TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Petrus 2:20-21

2:20 ei <1487> gar <1063> apofugontev <668> (5631) ta <3588> miasmata <3393> tou <3588> kosmou <2889> en <1722> epignwsei <1922> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> swthrov <4990> ihsou <2424> cristou <5547> toutoiv <5125> de <1161> palin <3825> emplakentev <1707> (5651) httwntai <2274> (5736) gegonen <1096> (5754) autoiv <846> ta <3588> escata <2078> ceirona <5501> twn <3588> prwtwn <4413>

2:21 kreitton <2909> gar <1063> hn <1510> (5713) autoiv <846> mh <3361> epegnwkenai <1921> (5760) thn <3588> odon <3598> thv <3588> dikaiosunhv <1343> h <2228> epignousin <1921> (5631) upostreqai <5290> (5658) ek <1537> thv <3588> paradoyeishv <3860> (5685) autoiv <846> agiav <40> entolhv <1785>TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA