TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 23:1--24:51

23:1 tote <5119> [o] <3588> ihsouv <2424> elalhsen <2980> (5656) toiv <3588> ocloiv <3793> kai <2532> toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846>

23:2 legwn <3004> (5723) epi <1909> thv <3588> mwusewv <3475> kayedrav <2515> ekayisan <2523> (5656) oi <3588> grammateiv <1122> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330>

23:3 panta <3956> oun <3767> osa <3745> ean <1437> eipwsin <2036> (5632) umin <5213> poihsate <4160> (5657) kai <2532> threite <5083> (5720) kata <2596> de <1161> ta <3588> erga <2041> autwn <846> mh <3361> poieite <4160> (5720) legousin <3004> (5719) gar <1063> kai <2532> ou <3756> poiousin <4160> (5719)

23:4 desmeuousin <1195> (5719) de <1161> fortia <5413> barea <926> kai <2532> epitiyeasin <2007> (5719) epi <1909> touv <3588> wmouv <5606> twn <3588> anyrwpwn <444> autoi <846> de <1161> tw <3588> daktulw <1147> autwn <846> ou <3756> yelousin <2309> (5719) kinhsai <2795> (5658) auta <846>

23:5 panta <3956> de <1161> ta <3588> erga <2041> autwn <846> poiousin <4160> (5719) prov <4314> to <3588> yeayhnai <2300> (5683) toiv <3588> anyrwpoiv <444> platunousin <4115> (5719) gar <1063> ta <3588> fulakthria <5440> autwn <846> kai <2532> megalunousin <3170> (5719) ta <3588> kraspeda <2899>

23:6 filousin <5368> (5719) de <1161> thn <3588> prwtoklisian <4411> en <1722> toiv <3588> deipnoiv <1173> kai <2532> tav <3588> prwtokayedriav <4410> en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864>

23:7 kai <2532> touv <3588> aspasmouv <783> en <1722> taiv <3588> agoraiv <58> kai <2532> kaleisyai <2564> (5745) upo <5259> twn <3588> anyrwpwn <444> rabbi <4461>

23:8 umeiv <5210> de <1161> mh <3361> klhyhte <2564> (5686) rabbi <4461> eiv <1520> gar <1063> estin <1510> (5748) umwn <5216> o <3588> didaskalov <1320> pantev <3956> de <1161> umeiv <5210> adelfoi <80> este <1510> (5748)

23:9 kai <2532> patera <3962> mh <3361> kaleshte <2564> (5661) umwn <5216> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> eiv <1520> gar <1063> estin <1510> (5748) umwn <5216> o <3588> pathr <3962> o <3588> ouraniov <3770>

23:10 mhde <3366> klhyhte <2564> (5686) kayhghtai <2519> oti <3754> kayhghthv <2519> umwn <5216> estin <1510> (5748) eiv <1520> o <3588> cristov <5547>

23:11 o <3588> de <1161> meizwn <3187> umwn <5216> estai <1510> (5704) umwn <5216> diakonov <1249>

23:12 ostiv <3748> de <1161> uqwsei <5312> (5692) eauton <1438> tapeinwyhsetai <5013> (5701) kai <2532> ostiv <3748> tapeinwsei <5013> (5692) eauton <1438> uqwyhsetai <5312> (5701)

23:13 ouai <3759> de <1161> umin <5213> grammateiv <1122> kai <2532> farisaioi <5330> upokritai <5273> oti <3754> kleiete <2808> (5719) thn <3588> basileian <932> twn <3588> ouranwn <3772> emprosyen <1715> twn <3588> anyrwpwn <444> umeiv <5210> gar <1063> ouk <3756> eisercesye <1525> (5736) oude <3761> touv <3588> eisercomenouv <1525> (5740) afiete <863> (5719) eiselyein <1525> (5629)

23:14

23:15 ouai <3759> umin <5213> grammateiv <1122> kai <2532> farisaioi <5330> upokritai <5273> oti <3754> periagete <4013> (5719) thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> thn <3588> xhran <3584> poihsai <4160> (5658) ena <1520> proshluton <4339> kai <2532> otan <3752> genhtai <1096> (5638) poieite <4160> (5719) auton <846> uion <5207> geennhv <1067> diploteron <1362> umwn <5216>

23:16 ouai <3759> umin <5213> odhgoi <3595> tufloi <5185> oi <3588> legontev <3004> (5723) ov <3739> an <302> omosh <3660> (5661) en <1722> tw <3588> naw <3485> ouden <3762> estin <1510> (5748) ov <3739> d <1161> an <302> omosh <3660> (5661) en <1722> tw <3588> crusw <5557> tou <3588> naou <3485> ofeilei <3784> (5719)

23:17 mwroi <3474> kai <2532> tufloi <5185> tiv <5101> gar <1063> meizwn <3187> estin <1510> (5748) o <3588> crusov <5557> h <2228> o <3588> naov <3485> o <3588> agiasav <37> (5660) ton <3588> cruson <5557>

23:18 kai <2532> ov <3739> an <302> omosh <3660> (5661) en <1722> tw <3588> yusiasthriw <2379> ouden <3762> estin <1510> (5748) ov <3739> d <1161> an <302> omosh <3660> (5661) en <1722> tw <3588> dwrw <1435> tw <3588> epanw <1883> autou <846> ofeilei <3784> (5719)

23:19 tufloi <5185> ti <5101> gar <1063> meizon <3173> to <3588> dwron <1435> h <2228> to <3588> yusiasthrion <2379> to <3588> agiazon <37> (5723) to <3588> dwron <1435>

23:20 o <3588> oun <3767> omosav <3660> (5660) en <1722> tw <3588> yusiasthriw <2379> omnuei <3660> (5719) en <1722> autw <846> kai <2532> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> epanw <1883> autou <846>

23:21 kai <2532> o <3588> omosav <3660> (5660) en <1722> tw <3588> naw <3485> omnuei <3660> (5719) en <1722> autw <846> kai <2532> en <1722> tw <3588> katoikounti <2730> (5723) auton <846>

23:22 kai <2532> o <3588> omosav <3660> (5660) en <1722> tw <3588> ouranw <3772> omnuei <3660> (5719) en <1722> tw <3588> yronw <2362> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> en <1722> tw <3588> kayhmenw <2521> (5740) epanw <1883> autou <846>

23:23 ouai <3759> umin <5213> grammateiv <1122> kai <2532> farisaioi <5330> upokritai <5273> oti <3754> apodekatoute <586> (5719) to <3588> hduosmon <2238> kai <2532> to <3588> anhyon <432> kai <2532> to <3588> kuminon <2951> kai <2532> afhkate <863> (5656) ta <3588> barutera <926> tou <3588> nomou <3551> thn <3588> krisin <2920> kai <2532> to <3588> eleov <1656> kai <2532> thn <3588> pistin <4102> tauta <5023> de <1161> edei <1163> (5900) poihsai <4160> (5658) kakeina <2548> mh <3361> afeinai <863> (5683)

23:24 odhgoi <3595> tufloi <5185> diulizontev <1368> (5723) ton <3588> kwnwpa <2971> thn <3588> de <1161> kamhlon <2574> katapinontev <2666> (5723)

23:25 ouai <3759> umin <5213> grammateiv <1122> kai <2532> farisaioi <5330> upokritai <5273> oti <3754> kayarizete <2511> (5719) to <3588> exwyen <1855> tou <3588> pothriou <4221> kai <2532> thv <3588> paroqidov <3953> eswyen <2081> de <1161> gemousin <1073> (5719) ex <1537> arpaghv <724> kai <2532> akrasiav <192>

23:26 farisaie <5330> tufle <5185> kayarison <2511> (5657) prwton <4412> to <3588> entov <1787> tou <3588> pothriou <4221> [kai <2532> thv <3588> paroqidov] <3953> ina <2443> genhtai <1096> (5638) kai <2532> to <3588> ektov <1622> autou <846> kayaron <2513>

23:27 ouai <3759> umin <5213> grammateiv <1122> kai <2532> farisaioi <5330> upokritai <5273> oti <3754> paromoiazete <3945> (5719) tafoiv <5028> kekoniamenoiv <2867> (5772) oitinev <3748> exwyen <1855> men <3303> fainontai <5316> (5727) wraioi <5611> eswyen <2081> de <1161> gemousin <1073> (5719) ostewn <3747> nekrwn <3498> kai <2532> pashv <3956> akayarsiav <167>

23:28 outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> exwyen <1855> men <3303> fainesye <5316> (5743) toiv <3588> anyrwpoiv <444> dikaioi <1342> eswyen <2081> de <1161> este <1510> (5748) mestoi <3324> upokrisewv <5272> kai <2532> anomiav <458>

23:29 ouai <3759> umin <5213> grammateiv <1122> kai <2532> farisaioi <5330> upokritai <5273> oti <3754> oikodomeite <3618> (5719) touv <3588> tafouv <5028> twn <3588> profhtwn <4396> kai <2532> kosmeite <2885> (5719) ta <3588> mnhmeia <3419> twn <3588> dikaiwn <1342>

23:30 kai <2532> legete <3004> (5719) ei <1487> hmeya <1510> (5713) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> ouk <3756> an <302> hmeya <1510> (5713) autwn <846> koinwnoi <2844> en <1722> tw <3588> aimati <129> twn <3588> profhtwn <4396>

23:31 wste <5620> martureite <3140> (5719) eautoiv <1438> oti <3754> uioi <5207> este <1510> (5748) twn <3588> foneusantwn <5407> (5660) touv <3588> profhtav <4396>

23:32 kai <2532> umeiv <5210> plhrwsate <4137> (5657) to <3588> metron <3358> twn <3588> paterwn <3962> umwn <5216>

23:33 ofeiv <3789> gennhmata <1081> ecidnwn <2191> pwv <4459> fughte <5343> (5632) apo <575> thv <3588> krisewv <2920> thv <3588> geennhv <1067>

23:34 dia <1223> touto <5124> idou <2400> (5628) egw <1473> apostellw <649> (5719) prov <4314> umav <5209> profhtav <4396> kai <2532> sofouv <4680> kai <2532> grammateiv <1122> ex <1537> autwn <846> apokteneite <615> (5692) kai <2532> staurwsete <4717> (5692) kai <2532> ex <1537> autwn <846> mastigwsete <3146> (5692) en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> umwn <5216> kai <2532> diwxete <1377> (5692) apo <575> polewv <4172> eiv <1519> polin <4172>

23:35 opwv <3704> elyh <2064> (5632) ef <1909> umav <5209> pan <3956> aima <129> dikaion <1342> ekcunnomenon <1632> (5746) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> apo <575> tou <3588> aimatov <129> abel <6> tou <3588> dikaiou <1342> ewv <2193> tou <3588> aimatov <129> zacariou <2197> uiou <5207> baraciou <914> on <3739> efoneusate <5407> (5656) metaxu <3342> tou <3588> naou <3485> kai <2532> tou <3588> yusiasthriou <2379>

23:36 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> hxei <2240> (5692) tauta <3778> panta <3956> epi <1909> thn <3588> genean <1074> tauthn <3778>

23:37 ierousalhm <2419> ierousalhm <2419> h <3588> apokteinousa <615> (5723) touv <3588> profhtav <4396> kai <2532> liyobolousa <3036> (5723) touv <3588> apestalmenouv <649> (5772) prov <4314> authn <846> posakiv <4212> hyelhsa <2309> (5656) episunagagein <1996> (5629) ta <3588> tekna <5043> sou <4675> on <3739> tropon <5158> orniv <3733> episunagei <1996> (5719) ta <3588> nossia <3556> [authv] <846> upo <5259> tav <3588> pterugav <4420> kai <2532> ouk <3756> hyelhsate <2309> (5656)

23:38 idou <2400> (5628) afietai <863> (5743) umin <5213> o <3588> oikov <3624> umwn <5216>

23:39 legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> ou <3756> mh <3361> me <3165> idhte <1492> (5632) ap <575> arti <737> ewv <2193> an <302> eiphte <2036> (5632) euloghmenov <2127> (5772) o <3588> ercomenov <2064> (5740) en <1722> onomati <3686> kuriou <2962>

24:1 kai <2532> exelywn <1831> (5631) o <3588> ihsouv <2424> apo <575> tou <3588> ierou <2411> eporeueto <4198> (5711) kai <2532> proshlyon <4334> (5656) oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> epideixai <1925> (5658) autw <846> tav <3588> oikodomav <3619> tou <3588> ierou <2411>

24:2 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) autoiv <846> ou <3756> blepete <991> (5719) tauta <5023> panta <3956> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ou <3756> mh <3361> afeyh <863> (5686) wde <5602> liyov <3037> epi <1909> liyon <3037> ov <3739> ou <3756> kataluyhsetai <2647> (5701)

24:3 kayhmenou <2521> (5740) de <1161> autou <846> epi <1909> tou <3588> orouv <3735> twn <3588> elaiwn <1636> proshlyon <4334> (5656) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> kat <2596> idian <2398> legontev <3004> (5723) eipon <3004> (5628) hmin <2254> pote <4219> tauta <5023> estai <1510> (5704) kai <2532> ti <5101> to <3588> shmeion <4592> thv <3588> shv <4674> parousiav <3952> kai <2532> sunteleiav <4930> tou <3588> aiwnov <165>

24:4 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) autoiv <846> blepete <991> (5720) mh <3361> tiv <5100> umav <5209> planhsh <4105> (5661)

24:5 polloi <4183> gar <1063> eleusontai <2064> (5695) epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <3450> legontev <3004> (5723) egw <1473> eimi <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> kai <2532> pollouv <4183> planhsousin <4105> (5692)

24:6 mellhsete <3195> (5692) de <1161> akouein <191> (5721) polemouv <4171> kai <2532> akoav <189> polemwn <4171> orate <3708> (5720) mh <3361> yroeisye <2360> (5744) dei <1163> (5904) gar <1063> genesyai <1096> (5635) all <235> oupw <3768> estin <1510> (5748) to <3588> telov <5056>

24:7 egeryhsetai <1453> (5701) gar <1063> eynov <1484> epi <1909> eynov <1484> kai <2532> basileia <932> epi <1909> basileian <932> kai <2532> esontai <1510> (5704) limoi <3042> kai <2532> seismoi <4578> kata <2596> topouv <5117>

24:8 panta <3956> de <1161> tauta <5023> arch <746> wdinwn <5604>

24:9 tote <5119> paradwsousin <3860> (5692) umav <5209> eiv <1519> yliqin <2347> kai <2532> apoktenousin <615> (5692) umav <5209> kai <2532> esesye <1510> (5704) misoumenoi <3404> (5746) upo <5259> pantwn <3956> twn <3588> eynwn <1484> dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450>

24:10 kai <2532> tote <5119> skandalisyhsontai <4624> (5701) polloi <4183> kai <2532> allhlouv <240> paradwsousin <3860> (5692) kai <2532> mishsousin <3404> (5692) allhlouv <240>

24:11 kai <2532> polloi <4183> qeudoprofhtai <5578> egeryhsontai <1453> (5701) kai <2532> planhsousin <4105> (5692) pollouv <4183>

24:12 kai <2532> dia <1223> to <3588> plhyunyhnai <4129> (5683) thn <3588> anomian <458> qughsetai <5594> (5691) h <3588> agaph <26> twn <3588> pollwn <4183>

24:13 o <3588> de <1161> upomeinav <5278> (5660) eiv <1519> telov <5056> outov <3778> swyhsetai <4982> (5701)

24:14 kai <2532> khrucyhsetai <2784> (5701) touto <5124> to <3588> euaggelion <2098> thv <3588> basileiav <932> en <1722> olh <3650> th <3588> oikoumenh <3625> eiv <1519> marturion <3142> pasin <3956> toiv <3588> eynesin <1484> kai <2532> tote <5119> hxei <2240> (5692) to <3588> telov <5056>

24:15 otan <3752> oun <3767> idhte <1492> (5632) to <3588> bdelugma <946> thv <3588> erhmwsewv <2050> to <3588> rhyen <4483> (5685) dia <1223> danihl <1158> tou <3588> profhtou <4396> estov <2476> (5756) en <1722> topw <5117> agiw <40> o <3588> anaginwskwn <314> (5723) noeitw <3539> (5720)

24:16 tote <5119> oi <3588> en <1722> th <3588> ioudaia <2449> feugetwsan <5343> (5720) eiv <1519> ta <3588> orh <3735>

24:17 o <3588> epi <1909> tou <3588> dwmatov <1430> mh <3361> katabatw <2597> (5628) arai <142> (5658) ta <3588> ek <1537> thv <3588> oikiav <3614> autou <846>

24:18 kai <2532> o <3588> en <1722> tw <3588> agrw <68> mh <3361> epistreqatw <1994> (5657) opisw <3694> arai <142> (5658) to <3588> imation <2440> autou <846>

24:19 ouai <3759> de <1161> taiv <3588> en <1722> gastri <1064> ecousaiv <2192> (5723) kai <2532> taiv <3588> yhlazousaiv <2337> (5723) en <1722> ekeinaiv <1565> taiv <3588> hmeraiv <2250>

24:20 proseucesye <4336> (5737) de <1161> ina <2443> mh <3361> genhtai <1096> (5638) h <3588> fugh <5437> umwn <5216> ceimwnov <5494> mhde <3366> sabbatw <4521>

24:21 estai <1510> (5704) gar <1063> tote <5119> yliqiv <2347> megalh <3173> oia <3634> ou <3756> gegonen <1096> (5754) ap <575> archv <746> kosmou <2889> ewv <2193> tou <3588> nun <3568> oud <3761> ou <3756> mh <3361> genhtai <1096> (5638)

24:22 kai <2532> ei <1487> mh <3361> ekolobwyhsan <2856> (5681) ai <3588> hmerai <2250> ekeinai <1565> ouk <3756> an <302> eswyh <4982> (5681) pasa <3956> sarx <4561> dia <1223> de <1161> touv <3588> eklektouv <1588> kolobwyhsontai <2856> (5701) ai <3588> hmerai <2250> ekeinai <1565>

24:23 tote <5119> ean <1437> tiv <5100> umin <5213> eiph <2036> (5632) idou <2400> (5628) wde <5602> o <3588> cristov <5547> h <2228> wde <5602> mh <3361> pisteushte <4100> (5661)

24:24 egeryhsontai <1453> (5701) gar <1063> qeudocristoi <5580> kai <2532> qeudoprofhtai <5578> kai <2532> dwsousin <1325> (5692) shmeia <4592> megala <3173> kai <2532> terata <5059> wste <5620> planasyai <4105> (5745) ei <1487> dunaton <1415> kai <2532> touv <3588> eklektouv <1588>

24:25 idou <2400> (5628) proeirhka <4280> (5758) umin <5213>

24:26 ean <1437> oun <3767> eipwsin <2036> (5632) umin <5213> idou <2400> (5628) en <1722> th <3588> erhmw <2048> estin <1510> (5748) mh <3361> exelyhte <1831> (5632) idou <2400> (5628) en <1722> toiv <3588> tameioiv <5009> mh <3361> pisteushte <4100> (5661)

24:27 wsper <5618> gar <1063> h <3588> astraph <796> exercetai <1831> (5736) apo <575> anatolwn <395> kai <2532> fainetai <5316> (5727) ewv <2193> dusmwn <1424> outwv <3779> estai <1510> (5704) h <3588> parousia <3952> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

24:28 opou <3699> ean <1437> h <1510> (5753) to <3588> ptwma <4430> ekei <1563> sunacyhsontai <4863> (5701) oi <3588> aetoi <105>

24:29 euyewv <2112> de <1161> meta <3326> thn <3588> yliqin <2347> twn <3588> hmerwn <2250> ekeinwn <1565> o <3588> hliov <2246> skotisyhsetai <4654> (5701) kai <2532> h <3588> selhnh <4582> ou <3756> dwsei <1325> (5692) to <3588> feggov <5338> authv <846> kai <2532> oi <3588> asterev <792> pesountai <4098> (5699) apo <575> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ai <3588> dunameiv <1411> twn <3588> ouranwn <3772> saleuyhsontai <4531> (5701)

24:30 kai <2532> tote <5119> fanhsetai <5316> (5691) to <3588> shmeion <4592> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444> en <1722> ouranw <3772> kai <2532> tote <5119> koqontai <2875> (5695) pasai <3956> ai <3588> fulai <5443> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> oqontai <3700> (5695) ton <3588> uion <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ercomenon <2064> (5740) epi <1909> twn <3588> nefelwn <3507> tou <3588> ouranou <3772> meta <3326> dunamewv <1411> kai <2532> doxhv <1391> pollhv <4183>

24:31 kai <2532> apostelei <649> (5692) touv <3588> aggelouv <32> autou <846> meta <3326> salpiggov <4536> megalhv <3173> kai <2532> episunaxousin <1996> (5692) touv <3588> eklektouv <1588> autou <846> ek <1537> twn <3588> tessarwn <5064> anemwn <417> ap <575> akrwn <206> ouranwn <3772> ewv <2193> [twn] <3588> akrwn <206> autwn <846>

24:32 apo <575> de <1161> thv <3588> sukhv <4808> mayete <3129> (5628) thn <3588> parabolhn <3850> otan <3752> hdh <2235> o <3588> kladov <2798> authv <846> genhtai <1096> (5638) apalov <527> kai <2532> ta <3588> fulla <5444> ekfuh <1631> (5725) ginwskete <1097> (5719) oti <3754> egguv <1451> to <3588> yerov <2330>

24:33 outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> otan <3752> idhte <1492> (5632) panta <3956> tauta <3778> ginwskete <1097> (5719) <1097> (5720) oti <3754> egguv <1451> estin <1510> (5748) epi <1909> yuraiv <2374>

24:34 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> ou <3756> mh <3361> parelyh <3928> (5632) h <3588> genea <1074> auth <3778> ewv <2193> [an] <302> panta <3956> tauta <5023> genhtai <1096> (5638)

24:35 o <3588> ouranov <3772> kai <2532> h <3588> gh <1093> pareleusetai <3928> (5695) oi <3588> de <1161> logoi <3056> mou <3450> ou <3756> mh <3361> parelywsin <3928> (5632)

24:36 peri <4012> de <1161> thv <3588> hmerav <2250> ekeinhv <1565> kai <2532> wrav <5610> oudeiv <3762> oiden <1492> (5758) oude <3761> oi <3588> aggeloi <32> twn <3588> ouranwn <3772> oude <3761> o <3588> uiov <5207> ei <1487> mh <3361> o <3588> pathr <3962> monov <3441>

24:37 wsper <5618> gar <1063> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> nwe <3575> outwv <3779> estai <1510> (5704) h <3588> parousia <3952> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

24:38 wv <5613> gar <1063> hsan <1510> (5713) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> [ekeinaiv] <1565> taiv <3588> pro <4253> tou <3588> kataklusmou <2627> trwgontev <5176> (5723) kai <2532> pinontev <4095> (5723) gamountev <1060> (5723) kai <2532> gamizontev <1061> (5723) acri <891> hv <3739> hmerav <2250> eishlyen <1525> (5627) nwe <3575> eiv <1519> thn <3588> kibwton <2787>

24:39 kai <2532> ouk <3756> egnwsan <1097> (5627) ewv <2193> hlyen <2064> (5627) o <3588> kataklusmov <2627> kai <2532> hren <142> (5656) apantav <537> outwv <3779> estai <1510> (5704) h <3588> parousia <3952> tou <3588> uiou <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

24:40 tote <5119> esontai <1510> (5704) duo <1417> en <1722> tw <3588> agrw <68> eiv <1520> paralambanetai <3880> (5743) kai <2532> eiv <1520> afietai <863> (5743)

24:41 duo <1417> alhyousai <229> (5723) en <1722> tw <3588> mulw <3458> mia <1520> paralambanetai <3880> (5743) kai <2532> mia <1520> afietai <863> (5743)

24:42 grhgoreite <1127> (5720) oun <3767> oti <3754> ouk <3756> oidate <1492> (5758) poia <4169> hmera <2250> o <3588> kuriov <2962> umwn <5216> ercetai <2064> (5736)

24:43 ekeino <1565> de <1161> ginwskete <1097> (5719) <1097> (5720) oti <3754> ei <1487> hdei <1492> (5715) o <3588> oikodespothv <3617> poia <4169> fulakh <5438> o <3588> klepthv <2812> ercetai <2064> (5736) egrhgorhsen <1127> (5656) an <302> kai <2532> ouk <3756> an <302> eiasen <1439> (5656) diorucyhnai <1358> (5683) thn <3588> oikian <3614> autou <846>

24:44 dia <1223> touto <5124> kai <2532> umeiv <5210> ginesye <1096> (5737) etoimoi <2092> oti <3754> h <3739> ou <3756> dokeite <1380> (5719) wra <5610> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> ercetai <2064> (5736)

24:45 tiv <5101> ara <687> estin <1510> (5748) o <3588> pistov <4103> doulov <1401> kai <2532> fronimov <5429> on <3739> katesthsen <2525> (5656) o <3588> kuriov <2962> epi <1909> thv <3588> oiketeiav <3610> autou <846> tou <3588> dounai <1325> (5629) autoiv <846> thn <3588> trofhn <5160> en <1722> kairw <2540>

24:46 makariov <3107> o <3588> doulov <1401> ekeinov <1565> on <3739> elywn <2064> (5631) o <3588> kuriov <2962> autou <846> eurhsei <2147> (5692) outwv <3779> poiounta <4160> (5723)

24:47 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> epi <1909> pasin <3956> toiv <3588> uparcousin <5224> (5723) autou <846> katasthsei <2525> (5692) auton <846>

24:48 ean <1437> de <1161> eiph <2036> (5632) o <3588> kakov <2556> doulov <1401> ekeinov <1565> en <1722> th <3588> kardia <2588> autou <846> cronizei <5549> (5719) mou <3450> o <3588> kuriov <2962>

24:49 kai <2532> arxhtai <756> (5672) tuptein <5180> (5721) touv <3588> sundoulouv <4889> autou <846> esyih <2068> (5725) de <1161> kai <2532> pinh <4095> (5725) meta <3326> twn <3588> meyuontwn <3184> (5723)

24:50 hxei <2240> (5692) o <3588> kuriov <2962> tou <3588> doulou <1401> ekeinou <1565> en <1722> hmera <2250> h <3739> ou <3756> prosdoka <4328> (5719) kai <2532> en <1722> wra <5610> h <3739> ou <3756> ginwskei <1097> (5719)

24:51 kai <2532> dicotomhsei <1371> (5692) auton <846> kai <2532> to <3588> merov <3313> autou <846> meta <3326> twn <3588> upokritwn <5273> yhsei <5087> (5692) ekei <1563> estai <1510> (5704) o <3588> klauymov <2805> kai <2532> o <3588> brugmov <1030> twn <3588> odontwn <3599>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA