TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Petrus 3:1--5:14

Konteks
Hidup bersama suami isteri
3:1 Demikian juga kamu, hai isteri-isteri, tunduklah d  kepada suamimu, e  supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada Firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan 1  f  oleh kelakuan isterinya, 3:2 jika mereka melihat, bagaimana murni dan salehnya hidup isteri mereka itu. 3:3 Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian g  yang indah-indah, 3:4 tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah h  yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tenteram, yang sangat berharga di mata i  Allah. 3:5 Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, j  yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah; k  mereka tunduk kepada suaminya, 3:6 sama seperti Sara taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. l  Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. 3:7 Demikian juga kamu, hai suami-suami 3 , m  hiduplah bijaksana dengan isterimu, sebagai kaum yang lebih lemah! Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang.
Kasih dan damai
3:8 Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, n  seperasaan, mengasihi saudara-saudara, o  penyayang dan rendah hati, p  3:9 dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, q  atau caci maki dengan caci maki, r  tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, s  karena untuk itulah t  kamu dipanggil, u  yaitu untuk memperoleh berkat. v  Sebab: 3:10 "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik 4 , ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 3:11 Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. 3:12 Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinga-Nya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. w "
Menderita dengan sabar
3:13 Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? x  3:14 Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. y  Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. z  3:15 Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan 5 ! Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab a  kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan b  yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, 3:16 dan dengan hati nurani c  yang murni, supaya mereka, yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, menjadi malu karena fitnahan d  mereka itu. 3:17 Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, e  jika hal itu dikehendaki f  Allah, dari pada menderita karena berbuat jahat. 3:18 Sebab juga Kristus telah mati sekali g  untuk segala dosa h  kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah; i  Ia, yang telah dibunuh dalam keadaan-Nya sebagai manusia, j  tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, k  3:19 dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh 6  yang di dalam penjara, l  3:20 yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar m  waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, n  di mana hanya sedikit, yaitu delapan orang, o  yang diselamatkan p  oleh air bah itu. 3:21 Juga kamu sekarang diselamatkan q  oleh kiasannya, yaitu baptisan 7 --maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani r  yang baik kepada Allah--oleh kebangkitan Yesus Kristus, s  3:22 yang duduk di sebelah kanan Allah, t  setelah Ia naik ke sorga u  sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepada-Nya. v  4:1 Jadi, karena Kristus telah menderita 8  penderitaan badani, w  kamupun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, --karena barangsiapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa x --, 4:2 supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan y  manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 4:3 Sebab telah cukup banyak waktu z  kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum dan penyembahan berhala a  yang terlarang. 4:4 Sebab itu mereka heran, bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. b  4:5 Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia, yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. c  4:6 Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati 9 , d  supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani; tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah.
Hidup orang Kristen
4:7 Kesudahan segala sesuatu sudah dekat 10 . e  Karena itu kuasailah dirimu f  dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 4:8 Tetapi yang terutama: kasihilah sungguh-sungguh g  seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. h  4:9 Berilah tumpangan i  seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. j  4:10 Layanilah seorang akan yang lain, k  sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik l  dari kasih karunia Allah. 4:11 Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah; m  jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan n  Allah, supaya Allah dimuliakan o  dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya! Amin. p 
Menderita sebagai Kristen
4:12 Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan 11  q  yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. 4:13 Sebaliknya, bersukacitalah, r  sesuai dengan bagian yang kamu dapat 12  dalam penderitaan Kristus, s  supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan t  kemuliaan-Nya. 4:14 Berbahagialah kamu, u  jika kamu dinista karena nama Kristus, v  sebab Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah 13  ada padamu. 4:15 Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat, atau pengacau. 4:16 Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus w  itu. 4:17 Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah x  sendiri yang harus pertama-tama dihakimi 14 . Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? y  4:18 Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? z  4:19 Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak a  Allah, menyerahkan jiwanya, dengan selalu berbuat baik, kepada Pencipta yang setia.
Gembalakanlah kawanan domba Allah
5:1 Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua b  dan saksi c  penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan d  kelak. 5:2 Gembalakanlah kawanan e  domba Allah 15  yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak f  Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan 16 , g  tetapi dengan pengabdian diri. 5:3 Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah h  atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan i  bagi kawanan domba itu. 5:4 Maka kamu, apabila Gembala Agung j  datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan k  yang tidak dapat layu. l  5:5 Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah m  kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu 17  n  seorang terhadap yang lain, sebab: "Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. o " 5:6 Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan-Nya pada waktunya. p  5:7 Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, q  sebab Ia yang memelihara kamu 18 . r  5:8 Sadarlah s  dan berjaga-jagalah! Lawanmu, si Iblis 19 , berjalan keliling t  sama seperti singa u  yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 5:9 Lawanlah dia v  dengan iman w  yang teguh, sebab kamu tahu, bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan x  yang sama. 5:10 Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu y  dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya z  yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan a  dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. b  5:11 Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya! Amin. c 
Salam
5:12 Dengan perantaraan Silwanus, d  yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat e  kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu, bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya! f  5:13 Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babilon, dan juga dari Markus, g  anakku. 5:14 Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. h  Damai sejahtera i  menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[3:1]  1 Full Life : SUAMI ... DIMENANGKAN.

Nas : 1Pet 3:1

Petrus memberi tahu bagaimana seorang istri harus bertindak supaya menuntun suaminya yang belum selamat kepada Kristus.

 1. 1) Dia harus tunduk kepada suaminya dan mengakui kepemimpinannya dalam keluarga

  (lihat cat. --> Ef 5:22).

  [atau ref. Ef 5:22]

 2. 2) Dia harus berkelakuan murni dan saleh, disertai sikap lembut dan tenang (ayat 1Pet 3:2-4;

  lihat cat. --> 1Tim 2:13).

  lihat cat. --> 1Tim 2:15).

  [atau ref. 1Tim 2:13,15]

 3. 3) Dia harus berusaha untuk menyenangkan suaminya lebih dengan kelakuan dari dengan kata-kata.

[3:3]  2 Full Life : PERHIASANMU IALAH MANUSIA BATINIAH.

Nas : 1Pet 3:3-4

Perhiasan yang terlalu mencolok atau mahal bertentangan dengan sikap kesederhanaan yang diinginkan Allah dari seorang istri Kristen

(lihat cat. --> 1Tim 2:9).

[atau ref. 1Tim 2:9]

 1. 1) Yang dinilai tinggi oleh Allah di dalam diri seorang istri Kristen ialah sikap yang lemah lembut dan tenang (bd. Mat 11:29; 21:5) yang berusaha untuk memuliakan Dia dengan menyerahkan dirinya untuk menolong suami dan keluarganya mencapai kehendak Allah dalam hidup mereka.
  1. (a) Kata sifat "lembut" menggambarkan suatu sikap sederhana yang terungkap dalam kerendahan hati yang halus dan kepedulian terhadap orang lain (bd. Mat 5:5; 2Kor 10:1; Gal 5:23).
  2. (b) Kata sifat "tenteram" menunjuk kepada suatu sikap yang tidak riuh dan tidak menimbulkan keributan. Dengan kata lain, Allah menyatakan bahwa kecantikan yang sejati adalah soal sifat dan bukan hiasan.
 2. 2) Istri-istri Kristen harus tetap setia kepada Kristus dan Firman-Nya di dalam dunia yang dipengaruhi oleh materialisme, gaya-gaya manipulasi, pengutamaan diri, perhatian berlebihan terhadap seks, dan menganggap rendah nilai-nilai rumah tangga dan keluarga.

[3:7]  3 Full Life : SUAMI-SUAMI.

Nas : 1Pet 3:7

Petrus menyebutkan tiga hal yang harus diperhatikan oleh para suami Kristen berkenaan dengan istri mereka.

 1. 1) Para suami harus bijaksana dan penuh pengertian, hidup dengan istri mereka di dalam kasih dan keselarasan dengan Firman Allah (Ef 5:25-33; Kol 3:19).
 2. 2) Para suami harus menghormati istri sebagai teman pewaris yang setara dari kasih karunia dan keselamatan Allah. Istri harus dihormati, dipelihara, dan dilindungi sesuai dengan kebutuhan mereka. "Kaum yang lebih lemah" kemungkinan menunjuk kepada kekuatan jasmaniah wanita. Seorang suami harus memuji dan sangat menghargai istrinya sementara istri berusaha mencintai dan menolongnya sesuai dengan kehendak Allah (ayat 1Pet 3:1-6;

  lihat cat. --> Ef 5:23).

  [atau ref. Ef 5:23]

 3. 3) Para suami harus menghindari perlakuan yang tidak adil dan tidak senonoh terhadap istrinya. Petrus menunjukkan bahwa seorang suami yang gagal hidup bersama istrinya dalam cara penuh pengertian dan penghormatan sebagai sesama anak Allah akan merusak hubungannya dengan Allah dengan menciptakan suatu penghalang di antara doanya dan Allah (bd. Kol 3:19).

[3:10]  4 Full Life : MENCINTAI HIDUP DAN MAU MELIHAT HARI-HARI BAIK.

Nas : 1Pet 3:10

Petrus mengutip Mazm 34:13-17 untuk menekankan bahwa mereka yang berbalik dari dosa dalam perkataan dan perbuatan serta mencari damai sejahtera (Mat 5:37; Yak 5:12) akan mengalami

 1. (1) hidup penuh dengan berkat dan perkenan Allah,
 2. (2) kehadiran Allah yang dekat dengan pertolongan dan kasih karunia-Nya (ayat 1Pet 3:12), dan
 3. (3) jawaban Allah atas doa mereka (bd. Yak 5:16; 1Yoh 3:21-22).

[3:15]  5 Full Life : KUDUSKANLAH KRISTUS DI DALAM HATIMU SEBAGAI TUHAN.

Nas : 1Pet 3:15

Petrus meminta suatu penghormatan batiniah dan pengabdian kepada Kristus sebagai Tuhan yang selalu siap-sedia untuk berbicara bagi-Nya dan menjelaskan Injil kepada orang lain (bd. Yes 8:13). Demikianlah, kita harus mengenal Firman Allah dan kebenaran-Nya untuk bersaksi dengan benar bagi Kristus dan menuntun orang lain kepada-Nya (bd. Yoh 4:4-26).

[3:19]  6 Full Life : MEMBERITAKAN INJIL KEPADA ROH-ROH.

Nas : 1Pet 3:19

Ayat 1Pet 3:18-20 sudah sejak dahulu merupakan kesulitan bagi para penafsir.

 1. 1) Salah satu pandangan ialah bahwa Kristus, setelah kematian dan kebangkitan-Nya (ayat 1Pet 3:18), pergi kepada malaikat-malaikat terpenjara yang berbuat dosa di zaman Nuh (ayat 1Pet 3:20; bd. 2Pet 2:4-5) dan memberitakan kepada mereka kemenangan-Nya atas kematian dan Iblis (ayat 1Pet 3:22). Tafsiran lainnya ialah bahwa Kristus oleh Roh Kudus memberitakan suatu peringatan melalui mulut Nuh (bd. 2Pet 2:5) kepada angkatan Nuh yang tidak taat, dan kini berada di Hades menantikan penghakiman terakhir. Penafsiran ini lebih cocok dengan konteks yang berbicara tentang umat yang tidak taat dan tidak selamat di zaman Nuh. Penafsiran ini juga akan selaras dengan pernyataan Petrus bahwa Roh Kristus berbicara di masa lalu melalui para nabi (2Pet 1:20-21).
 2. 2) Baik ayat ini maupun 1Pet 4:6 tidak mengajarkan bahwa orang berdosa yang tidak dilahirkan kembali akan mempunyai kesempatan kedua untuk menerima keselamatan setelah mati. Setelah kematian datanglah penghakiman (lih. Ibr 9:27) dan tempat menetap abadi bagi seseorang (Luk 16:26).

[3:21]  7 Full Life : JUGA KAMU SEKARANG DISELAMATKAN OLEH ... BAPTISAN.

Nas : 1Pet 3:21

Baptisan air menyelamatkan kita dalam pengertian bahwa baptisan itu merupakan ungkapan ketaatan dari pertobatan kita, iman kita kepada Kristus dan komitmen kita untuk keluar dari dunia. Baptisan adalah pengakuan dan ikrar bahwa kita menjadi milik Kristus dan telah mati dan bangkit bersama-Nya (Rom 6:3-5; Gal 3:27; Kol 2:12; bd. Kis 2:38,39). Perhatikan perbandingan dengan air bah (ayat 1Pet 3:20); sama seperti ketaatan Nuh kepada perintah Allah mengenai air bah itu adalah kesaksian tentang imannya yang mendahului peristiwa itu, demikian pula tindakan melalui air baptisan itulah kesaksian akan iman kita yang mendatangkan keselamatan dari Kristus sebelum kita dibaptis.

[4:1]  8 Full Life : KRISTUS TELAH MENDERITA.

Nas : 1Pet 4:1

Mereka yang bersedia menderita bagi Kristus menemukan bahwa lebih mudah untuk menolak dosa dan mengikuti kehendak Allah. Mereka telah manunggal dengan Kristus dan salib-Nya. Sebagai akibatnya daya tarik dosa menjadi tidak berarti dan kehendak Allah menjadi yang terpenting (ayat 1Pet 4:2). Prinsip rohani ini akan berlaku dalam kehidupan semua orang percaya. Menaati Allah, bahkan jika itu berarti penderitaan, ejekan, atau penolakan akan memperkuat kita secara moral dan rohani, dan kita juga akan menerima kasih karunia yang lebih besar dari Allah (ayat 1Pet 4:14).

[4:6]  9 Full Life : JUGA KEPADA ORANG-ORANG MATI.

Nas : 1Pet 4:6

Istilah ini dapat ditafsirkan secara paling baik sebagai menunjuk kepada orang-orang yang mendengarkan Injil ketika masih hidup, tetapi kini mereka sudah mati. Mereka mendengar Injil dan menjadi percaya, dan sekalipun mereka sudah wafat (yaitu, "dihakimi secara badani"), mereka kini hidup bersama Allah. Ayat ini dapat disadur sehingga berbunyi, "Injil diberitakan kepada mereka yang percaya dan kemudian wafat, supaya mereka memperoleh hidup kekal bersama Allah."

[4:7]  10 Full Life : KESUDAHAN SEGALA SESUATU SUDAH DEKAT.

Nas : 1Pet 4:7

Kita harus memandang kehidupan kita dari sudut kedatangan Kristus dan akhir dunia yang sudah dekat (bd. Ibr 10:25; Yak 5:8-9; 1Yoh 2:18). Bagi Petrus, kenyataan ini menuntut komitmen sebagai berikut:

 1. (1) berdoa kepada Allah dengan giat setiap hari

  (lihat cat. --> Kis 10:9;

  lihat cat. --> Kis 12:5;

  lihat cat. --> Kol 4:2;

  lihat cat. --> Kol 4:12);

  [atau ref. Kis 10:9; 12:5; Kol 4:2; 4:12]

 2. (2) saling mengasihi dengan sungguh-sungguh dari hati (ayat 1Pet 4:8; bd. 1Pet 1:22; Mat 22:37-39; 1Tes 4:9-10; 2Pet 1:7);
 3. (3) memberi tumpangan dan bersikap ramah terhadap mereka yang membutuhkan bantuan (ayat 1Pet 4:9);
 4. (4) melayani sesama orang percaya dengan menggunakan karunia rohani yang diberikan Roh (ayat 1Pet 4:10;

  lihat art. KARUNIA ROHANI BAGI ORANG PERCAYA);

 5. (5) bersaksi tentang Kristus dan melayani Allah dengan kuasa Roh (ayat 1Pet 4:11; Kis 1:5-8);
 6. (6) memuji Tuhan (ayat 1Pet 4:11); dan
 7. (7) tetap setia kepada Kristus di tengah-tengah pencobaan (ayat 1Pet 4:12-19).

[4:12]  11 Full Life : NYALA API SIKSAAN.

Nas : 1Pet 4:12

PB menekankan bahwa pencobaan merupakan pengalaman yang tidak bisa dihindarkan oleh orang percaya yang setia di dalam dunia fasik yang dikuasai oleh Iblis dan yang menentang Injil

(lihat art. PENDERITAAN ORANG BENAR).

Mereka yang sungguh-sungguh berserah kepada Kristus dengan iman yang kokoh dan setia, yang hidup oleh Roh dan mengasihi kebenaran Injil, akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Sebenarnya, penderitaan karena kebenaran adalah bukti kesungguhan pengabdian kepada Kristus (bd. Mat 5:10-12; Kis 14:22; Rom 8:17-18; 2Tim 2:12). Karena alasan ini, persoalan dalam hidup saudara mungkin menjadi tanda bahwa saudara menyenangkan Allah dan setia kepada-Nya. Penderitaan sering kali menyertai peperangan iman saudara melawan dosa, dunia yang fasik dan Iblis (1Pet 1:6-9; Ef 6:12). Melalui pencobaan yang menyakitkan, Allah mengizinkan saudara mengambil bagian dalam penderitaan-Nya dan membentuk dalam diri saudara mutu tabiat yang diinginkan-Nya (Rom 5:3-5; 2Kor 1:3-7; Yak 1:2-4). Sekalipun demikian ketika saudara menderita dan tetap setia kepada Kristus, saudara akan dipandang berbahagia karena "Roh kemuliaan, yaitu Roh Allah ada padamu"

(lihat cat. --> 1Pet 4:14;

lihat cat. --> 1Pet 2:21).

[atau ref. 1Pet 4:14; 2:21]

[4:13]  12 Full Life : BERSUKACITALAH, SESUAI DENGAN BAGIAN YANG KAMU DAPAT.

Nas : 1Pet 4:13

Suatu prinsip dalam kerajaan Allah ialah bahwa menderita karena Kristus akan memperdalam sukacita orang percaya dalam Tuhan (lih. Mat 5:10-12; Kis 5:41; 16:25; Rom 5:3; Kol 1:24; Ibr 10:34;

lihat cat. --> 1Pet 4:14 berikut).

[atau ref. 1Pet 4:14]

Oleh karena itu, mereka yang hanya sedikit atau sama sekali tidak menderita untuk Tuhan jangan dicemburui.

[4:14]  13 Full Life : ROH KEMULIAAN YAITU ROH ALLAH.

Nas : 1Pet 4:14

Mereka yang menderita karena kesetiaan kepada Kristus diberkati (bd. ayat 1Pet 4:13; 3:14; Mat 5:11-12), karena Roh Kudus akan berdiam atas mereka dengan cara istimewa. Kehidupan mereka akan penuh kehadiran Roh untuk bekerja dalam mereka, memberkati, menolong, dan memberikan mereka panjar dari kemuliaan surga (bd. Yes 11:1-2; Yoh 1:29-34; Kis 6:9-15).

[4:17]  14 Full Life : RUMAH ALLAH SENDIRI YANG HARUS PERTAMA-TAMA DIHAKIMI.

Nas : 1Pet 4:17

Lihat art. PENGADILAN ORANG PERCAYA.

[5:2]  15 Full Life : GEMBALAKANLAH KAWANAN DOMBA ALLAH.

Nas : 1Pet 5:2

Para penatua (penilik atau gembala) bertanggung jawab untuk memelihara orang percaya, mendisiplin mereka, memberi makanan Firman Allah dan melindungi mereka

(lihat art. KARUNIA-KARUNIA PELAYANAN GEREJA; dan

lihat art. PENILIK JEMAAT DAN KEWAJIBANNYA).

[5:2]  16 Full Life : JANGAN KARENA MAU MENCARI KEUNTUNGAN.

Nas : 1Pet 5:2

Para gembala dan pemimpin gereja harus waspada terhadap dua dosa yang berbahaya:

 1. 1) Keinginan akan uang (lih. 1Tim 3:3,8; Tit 1:7). Standar PB bagi mereka yang mengawasi pekerjaan Tuhan ialah memperoleh sokongan yang memadai dari gereja (Luk 10:7; 1Kor 9:14; 1Tim 5:17) dan merasa puas dengan persediaan bahan pokok yang perlu bagi diri dan keluarganya. Janganlah seorang hamba Tuhan memperkaya diri dari pekerjaan Tuhan. Mereka yang menjadi korban dari keinginan ini membuka diri untuk melakukan dosa keserakahan, kompromi, dan pencurian. Demi memperoleh uang, mereka mengurangi tuntutan Firman Allah, standar yang benar, dan prinsip kerajaan.
 2. 2) Keinginan untuk berkuasa. Mereka yang haus kekuasaan akan menguasai orang yang mereka layani dengan menyalahgunakan wewenang mereka. Sebaliknya, seorang gembala harus memimpin jemaatnya dengan menjadi teladan dalam pengabdian kepada Kristus, pelayanan yang rendah hati, ketabahan dalam kebenaran, ketekunan dalam doa, dan kasih akan Firman Allah.

[5:5]  17 Full Life : RENDAHKANLAH DIRIMU.

Nas : 1Pet 5:5

Kerendahan hati harus merupakan ciri semua orang percaya. Kerendahan berarti ketiadaan kesombongan, kesadaran akan kelemahan diri, dan sikap mengakui peranan Allah dan orang lain atas segala keberhasilan yang telah dan sedang dicapai (bd. Mat 11:29; Fili 2:3-4; Kol 3:12). (Versi Inggris NIV -- "kenakanlah kerendahan hati".) "Kenakanlah" (Yun. _egkomboomai_) berarti mengikatkan sepotong kain pada diri kita. Dalam zaman PB para budak mengikatkan sepotong kain putih atau celemek atas pakaian mereka supaya orang lain tahu bahwa mereka adalah budak. Petrus menasihati kita untuk mengikat kain kerendahan hati pada diri supaya

 1. (1) dikenal sebagai orang percaya dalam Kristus sewaktu kita bertindak rendah hati terhadap orang lain, dan
 2. (2) menerima kasih karunia dan pertolongan Allah (ayat 1Pet 5:5-7). Mungkin Petrus sedang memikirkan tindakan Yesus ketika Ia mengikatkan sehelai kain dan mencuci kaki murid-Nya (Yoh 13:4-5).

[5:7]  18 Full Life : IA YANG MEMELIHARA KAMU.

Nas : 1Pet 5:7

Pemeliharaan Allah di tengah-tengah kesulitan setiap anak-Nya adalah suatu kebenaran yang ditekankan sepanjang Firman Allah (lih. Mazm 27:10; Mazm 37:5; 40:18; 55:23; Mat 6:25-34; 10:29-31; 11:28-30;

lihat cat. --> Fili 4:6).

[atau ref. Fili 4:6]

Semua ketakutan, kekuatiran, dan keprihatinan harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah (bd. Mazm 55:23; Luk 12:11-12;

lihat art. PEMELIHARAAN ALLAH).

[5:8]  19 Full Life : LAWANMU, SI IBLIS.

Nas : 1Pet 5:8

Ketika umat manusia jatuh dalam dosa, Iblis menjadi penguasa dunia ini (Yoh 12:31; 14:30; 16:11). Iblis menguasai seluruh dunia (1Yoh 5:19), meronda di bumi, dan menjadi pemimpin dari pasukan roh-roh jahat yang dipakainya untuk memperbudak dan menawan mereka yang di luar Kristus (Ef 2:2;

lihat art. KUASA ATAS IBLIS DAN SETAN-SETAN).

Hanya orang percaya telah dibebaskan dari kuasanya

(lihat art. KERAJAAN ALLAH).

Namun, seperti singa yang mengaum-ngaum, dia tetap menjadi ancaman bagi orang percaya (Mazm 22:14; Yeh 22:25) dan berusaha untuk membinasakan mereka, khususnya melalui pengalaman penderitaan (ayat 1Pet 5:8-10). Iblis akan secara rohani membinasakan seseorang yang meninggalkan perlindungan Allah. Oleh iman kita dalam darah Kristus (Wahy 12:11), peperangan rohani kita oleh Roh Kudus (Ef 6:11-18) dan doa-doa kita kepada Allah (Mat 6:13), kita dilengkapi penuh untuk mengalahkan muslihat Iblis (Ef 6:11), melawan dia dan berdiri teguh dalam iman (ayat 1Pet 5:9). "Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia" (1Yoh 4:4).TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA