TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ezra 7:1--10:44

Konteks
Ezra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah
7:1 Kemudian dari pada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artahsasta, y  raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra 1  bin Seraya z  bin Azarya bin Hilkia a  7:2 bin Salum bin Zadok b  bin Ahitub c  7:3 bin Amarya bin Azarya bin Merayot 7:4 bin Zerahya bin Uzi bin Buki 7:5 bin Abisua bin Pinehas d  bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. 7:6 Ezra e  ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan TUHAN, Allah Israel. Dan raja memberi f  dia segala yang diingininya, oleh karena tangan TUHAN, Allahnya, melindungi dia 2 . g  7:7 Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ketujuh zaman raja Artahsasta. h  7:8 Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ketujuh zaman raja itu. 7:9 Tepat pada tanggal satu bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel dan tepat pada tanggal satu bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. i  7:10 Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat TUHAN dan melakukannya serta mengajar 3  j  ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. 7:11 Inilah salinan surat, yang diberikan raja Artahsasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan TUHAN bagi orang Israel: 7:12 "Artahsasta, raja segala raja, k  kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit, dan selanjutnya. Maka sekarang, 7:13 olehku telah dikeluarkan perintah, bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam, atau para imamnya atau orang-orang Lewi, dan yang rela pergi ke Yerusalem, boleh turut pergi dengan engkau. 7:14 Oleh karena engkau disuruh raja serta ketujuh orang penasihatnya l  untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu, 7:15 dan untuk membawa perak dan emas, yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela m  kepada Allah Israel, yang tempat kediaman-Nya n  di Yerusalem, 7:16 beserta segala perak dan emas o  yang akan kauperoleh di seluruh propinsi Babel, dengan persembahan sukarela yang akan dipersembahkan oleh rakyat dan para imam bagi rumah Allah mereka yang ada di Yerusalem, p  7:17 maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba q  dengan korban sajiannya dan korban curahannya, r  dan haruslah semuanya itu kaupersembahkan s  di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. 7:18 Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya, boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. 7:19 Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diserahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah t  itu ke hadapan Allah di Yerusalem. 7:20 Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu, yang pembayarannya menjadi tanggunganmu, itu boleh kaubayar dari perbendaharaan u  kerajaan. 7:21 Kemudian aku, raja Artahsasta, telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat, begini: segala yang diminta dari padamu oleh imam Ezra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama, 7:22 dengan memakai perak sampai jumlah seratus talenta, gandum sampai jumlah seratus kor, anggur sampai jumlah seratus bat, minyak sampai jumlah seratus bat, dan garam tidak terbatas. 7:23 Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit, harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya v  kena murka. 7:24 Lagipula kami beritahukan kepadamu, bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, budak di bait Allah w  dan para hamba rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea. x  7:25 Maka engkau, hai Ezra, angkatlah y  pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu; dan orang yang belum mengetahuinya haruslah kauajar. z  7:26 Setiap orang, yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja, harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukuman mati, maupun dengan pembuangan, dengan hukuman denda atau hukuman penjara. a " 7:27 Terpujilah TUHAN, Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati b  raja, sehingga ia menyemarakkan c  rumah TUHAN yang ada di Yerusalem, 7:28 dan membuat aku disenangi d  oleh raja dan penasihat-penasihatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa!
Persiapan perjalanan
(7-28b) Maka aku menguatkan hatiku, karena tangan TUHAN, Allahku, melindungi aku e  dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. 8:1 Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan raja Artahsasta: f  8:2 dari bani Pinehas: Gersom; dari bani Itamar: Daniel; dari bani Daud: Hatus 8:3 bin Sekhanya; g  dari bani Paros: h  Zakharia, dan bersama-sama dia seratus lima puluh orang laki-laki tercatat di dalam silsilah; 8:4 dari bani Pahat-Moab: i  Elyoenai bin Zerahya, dan bersama-sama dia dua ratus orang laki-laki; 8:5 dari bani Zatu: Sekhanya bin Yahaziel, dan bersama-sama dia tiga ratus orang laki-laki; 8:6 dan dari bani Adin: j  Ebed bin Yonatan, dan bersama-sama dia lima puluh orang laki-laki; 8:7 dari bani Elam: Yesaya bin Atalya, dan bersama-sama dia tujuh puluh orang laki-laki; 8:8 dan dari bani Sefaca: Zebaja bin Mikhael, dan bersama-sama dia delapan puluh orang laki-laki; 8:9 dan dari bani Yoab: Obaja bin Yehiel, dan bersama-sama dia dua ratus delapan belas orang laki-laki; 8:10 dan dari bani Bani: Selomit bin Yosifya, dan bersama-sama dia seratus enam puluh orang laki-laki; 8:11 dan dari bani Bebai: Zakharia bin Bebai, dan bersama-sama dia dua puluh delapan orang laki-laki; 8:12 dan dari bani Azgad: Yohanan bin Hakatan, dan bersama-sama dia seratus sepuluh orang laki-laki; 8:13 dan dari bani Adonikam: k  yang datang kemudian, dan inilah nama mereka: Elifelet, Yehiel dan Semaya, dan bersama-sama mereka enam puluh orang laki-laki; 8:14 dan dari bani Bigwai: Utai dan Zabud dan bersama-sama dia tujuh puluh orang laki-laki. 8:15 Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa l  dan di sana kami berkemah tiga hari lamanya. Ketika kuselidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari bani Lewi. m  8:16 Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakharia, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar, 8:17 dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifya. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak n  di bait Allah di Kasifya itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. 8:18 Kemudian karena tangan murah Allah kami o  itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebya p  dengan anak-anak dan saudara-saudaranya, delapan belas orang; 8:19 dan Hasabya beserta Yesaya, dari bani Merari, dan saudara-saudaranya dan anak-anak mereka, dua puluh orang; 8:20 dan dari para budak q  di bait Allah, yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, dua ratus dua puluh orang, yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. 8:21 Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa r  itu, aku memaklumkan puasa 4  supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepada-Nya jalan s  yang aman 5  bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. 8:22 Karena aku malu meminta tentara t  dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan; sebab kami telah berkata kepada raja, demikian: "Tangan Allah kami melindungi semua u  orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka, tetapi kuasa murka-Nya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. v " 8:23 Jadi berpuasalah w  kami dan memohonkan hal itu kepada Allah 6  dan Allah mengabulkan permohonan kami. 8:24 Lalu aku memilih dua belas orang pemuka imam, yakni Serebya x  dan Hasabya, dan bersama-sama mereka sepuluh orang dari antara saudara-saudara mereka. 8:25 Aku menimbang y  bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami yang dikhususkan oleh raja serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya dan semua orang Israel yang ada di sana. 8:26 Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka: perak enam ratus lima puluh talenta, perlengkapan perak seharga seratus talenta, emas seratus talenta, 8:27 dua puluh piala emas seharga seribu dirham dan dua buah perlengkapan dari pada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. 8:28 Dan aku berkata kepada mereka: "Kamu kudus bagi TUHAN, z  dan perlengkapan-perlengkapan inipun kudus, dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada TUHAN, Allah nenek moyangmu; 8:29 rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah TUHAN." 8:30 Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami.
Tiba di Yerusalem
8:31 Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa a  pergi ke Yerusalem pada tanggal dua belas bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem, dan tangan Allah kami melindungi kami b  dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. 8:32 Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama tiga hari, c  8:33 maka pada hari yang keempat ditimbanglah d  perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami di bawah pengawasan imam Meremot e  bin Uria, yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yozabad f  bin Yesua dan Noaja bin Binui, g  orang-orang Lewi. 8:34 Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. 8:35 Pada waktu itu juga orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel: lembu jantan h  dua belas ekor untuk seluruh Israel, i  domba jantan sembilan puluh enam ekor, anak domba tujuh puluh tujuh ekor, kambing jantan j  sebagai korban penghapus dosa dua belas ekor, semuanya itu sebagai korban bakaran bagi TUHAN. 8:36 Mereka menyampaikan juga surat perintah k  raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat, l  dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. m 
Ezra mengaku dosa orang-orang Israel dalam doa
9:1 Sesudah semuanya itu terlaksana datanglah para pemuka mendekati aku dan berkata: "Orang-orang Israel awam, para imam dan orang-orang Lewi tidak memisahkan diri 7  n  dari penduduk negeri dengan segala kekejiannya, yakni dari orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Yebus, o  orang Amon, p  orang Moab, q  orang Mesir dan orang Amori. r  9:2 Karena mereka telah mengambil isteri dari antara anak perempuan s  orang-orang itu 8  untuk diri sendiri dan untuk anak-anak mereka, sehingga bercampurlah t  benih u  yang kudus 9  dengan penduduk negeri, bahkan para pemuka dan penguasalah yang lebih dahulu melakukan perbuatan tidak setia v  itu." 9:3 Ketika aku mendengar perkataan itu 10 , maka aku mengoyakkan w  pakaianku dan jubahku dan aku mencabut rambut kepalaku dan janggutku dan duduklah aku tertegun. x  9:4 Lalu berkumpullah kepadaku semua orang yang gemetar y  karena firman Allah Israel, oleh sebab perbuatan tidak setia orang-orang buangan itu, tetapi aku tetap duduk tertegun z  sampai korban petang. 9:5 Pada waktu korban petang a  bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diriku, lalu aku berlutut dengan pakaianku dan jubahku yang koyak-koyak sambil menadahkan tanganku b  kepada TUHAN, Allahku, 9:6 dan kataku: "Ya Allahku, aku malu c  dan mendapat cela, sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepada-Mu, ya Allahku, karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membubung ke langit. d  9:7 Dari zaman nenek moyang e  kami sampai hari ini kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami maka kami sekalian dengan raja-raja dan imam-imam kami diserahkan ke dalam tangan raja-raja negeri, ke dalam kuasa pedang, f  ke dalam penawanan g  dan penjarahan, dan penghinaan h  di depan umum, seperti yang terjadi sekarang ini. 9:8 Dan sekarang, baru saja kami alami kasih karunia i  dari pada TUHAN, Allah kami yang meninggalkan j  pada kami orang-orang yang terluput, dan memberi kami tempat k  menetap di tempat-Nya yang kudus, sehingga Allah kami membuat mata l  kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di dalam perbudakan kami. 9:9 Karena sungguhpun kami menjadi budak, m  tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan Allah kami. Ia membuat kami disayangi n  oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat kelegaan untuk membangun rumah Allah kami dan menegakkan kembali reruntuhannya, o  dan diberi tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. 9:10 Tetapi sekarang, ya Allah kami, apa yang akan kami katakan sesudah semuanya itu? Karena kami telah meninggalkan perintah-Mu, p  9:11 yang Kauperintahkan dengan perantaraan hamba-hamba-Mu, para nabi itu, dengan berfirman: Negeri yang kamu masuki q  untuk diduduki adalah negeri yang cemar r  oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan s  mereka di segenap negeri itu dari ujung ke ujung. 9:12 Jadi sekarang janganlah kamu memberikan anak-anak perempuanmu kepada anak lelaki mereka, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak lelakimu. Janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka t  untuk selama-lamanya, supaya kamu menjadi kuat, u  mengecap hasil tanah v  yang baik, dan mewariskan w  tanah itu kepada anak-anakmu untuk selama-lamanya. 9:13 Sesudah semua yang kami alami oleh sebab perbuatan kami yang jahat, x  dan oleh sebab kesalahan kami yang besar, sedangkan Engkau, ya Allah kami, tidak menghukum setimpal y  dengan dosa kami, dan masih mengaruniakan kepada kami orang-orang yang terluput sebanyak ini, 9:14 masakan kami kembali melanggar perintah-Mu dan kawin-mengawin z  dengan bangsa-bangsa yang keji ini? Tidakkah Engkau akan murka kepada kami sampai kami a  habis binasa, sehingga tidak ada yang tinggal b  hidup atau terluput? 9:15 Ya TUHAN, Allah Israel, Engkau maha benar, c  sebab kami masih dibiarkan tinggal sebagai orang-orang yang terluput, seperti yang terjadi sekarang ini. Lihatlah, kami menghadap hadirat-Mu dengan kesalahan kami. Bahwasanya, dalam keadaan demikian tidak mungkin orang tahan berdiri d  di hadapan-Mu. e "
Tindakan Ezra terhadap perkawinan campuran
10:1 Sementara Ezra berdoa dan mengaku f  dosa, sambil menangis g  dengan bersujud di depan rumah Allah, berhimpunlah kepadanya jemaah orang Israel yang sangat besar jumlahnya, laki-laki, perempuan dan anak-anak. Orang-orang itu menangis keras-keras. 10:2 Maka berbicaralah Sekhanya bin Yehiel, dari bani Elam, h  katanya kepada Ezra: "Kami telah melakukan perbuatan tidak setia i  terhadap Allah kita, oleh karena kami telah memperisteri perempuan asing dari antara penduduk negeri. Namun demikian sekarang juga masih ada harapan bagi Israel. j  10:3 Marilah kita sekarang mengikat perjanjian k  dengan Allah kita, bahwa kita akan mengusir l  semua perempuan itu 11  dengan anak-anak yang dilahirkan mereka, menurut nasihat tuan dan orang-orang yang gemetar karena perintah Allah kita. Dan biarlah orang bertindak menurut hukum Taurat. 10:4 Bangkitlah, karena hal itu adalah tugasmu. Kami akan mendampingi engkau. Kuatkanlah hatimu, dan bertindaklah 12 !" 10:5 Kemudian bangkitlah Ezra dan menyuruh para pemuka imam dan orang-orang Lewi dan segenap orang Israel bersumpah, m  bahwa mereka akan berbuat menurut perkataan itu, maka bersumpahlah mereka. 10:6 Sesudah itu Ezra pergi dari depan rumah Allah menuju bilik Yohanan bin Elyasib, dan di sana ia bermalam dengan tidak makan roti dan minum air, n  sebab ia berkabung karena orang-orang buangan itu telah melakukan perbuatan tidak setia. 10:7 Lalu disiarkanlah pengumuman di Yehuda dan di Yerusalem kepada semua orang yang pulang dari pembuangan untuk berhimpun di Yerusalem. 10:8 Barangsiapa dalam tiga hari tidak datang, maka menurut keputusan para pemimpin dan tua-tua segala hartanya akan disita dan ia akan dikucilkan dari jemaah yang pulang dari pembuangan. 10:9 Lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin o  di Yerusalem dalam tiga hari itu, yakni dalam bulan kesembilan pada tanggal dua puluh bulan itu. Seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah, sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. 10:10 Maka bangkitlah imam Ezra, p  lalu berkata kepada mereka: "Kamu telah melakukan perbuatan tidak setia, karena kamu memperisteri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan q  orang Israel. 10:11 Tetapi sekarang mengakulah di hadapan TUHAN, Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepada-Nya dan pisahkanlah dirimu 13  dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan r  asing itu!" 10:12 Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara s  nyaring: "Sesungguhnya, adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. 10:13 Tetapi orang-orang ini besar jumlahnya dan sekarang musim hujan, sehingga orang tidak sanggup lagi berdiri di luar. Lagipula pekerjaan itu bukan perkara sehari dua hari, karena dalam hal itu kami telah banyak melakukan pelanggaran. 10:14 Biarlah pemimpin-pemimpin kami bertindak mewakili jemaah seluruhnya, maka setiap orang di kota-kota kami yang memperisteri perempuan asing harus datang menghadap pada waktu-waktu tertentu, dan bersama-sama mereka para tua-tua dan para hakim t  di tiap-tiap kota, sampai murka u  Allah kami yang bernyala-nyala karena perkara ini dijauhkan dari kami." 10:15 Hanya Yonatan bin Asael, dan Yahzeya bin Tikwa, berdiri menentang perkara itu, disokong oleh Mesulam dan Sabetai, v  orang Lewi itu. 10:16 Tetapi mereka yang pulang dari pembuangan melakukannya. Maka imam Ezra memilih beberapa orang, kepala-kepala kaum keluarga, masing-masing untuk kaum keluarganya, semuanya dengan namanya disebut. Pada hari pertama bulan kesepuluh mereka bersidang untuk menyelidiki perkara itu, 10:17 dan mereka menyelesaikan segala urusan mengenai orang yang memperisteri perempuan asing itu pada hari pertama bulan pertama. 10:18 Di antara kaum imam yang memperisteri perempuan w  asing terdapat: dari bani Yesua x  bin Yozadak, dengan saudara-saudaranya: Maaseya, Eliezer, Yarib dan Gedalya. 10:19 Dengan memegang tangan, y  mereka itu berjanji akan mengusir isteri mereka. Dan mereka mempersembahkan seekor domba jantan dari kawanan kambing domba sebagai korban penebus salah z  karena kesalahan mereka. 10:20 Dari bani Imer: a  Hanani dan Zebaja; 10:21 dari bani Harim: b  Maaseya, Elia, Semaya, Yehiel dan Uzia; 10:22 dan dari bani Pasyhur: c  Elyoenai, Maaseya, Ismael, Netaneel, Yozabad dan Elasa. 10:23 Dari orang-orang Lewi: d  Yozabad, Simei, Kelaya (yakni Kelita), Petahya, Yuda dan Eliezer. 10:24 Dari para penyanyi: Elyasib. e  Dari para penunggu pintu gerbang: Salum, Telem dan Uri. 10:25 Dari orang-orang Israel yang lain: dari bani Paros: f  Ramya, Yezia, Malkia, Miyamin, Eleazar, Malkia dan Benaya. 10:26 Dari bani Elam: g  Matanya, Zakharia, Yehiel, Abdi, Yeremot dan Elia. 10:27 Dari bani Zatu: Elyoenai, Elyasib, Matanya, Yeremot, Zabad dan Aziza. 10:28 Dari bani Bebai: Yohanan, Hananya, Zabai dan Altai. 10:29 Dari bani Bani: Mesulam, Malukh, Adaya, Yasub, Seal dan Yeramot. 10:30 Dari bani Pahat-Moab: Adna dan Kelal, Benaya, Maaseya, Matania, Bezaleel, Binui dan Manasye. 10:31 Dari bani Harim: Eliezer, Yisia, Malkia, Semaya, Simeon, 10:32 Benyamin, Malukh, dan Semarya. 10:33 Dari bani Hasum: Matnai, Matata, Zabad, Elifelet, Yeremai, Manasye dan Simei. 10:34 Dari bani Bani: Maadai, Amram, Uel, 10:35 Benaya, Bedeya, Keluhu, 10:36 Wanya, Meremot, Elyasib, 10:37 Matanya, Matnai, Yaasai. 10:38 Dari bani Binui: Simei, 10:39 Selemya, Natan, Adaya, 10:40 Makhnadbai, Sasai, Sarai, 10:41 Azareel, Selemya, Semarya, 10:42 Salum, Amarya dan Yusuf. 10:43 Dari bani Nebo: Yeiel, Matica, Zabad, Zebina, Yadai, Yoel dan Benaya. 10:44 Mereka sekalian mengambil sebagai isteri perempuan asing; maka mereka menyuruh pergi isteri-isteri itu dengan anak-anaknya 14 .
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[7:1]  1 Full Life : EZRA.

Nas : Ezr 7:1

Kesenjangan yang sekitar 60 tahun terjadi di antara pasal Ezr 6:1-22 dengan pasal Ezr 7:1-28. Selama masa itu di Persia terjadilah peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam kitab Ester. Pasal Ezr 7:1-8:18 mencatat kepulangan rombongan kedua orang buangan ke Yerusalem dari Persia di bawah pimpinan Ezra (sekitar tahun 457 SM); pasal Ezr 9:1-10:44 menguraikan berbagai pembaharuan rohani yang diadakan Ezra setelah tiba di Yerusalem.

[7:6]  2 Full Life : TANGAN TUHAN, ALLAH-NYA, MELINDUNGI DIA.

Nas : Ezr 7:6

Tiga kali dalam pasal ini dikatakan bahwa tangan Tuhan melindungi Ezra (ayat Ezr 7:6,9,28; bd. Ezr 8:18,22,31). Tiga alasan diberikan dalam ayat Ezr 7:10: Ezra telah mengabdikan dirinya

 1. (1) untuk meneliti Firman Allah,
 2. (2) untuk melakukannya serta
 3. (3) mengajarkannya kepada orang lain

  (lihat cat. --> Ezr 7:10 selanjutnya).

  [atau ref. Ezr 7:10]

  Kesetiaan kepada Allah dan Firman-Nya akan senantiasa disertai berkat dan pertolongan Tuhan. Prinsip ini ditegaskan dalam ayat-ayat PB seperti Mat 5:6; Yoh 14:21; 15:7-10; Kis 10:1-4; 2Kor 6:16-18; Ibr 11:6; Yak 1:21-25; Wahy 3:7-10. Di Ezr 8:22, Ezra menambahkan peristiwa lain dimana tangan Allah melindungi umat-Nya, yaitu perkenan Allah datang kepada orang yang mengharapkan Dia dengan sepenuh hati. Siapa saja yang sungguh-sungguh mencari Allah dan dengan ikhlas menunjukkan kesetiaan kepada-Nya dan Firman-Nya akan mengalami tangan Allah melindungi dia.

[7:10]  3 Full Life : MENELITI TAURAT TUHAN DAN MELAKUKANNYA SERTA MENGAJAR.

Nas : Ezr 7:10

Ezra menjadi teladan bagi semua orang yang mengabdikan diri sebagai orang yang diurapi oleh Allah untuk meneliti, menaati, dan mengajarkan Firman Allah (bd. ayat Ezr 7:6,9).

 1. 1) Ezra percaya bahwa hukum Taurat diberikan melalui Musa oleh Allah sendiri dan karena itu menjadi kekuasaan tertinggi untuk seluruh umat Allah (ayat Ezr 7:6; bd. Neh 8:14).
 2. 2) Ezra mengabdikan dirinya untuk meneliti (harfiah -- "mencari") Firman Allah. Ia berusaha untuk mengetahui jalan pikiran Allah dalam semua hal yang berkaitan dengan kehidupan ini, dunia, dan maksud-maksud Allah bagi umat-Nya. Jadi, hikmat Allah ada di dalam dirinya (ayat Ezr 7:25).
 3. 3) Ezra mengabdikan diri untuk menaati ketetapan-ketetapan Allah dan standar-standar-Nya yang benar. Apa yang diajarkannya, dilakukannya juga (bd. Kis 1:1; 1Kor 9:27; 1Tim 4:12,16).
 4. 4) Ezra mengabdikan diri untuk mengajarkan Firman Allah supaya memelihara kebenaran, keadilan, dan kemurnian di antara umat Allah (lih. Ezr 10:10-11; Neh 8:2-18;

  lihat cat. --> 1Tim 1:5;

  [atau ref. 1Tim 1:5]

  lihat art. PENDALAMAN ALKITAB BAGI ORANG KRISTEN).

[8:21]  4 Full Life : AKU MEMAKLUMKAN PUASA.

Nas : Ezr 8:21

Berpuasa berarti tidak makan untuk jangka waktu terbatas

(lihat cat. --> Mat 6:16).

[atau ref. Mat 6:16]

Umat PL Allah berpuasa untuk menunjukkan kerendahan hati, penyangkalan diri, dan kepatuhan kepada Allah serta mencari kasih karunia, pertolongan, perlindungan, dan perkenan dari-Nya (ayat Ezr 8:21,31). Berpuasa dilakukan ketika mereka

 1. (1) tertekan oleh kesusahan yang berat (2Sam 12:16-23; 1Raj 21:20-27; Mazm 35:13; 69:11);
 2. (2) sedang menyembah Allah pada Hari Pendamaian (bd. Im 16:29-31; Im 23:26-32);
 3. (3) ingin menunjukkan pertobatan dan penyesalan (1Raj 21:27-29; Neh 9:1-2; Yoel 2:12-13; Yun 3:4-10);
 4. (4) sedang berhadapan dengan bahaya (2Taw 20:3; Ezr 8:21-23), penyakit (2Sam 12:15-16), dan kematian (1Sam 31:13);
 5. (5) sedang mempersiapkan diri untuk pelayanan (Kel 34:28; Ul 9:9-18), dan
 6. (6) mencari Allah untuk pembaharuan dan pemulihan (Dan 9:3-19).

[8:21]  5 Full Life : MEMOHON KEPADA-NYA JALAN YANG AMAN.

Nas : Ezr 8:21

Selalu dibenarkan untuk berdoa kepada Allah mohon pemeliharaan dan perlindungan-Nya sebelum mengadakan perjalanan. Pertolongan Allah jangan dianggap sudah semestinya, karena bimbingan dan perlindungan-Nya disampaikan kepada kita melalui doa-doa kita; dan pada saat kita sampai dengan selamat di tempat tujuan (ayat Ezr 8:32), jangan kita pernah lupa untuk mengucapkan syukur kepada-Nya.

[8:23]  6 Full Life : BERPUASALAH KAMI DAN MEMOHONKAN HAL ITU KEPADA ALLAH.

Nas : Ezr 8:23

Allah sangat berkenan pada umat yang dengan rendah hati dan sungguh-sungguh berpuasa dan memohon kepada-Nya tentang sesuatu hal (bd. Neh 1:4). Sebagaimana Allah menanggapi dengan baik permohonan Ezra, demikian pula Dia akan menghormati semua orang yang dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Dia di dalam doa dan puasa

(lihat cat. --> Ezr 8:21).

[atau ref. Ezr 8:21]

[9:1]  7 Full Life : ORANG-ORANG ... TIDAK MEMISAHKAN DIRI.

Nas : Ezr 9:1

Kegagalan orang Yahudi di masa lalu untuk memisahkan diri dari masyarakat berdosa di sekitar mereka telah menuntun mereka kepada penyembahan berhala dan kebejatan sehingga akhirnya menyebabkan penahanan dan pembuangan mereka (2Taw 36:14-21). Sekarang, setelah Allah mengembalikan sekelompok kecil sisa ke negeri itu (ayat Ezr 9:8-9), mereka sekali lagi melanggar ketetapan pokok Allah yang menuntut pemisahan dari gaya hidup orang fasik.

[9:2]  8 Full Life : MENGAMBIL ISTERI DARI ANTARA ANAK PEREMPUAN ORANG-ORANG ITU.

Nas : Ezr 9:2

Ketika Ezra tiba di Yerusalem, ia menemukan banyak orang, termasuk para imam, orang Lewi, dan para pejabat, telah menikah dengan wanita yang menyembah dewa-dewa lain serta mengikuti kebiasaan kafir yang menjijikkan dan cemar (ayat Ezr 9:1-2,11). Kawin campur dengan orang yang tidak beriman secara jelas dilarang dalam hukum Musa (Kel 34:11-16; Ul 7:1-4; bd. Mazm 106:35); PB juga melarang umat perjanjian Allah yang baru untuk menikahi orang yang tidak percaya (1Kor 7:39; bd. 2Kor 6:14).

[9:2]  9 Full Life : BENIH YANG KUDUS.

Nas : Ezr 9:2

Panggilan mulia Israel ialah untuk menjadi "bangsa yang kudus" (bd. Kel 19:6; Yes 6:13; Mal 2:15).

 1. 1) Mereka akan menjadi milik Allah yang berharga, mencerminkan kepribadian dan kekudusan-Nya sementara memisahkan diri dari cara-cara amoral orang-orang yang bukan umat-Nya (Ul 7:1-11).
 2. 2) Orang percaya PB juga dipanggil untuk hidup terpisah dari dunia (2Kor 6:14-18). Orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan haruslah menjadi "bangsa yang kudus" (1Pet 2:9-12), dikhususkan untuk melaksanakan kehendak dan pekerjaan Bapa. Secara tidak langsung dinyatakan bahwa seorang percaya yang dipimpin Roh akan hidup benar dan terpisah dalam persekutuan dengan Allah (1Kor 6:11), hidup sedemikian rupa sehingga berbeda dengan angkatan yang rusak ini (Kis 2:40;

  lihat art. PEMISAHAN ROHANI ORANG PERCAYA);

  orang demikian akan senantiasa berusaha menggenapi kehendak Allah selaku anak-Nya yang sejati (Rom 8:13-16).

[9:3]  10 Full Life : KETIKA AKU MENDENGAR PERKATAAN ITU.

Nas : Ezr 9:3

Tanggapan Ezra yang sedih dan doanya adalah contoh yang baik sekali dari keprihatinan dan kekhawatiran yang seharusnya dialami oleh semua hamba Allah yang benar ketika menyaksikan umat Allah menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan fasik.

 1. 1) Ezra terkejut, malu, dan sangat sedih karena kesalahan umat itu (ayat Ezr 9:3-6; lih. 1Sam 15:35; Yer 9:1-26; 2Kor 11:29).
 2. 2) Ezra memiliki suatu perasaan yang dalam mengenai kemuliaan, kebenaran, dan kasih Tuhan, yang ditolak umat itu (ayat Ezr 9:4,8-10). Ia tidak bisa menerima apa yang sedang dilakukan umat itu (ayat Ezr 9:3,5; 10:1; juga lih. doa Nehemia dalam Neh 9:1-38 dan Daniel dalam pasal Dan 9:1-27).
 3. 3) Ezra berdoa kepada Allah dalam kerendahan hati dan dengan air mata (ayat Ezr 9:3,5; 10:1).
 4. 4) Ezra menyatukan dirinya dengan mereka yang didoakan olehnya dengan menyebut "dosa-dosa kami" dan "kejahatan-kejahatan kami" (ayat Ezr 9:6-15); ia merasakan rasa malu dan kesalahan nasional lebih dalam daripada mereka (bd. Yes 53:12).
 5. 5) Ezra memahami bahwa kasih karunia dan kemurahan Allah, yang ditunjukkan kepada kaum sisa yang kembali dengan membangkitkan harapan dan visi tentang masa depan, membangun kembali bait Allah dari puing-puing dan memberikan mereka tembok perlindungan, kini diancam oleh ketidaktaatan umat itu kepada firman Allah (ayat Ezr 9:8-15).
 6. 6) Ezra sangat sadar akan kasih karunia dan kemurahan Allah sehingga mengharapkan akan melihat pengampunan dan pemulihan umat itu (ayat Ezr 9:8-9,12-14).
 7. 7) Akhirnya, penyesalan Ezra yang dalam menarik perhatian orang lain yang gemetar "karena firman Allah Israel" (ayat Ezr 9:4) dan memahami dampak-dampak merusak dari dosa untuk umat itu dan keluarga mereka (ayat Ezr 9:7,13-15).

[10:3]  11 Full Life : MENGUSIR SEMUA PEREMPUAN ITU.

Nas : Ezr 10:3

Ezra menuntut perceraian karena alasan-alasan berikut:

 1. 1) Menikahi wanita asing merupakan tindakan yang tidak setia kepada Allah dan firman-Nya (ayat Ezr 10:10; 10:2;

  lihat cat. --> Ezr 9:2).

  [atau ref. Ezr 9:2]

  Pertobatan yang sesungguhnya menuntut pemisahan untuk membetulkan kejahatan itu.
 2. 2) Menceraikan istri-istri asing diperlukan untuk mempertahankan maksud Israel selaku bangsa kudus yang dipisahkan untuk Allah

  (lihat cat. --> Ezr 9:2).

  [atau ref. Ezr 9:2]

 3. 3) Perceraian diperlukan untuk mencegah umat itu menerima penyembahan berhala dan cara-cara amoral dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Musa menyatakan, "Janganlah engkau kawin-mengawin dengan mereka ... sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripada-Ku" (Ul 7:3-4). Perceraian dalam hal ini merupakan pembedahan radikal yang dituntut supaya menghentikan dampak yang berkesinambungan dari kompromi yang pada akhirnya akan menyeret angkatan lain kepada kemurtadan sehingga mereka menjadi sasaran hukuman Allah yang dahsyat.

[10:4]  12 Full Life : KUATKANLAH HATIMU DAN BERTINDAKLAH.

Nas : Ezr 10:4

Keberanian dan tindakan yang tegas oleh seorang pemimpin rohani diperlukan untuk menentang kecenderungan-kecenderungan duniawi di antara umat Allah, menyampaikan seruan yang bersungguh-sungguh kepada orang berdosa untuk berbalik dari dosa dan berpaling kepada Allah serta mendorong untuk taat kepada firman-Nya. Ezra menunjukkan sifat-sifat ini ketika menuntut orang Yahudi memisahkan diri mereka "dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu" (ayat Ezr 10:11).

[10:11]  13 Full Life : PISAHKANLAH DIRIMU.

Nas : Ezr 10:11

Tindakan-tindakan Ezra dan masyarakat Israel pada tahap ini di dalam sejarah jangan dipandang sebagai standar bagi mereka di bawah perjanjian yang baru. Mengenai pernikahan dan perceraian bagi orang percaya PB, Alkitab mengajarkan yang berikut:

 1. 1) Orang percaya tidak boleh menikah dengan orang tidak percaya (1Kor 7:39; bd. 2Kor 6:14).
 2. 2) Apabila seseorang menjadi orang percaya setelah menikah dan pasangannya tetap tidak percaya, pasangan yang percaya tidak boleh menceraikan pasangannya jikalau pasangannya yang tidak percaya ingin melanjutkan hubungan pernikahan itu (1Kor 7:12;

  lihat cat. --> 1Kor 7:14).

  [atau ref. 1Kor 7:14]

 3. 3) Perceraian diizinkan setelah terjadi perzinaan atau keadaan ditinggalkan

  (lihat cat. --> Mat 19:9;

  lihat cat. --> 1Kor 7:11;

  lihat cat. --> 1Kor 7:15).

  [atau ref. Mat 19:9; 1Kor 7:11,15]

[10:44]  14 Full Life : ISTERI-ISTERI ... ANAK-ANAKNYA.

Nas : Ezr 10:44

Istri dan anak hasil perkawinan dengan bangsa asing itu sangat mungkin dikembalikan kepada keluarga mereka sendiri (terjemahan lain -- "dan mereka disuruh pergi dengan anak-anak mereka").TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA