAN ENGKAU ISTERI-KU DALAM KESETIAAN

Nas : Hos 2:19

(versi Inggris NIV -- tunangan-Ku dalam kesetiaan). Pada zaman Alkitab, pertunangan menjadi ikatan perjanjian yang sama kuatnya dengan ikatan pernikahan itu sendiri. Di sini Allah berjanji untuk memulihkan Israel dalam hubungan perjanjian oleh kasih-Nya yang menebus dan menjadikan mereka mengenal Dia secara nyata dan pribadi. Sebagai balasan, Allah mengharapkan kebenaran, keadilan, kasih setia, kebaikan dan kesetiaan dari umat-Nya. Demikian pula, Allah menginginkan agar kita menunjukkan kesetiaan kepada Dia serta kasih dan belas kasihan yang sungguh-sungguh kepada sesama kita.

[2:23]  15 Full Life : MENABURKAN DIA BAGI-KU DI BUMI.

Nas : Hos 2:22

Rencana Allah bagi umat-Nya dalam mengeluarkan mereka dari Mesir ialah untuk menetapkan hubungan perjanjian dengan mereka (Kel 19:4); itu senantiasa merupakan rencana-Nya bagi umat manusia. PB menerapkan bagian terakhir dari ayat ini untuk mengikutsertakan orang-orang bukan Yahudi ke dalam gereja sebagai Israel-Nya yang baru (Rom 9:25-26; 1Pet 2:10).

[3:1]  16 Full Life : CINTAILAH PEREMPUAN YANG SUKA BERSUNDAL DAN BERZINAH.

Nas : Hos 3:1

Hosea kini harus menggambarkan kasih Allah bagi Israel dengan cara yang baru. Rupanya Gomer telah meninggalkan Hosea untuk melanjutkan penyembahan Baal yang amoral itu, tetapi Hosea tidak pernah berhenti mengasihi dia, sekalipun hatinya hancur. Ia harus pergi serta menyatakan kasih dan perhatiannya untuk dia lagi, sama seperti yang dilakukan Allah bagi Israel, sekalipun mereka telah meremukkan hatinya dengan berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai "kue kismis."

[3:2]  17 Full Life : AKU MEMBELI DIA.

Nas : Hos 3:2

Walaupun Gomer saat ini mungkin sekali berutang dan nyaris dijual sebagai budak, sebagaimana diizinkan hukum, Hosea datang dan membelinya dengan harga yang mahal. Tanggapan Hosea ini melukiskan kasih Allah yang menebus bagi orang berdosa, yang tidak sanggup menebus, membebaskan atau menyelamatkan diri mereka sendiri; satu-satunya harapan kita ialah kasih karunia-Nya.

[3:5]  18 Full Life : SESUDAH ITU ORANG ISRAEL AKAN BERBALIK.

Nas : Hos 3:5

Setelah lama tanpa raja atau pemimpin dan tanpa korban, Israel akan kembali kepada Allah dan kepada raja mereka dari keturunan Daud, yaitu Mesias. Mereka akan merendahkan diri, datang kepada-Nya dengan dukacita menurut kehendak Allah (2Kor 7:10) dan menyadari bahwa mereka memerlukan Juruselamat, Yesus.

[4:1]  19 Full Life : MEMPUNYAI PERKARA.

Nas : Hos 4:1

Pasal ini membuka bagian yang secara terinci membahas dosa Israel, yang berakar pada ketiadaan pengenalan akan Allah dan Alkitab

(lihat cat. --> Hos 4:6 berikut).

[atau ref. Hos 4:6]

Kejahatan dan kekerasan telah mencapai titik rawan; ketakutan dan kesedihan merajalela di seluruh negeri (ayat Hos 4:2). Peningkatan tindakan kekerasan selalu menyusul apabila suatu bangsa tidak mengakui Allah dan Firman-Nya sebagai kekuasaan tertinggi.

[4:6]  20 Full Life : ENGKAULAH YANG MENOLAK PENGENALAN ITU.

Nas : Hos 4:6

Ketiadaan pengenalan pribadi akan Allah sedang menghancurkan umat itu, tetapi bukan karena pengenalan itu tidak tersedia. Umat itu dengan sengaja menolak kebenaran yang diberikan Allah kepada mereka melalui para nabi dan Firman-Nya yang tertulis. Bahkan dewasa ini di dalam gereja ada orang sedang dihancurkan oleh cara-cara dosa dunia karena mereka tidak mengetahui Allah dan Firman-Nya yang terilham.

[4:9]  21 Full Life : SEPERTI NASIB RAKYAT, DEMIKIANLAH NASIB IMAM.

Nas : Hos 4:9

Daripada menuntun umat itu di jalan kebenaran dan keadilan, para imam mengikuti umat itu, sambil memberitakan hal-hal yang ingin mereka dengar dan tidak lagi menegur dosa-dosa mereka. Karena itu Allah akan menghukum baik para pemimpin rohani maupun umat itu karena kefasikan mereka.

[4:11]  22 Full Life : ANGGUR DAN AIR ANGGUR

Nas : Hos 4:11

(versi Inggris NIV -- anggur lama dan baru). Roh persundalan, apakah terkait dengan anggur yang lama atau yang baru, sedang merusak akal sehat dan pengenalan akan jalan-jalan Allah. Air anggur baru yang tidak di fermentasi (yaitu tirosh) itu sendiri adalah berkat

(lihat cat. --> Yes 65:8),

[atau ref. Yes 65:8]

tetapi itu berhenti menjadi berkat apabila dikaitkan dengan aneka kebiasaan jahat seperti persundalan dan penyembahan berhala (ayat Hos 4:12;

lihat art. ANGGUR PADA ZAMAN PERJANJIAN LAMA).

[4:15]  23 Full Life : TUHAN YANG HIDUP.

Nas : Hos 4:15

Para imam mempergunakan bahasa religius dan rohani untuk menipu umat itu dan membalik mereka dari penyembahan yang suci kepada Tuhan. Guru-guru palsu mengetahui bagaimana mempergunakan bahasa Alkitab untuk menyampaikan ajaran yang tidak alkitabiah. Kita harus menyimak dengan teliti apa yang diberitakan untuk mengevaluasi apakah yang diajarkan itu merupakan penjelasan yang benar dari Firman Allah yang tertulis atau tidak

(lihat art. GURU-GURU PALSU).

[5:1]  24 Full Life : KAMU TELAH MENJADI PERANGKAP.

Nas : Hos 5:1

Umat itu dijebak ke dalam penyembahan berhala oleh para pemimpin politik dan agama yang seharusnya menuntun mereka kepada Tuhan.

[5:6]  25 Full Life : IA TELAH MENARIK DIRI.

Nas : Hos 5:6

Orang Israel sedang datang dengan ternak dan kawanan domba mereka untuk mempersembahan korban dan mencari Tuhan, tetapi mereka tidak akan menemukan Dia. Ia telah menarik diri dari mereka karena perbuatan-perbuatan mereka itu jahat. Tidak ada kasih, iman, kesetiaan dan pertobatan sejati; hati mereka terlibat dalam kesenangan berdosa. Kadang-kadang apabila orang mencari pertolongan dari Tuhan, mereka tidak memperolehnya karena mereka terus berpegang pada daya tarik dunia yang amoral dan penuh dosa (bd. Yak 4:1-4;

lihat art. BERDOA DENGAN EFEKTIF).

[5:10]  26 Full Life : ORANG-ORANG YANG MENGGESER BATAS.

Nas : Hos 5:10

Akibat menggeser batu-batu batas dari tanah milik tetangga ialah mencuri sebagian tanah itu (Ul 19:14; 27:17).

[5:12]  27 Full Life : SEPERTI NGENGAT ... SEPERTI BELATUNG.

Nas : Hos 5:12

Karena pemberontakan mereka, Allah akan mendatangkan penyakit atas umat-Nya. Efraim (Israel yang utara) dan Yehuda akan membusuk. Dosa mendatangkan hukuman Allah; hanya ada satu penawar bagi dosa, penawar yang disediakan Allah -- darah Yesus.

[5:15]  28 Full Life : AKU AKAN PERGI PULANG KE TEMPAT-KU.

Nas : Hos 5:15

Allah tidak akan mendengar doa Israel yang memohon pertolongan sampai mereka mengakui kesalahan mereka, menanggung hukuman mereka dan dengan sungguh-sungguh mencari pertolongan-Nya. Pasal berikut mencatat kata-kata nubuat yang akan didoakan oleh suatu angkatan masa depan yang bertobat (Hos 6:1-3).

[6:1]  29 Full Life : DIALAH ... AKAN MENYEMBUHKAN KITA.

Nas : Hos 6:1

Dalam panggilan yang lain lagi untuk bertobat, Hosea memberikan kepastian bahwa sekalipun Allah harus menghukum dosa, Dia senantiasa ingin menyembuhkan dan memulihkan.

[6:2]  30 Full Life : IA AKAN MENGHIDUPKAN KITA SESUDAH DUA HARI.

Nas : Hos 6:2-3

Pertobatan yang ikhlas oleh umat Allah akan mendatangkan pembaharuan kehidupan rohani. Kemudian, ketika mereka lebih mengenal Tuhan, Dia akan datang bagaikan hujan, membawa berkat dan kehidupan rohani selanjutnya. Air sering kali dipakai sebagai lambang atau contoh Roh Kudus (lih. Yoh 7:37-39;

lihat cat. --> Mazm 1:3).

[atau ref. Mazm 1:3]

Hujan di musim semi adalah hujan yang turun semasa membajak dan menanam; keduanya melambangkan karya Roh Kudus dalam PL

(lihat art. ROH KUDUS DI DALAM PERJANJIAN LAMA).

Hujan di musim dingin turun pada masa menuai; hujan ini melambangkan karya Roh Kudus pada zaman gereja.

[6:4]  31 Full Life : KASIH SETIAMU SEPERTI KABUT PAGI.

Nas : Hos 6:4

"Kasih setia" (Ibr. _hesed_) mengacu kepada kasih perjanjian yang kudus, kokoh, dan setia. Israel mengaku sangat mengasihi Allah; tetapi seperti kabut pagi dan embun menguap dalam panas matahari, demikian pula kasih mereka, karena kasih itu dangkal dan mementingkan diri. Kita harus senantiasa menguji kasih kita kepada Allah dengan kesetiaan kita kepada Yesus Kristus dan komitmen kita pada hukum-Nya yang benar dan rencana-Nya di bumi.

[6:6]  32 Full Life : AKU MENYUKAI KASIH SETIA ... PENGENALAN AKAN ALLAH.

Nas : Hos 6:6

Yang sungguh-sungguh diminta Allah dari umat-Nya ialah "kasih setia" (Ibr. _hesed_; bd.

lihat cat. --> Hos 6:4 sebelumnya),

[atau ref. Hos 6:4]

yaitu kasih yang kokoh dan setia selaku tanggapan terhadap kasih-Nya; Ia juga mengharapkan pengenalan pribadi akan diri-Nya sebagai Tuhan atas kehidupan mereka. Allah menghendaki hal yang sama dari kita.TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA